Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

JAVNI POZIV za sufinanciranje športskih programa i projekata koji će dobiti potporu iz Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu

Datum objave: 26. veljače 2018.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
Temeljem članka 76. Zakona o sportu (Narodne novine broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15. i 19/16), članka 33. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14 i 70/17), članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine broj 26/15), te sukladno odredbama Programa javnih potreba u športu Međimurske županije za 2018. godinu, Međimurska županija raspisuje

JAVNI POZIV
za sufinanciranje športskih programa i projekata koji će dobiti potporu iz
Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu

1. VRSTA FINANCIJSKE POTPORE
Javnim pozivom za sufinanciranje športskih programa i projekata koji će dobiti potporu iz Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Poziv), Međimurska županija sufinancirati će športske programe i projekte čiji cilj je poticanje i razvoj športskih i rekreativnih aktivnosti u 2018. godini, koje provode udruge u sustavu športa, na području Međimurske županije.
Temeljni ciljevi Poziva jesu razviti i provesti učinkovite i održive aktivnosti koje će pridonijeti razvoju športa, a usmjerene su na šport osoba s invaliditetom, bavljenje rekreativnim i amaterskim športom te održavanje športskih manifestacija od posebnog značaja za Međimursku županiju.
Prihvatljivi prijavitelji su:
• športske udruge koje ispunjavaju propisane uvjete Poziva,
• športske udruge koje će osigurati i druge izvore financiranja,
• športske udruge koje imaju stručno osposobljene voditelje za provedbu kandidiranih programa i projekata
2. IZNOS FINANCIJSKE POTPORE
Sredstva za provedbu Poziva osigurana su u Proračunu Međimurske županije za 2018. godinu, u ukupnome iznosu od 900.000,00 kuna, po područjima i iznosima kako slijedi:
• šport osoba s invaliditetom, planirana vrijednost iznosi 40.000,00 kuna,
• rekreativni i amaterski šport, planirana vrijednost iznosi 610.000,00 kuna,
• športske manifestacije, planirana vrijednost iznosi 250.000,00 kuna.
Međimurska županija će sufinancirati programe i projekte, najviše do 80% opravdanih troškova vrijednosti prijavljenoga programa ili projekta. Ostatak sredstava potrebnih za provedbu, prijavitelji su dužni osigurati iz vlastitih sredstava ili iz ostalih izvora. Najmanji iznos sufinanciranja po programu ili projektu koji prijavitelj može ugovoriti je 1.000,00 kuna, a najveći 100.000,00 kuna. Financijskim potporama pomoći će se provedba do 50 programa.
Međimurska županija zadržava pravo relokacije sredstava u sklopu programskih područja ovisno o kvaliteti prijavljenih programa ili projekata te broju pristiglih prijava.
3. OPĆI UVJETI POZIVA
Prijavitelj se može prijaviti samo na jedno programsko područje Poziva i samo s jednim programom ili projektom. Višestruka prijava rezultirati će odbijanjem svih pristiglih prijava.
Programska područja Poziva su:
1. Šport osoba s invaliditetom
2. Rekreativni i amaterski šport
3. Športske manifestacije
Programi su namijenjeni isključivo udrugama iz područja športa, koje su osnovane, registrirane i djeluju na području Međimurske županije.
Programi koji se mogu sufinancirati:
• koji su započeli s provedbom nakon 1. siječnja 2018. godine i još traju u trenutku objave Poziva te će završiti do 31. prosinca 2018. godine;
• koji će se provoditi u vremenskom periodu od dana objave Poziva te će završiti do 31. prosinca 2018. godine.
4. POSTUPAK PROVEDBE POZIVA
Župan Međimurske županije imenovati će Povjerenstvo za odabir športskih projekata i programa koji će biti sufinancirani iz Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje će provesti postupak provedbe Poziva i odabira športskih programa i projekata za sufinanciranje iz Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu.
5. UVJETI PRIJAVE
Na Poziv se može prijaviti pravna osoba iz sustava športa – udruga koja je osnovana sukladno Zakonu o udrugama (Narodne novine, broj 74/14) i Zakonu o sportu (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16).
Udruga mora udovoljavati sljedećim općim uvjetima:
• upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske te djeluje na području Međimurske županije najmanje godinu dana zaključno s danom objave ovog Poziva, u području aktivnosti za koju prijavljuje program ili projekt,
• upisana je u Registar neprofitnih organizacija pri Ministarstvu financija i vodi transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o neprofitnom računovodstvu,
• upisana je u Registar sportskih djelatnosti,
• uskladila je Statut sa člankom 55. stavkom 1. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14),
• ciljano i prema djelatnostima djeluje u području aktivnosti za koju prijavljuje program,
• pravodobno i u cijelosti ispunjava ugovorene obveze preuzete na temelju prijašnjih ugovora o dodjeli financijskih sredstava prema Međimurskoj županiji i svim drugim davateljima financijskih sredstava iz javnih izvora,
• ima materijalne i ljudske resurse za provedbu prijavljenog programa,
• ne vodi se kazneni postupak protiv odgovorne osobe u udruzi,
• uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te druga davanja prema Državnome proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave,
• za prijavljeni program osigurati će sredstva za sufinanciranje iz vlastitih ili ostalih izvora,
• ima stručno osposobljene voditelje iz programskog područja za koje su kandidirali program ili projekt.
6. NAČIN PRIJAVE PROGRAMA i PROJEKATA
Za prijavu na Poziv prijavitelji moraju popuniti sve propisane obrasce te su dužni popuniti sva polja u obrascima. Nepotpuni obrasci neće se uzimati u obzir te će se prijava odbaciti. Popunjene obrasce, kao i traženu popratnu dokumentaciju, prijavitelji trebaju dostaviti u Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport Međimurske županije, u tiskanom obliku (predaja u urudžbenome uredu).
Za sva dodatna pojašnjenja u svezi s ovim Pozivom, prijavitelji se mogu obratiti putem e-maila: nenad.ujlaki@medjimurska-zupanija.hr te na broj telefona 040/374-222.
Obvezna dokumentacija za prijavu programa i projekata je:
1. popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu programa i projekata iz područja športa za 2018. godinu,
2. popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac proračuna za programe i projekte iz područja športa za 2018. godinu,
3. ispis izvatka iz Registra udruga, koji nije stariji od tri (3) mjeseca od dana objave Poziva (ispis sa stranice Registra udruga, https://registri.uprava.hr/#!udruge),
4. ispis izvatka iz Registra neprofitnih organizacija (ispis stranice iz Registra neprofitnih organizacija https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ s podacima o upisu),
5. preslika izvatka iz Registra sportskih djelatnosti, koji nije stariji od tri (3) mjeseca od dana objave Poziva,
6. preslika važećeg statuta na kojoj se nalazi ovjerena potvrda nadležnoga registracijskog tijela o sukladnosti statuta sa zakonom (ako je statut javno objavljen u Registru udruga https://registri.uprava.hr/#!udruge statut nije potrebno dostavljati),
7. popunjen, potpisan i ovjeren Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja (na propisanome obrascu objavljenom na mrežnoj stranici Međimurske županije),
8. životopis nositelja/nositeljice programa (nositelj/nositeljica je osoba odgovorna za provedbu programa),
9. dokaz o stručnoj osposobljenosti za obavljanje športskoga programa ili projekta za nositelja/nositeljicu programa sukladno Zakonu o sportu, (Narodne novine, broj 71/06, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15 i 19/16). Nositelj/nositeljica je osoba odgovorna za provedbu športskih aktivnosti te mora imati stručnu osposobljenost najmanje na razini trenera prvostupnika sukladno posebnom propisu ili mora biti osposobljena putem ustanove za obrazovanje kadrova u športu,
10. ispis financijskog izvješća o poslovanju u 2017. godini, ovjerena od FINA-e (dostavljaju prijavitelji obveznici sastavljanja financijskog izvješća). Za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Odluka o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanoga računovodstvenog načela koje je usvojio zakonski zastupnik podnositelja te preslika Knjige prihoda i rashoda i Knjige blagajne za 2017. godinu (ako su traženi podaci objavljeni u Registru neprofitnih organizacija, https://banovac.mfin.hr/rnoprt/ traženo nije potrebno dostaviti);
11. dokaz o sufinanciranju programa od jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave ili nekih drugih izvora sufinanciranja (preslika odluke, ugovora, izjave, pisma namjere o sufinanciranju, itd.), ili izjava o sufinanciranju iz vlastitih sredstava.
12. Izjava o partnerstvu za 2018. godinu (ukoliko postoje), potpisano i ovjereno od svih partnera i udruge prijavitelja.
Navedenu tiskanu dokumentaciju potrebno je dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučenom poštom, dostavom ili osobno (predaja u urudžbenome uredu) na adresu:
Međimurska županija
Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport
Ruđera Boškovića 2, Čakovec
Na vanjskome dijelu omotnice potrebno je istaknuti puni naziv i adresu prijavitelja s napomenom:
Javni poziv za sufinanciranje športskih programa i projekata
koji će dobiti potporu iz Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu
PRIJAVA – NE OTVARAJ
7. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI
Sredstvima Poziva smiju se financirati samo stvarni i prihvatljivi troškovi nastali provođenjem programa i projekata te će se ocjenjivati potreba naznačenih troškova u odnosu na predviđene aktivnosti, kao i realnost visine navedenih troškova.
Međimurska županija sufinancirati će samo troškove koji su navedeni kao prihvatljivi, a prijave u kojima se traži financiranje neprihvatljivih troškova neće se uzimati u razmatranje.
Prihvatljivi izravni troškovi programa i projekata mogu biti:
1. troškovi prostora koji podrazumijevaju najam športskih objekata, športskih dvorana, borilišta, bazena i sl.,
2. troškovi naknade provoditelja programa, u koje spadaju plaće, odnosno ugovor o djelu za nositelja/ice, voditelja/ice programa i ostalih provoditelja aktivnosti vezane na program ili projekt,
3. troškovi prijevoza striktno vezani samo za organizirani prijevoz korisnika programa ako je on neophodan za njegovu provedbu te se uzima ekonomski najisplativija opcija,
4. troškovi nabavke opreme podrazumijevaju nabavku trenažnih sredstava i pomagala te športsku odjeću i obuću koja je nužna kako bi se mogle provesti programske ili projektne aktivnosti,
Prihvatljivi neizravni troškovi programa i projekata mogu biti:
1. ostali troškovi provedbe koji su neposredno vezani i nužni za provedbu kandidiranih aktivnosti, a to su: diplome, pehari, medalje, prehrana za korisnike programa, troškovi promidžbe i promidžbenih materijala, koji se odnose isključivo na provedbene aktivnosti.
Svaka stavka unutar prihvatljivih izravnih troškova ne smije biti viša od 80% ukupne vrijednosti sredstava koja se dodjeljuju od Međimurske županije. Prihvatljivi neizravni troškovi sveukupno ne smiju biti viši od 20% ukupne vrijednosti sredstava koja se dodjeljuju od Međimurske županije.
Neprihvatljivi troškovi smatraju se:
1. dugovi prijavitelja, troškovi kamata i aktivnosti koje spadaju u redovitu djelatnost prijavitelja (primjerice troškovi održavanja skupštine ili odbora udruge i sl.),
2. doprinosi u naravi,
3. režijski troškovi (primjerice troškovi potrošnje električne energije, vode, komunalija, telekomunikacija, računovodstva, optimizacija internet stranica, i sl.),
4. troškovi kupnje vozila,
5. troškovi uređenja poslovnog prostora, kupovine zemljišta ili građevina,
6. plaće zaposlenika udruge koji nisu uključeni u provedbene aktivnosti,
7. troškovi za naknade i prigodni darovi zaposlenih osoba u udruzi (primjerice regres, božićnica, financijske nagrade članovima udruge),
8. troškovi koji su već podmireni od drugih donatora/sponzora, javnih izvora i sl.,
9. troškovi promidžbe i materijala koji se ne odnose na provedbene aktivnosti,
10. zajmovi trećim stranama,
11. ostali troškovi koji nisu navedeni kao prihvatljivi.
8. NAČIN VREDNOVANJA PRISTIGLIH PRIJAVA I SKLAPANJE UGOVORA
Povjerenstvo razmatra samo one pristigle projekte i programe koji su udovoljili propisanim uvjetima Poziva te ocjenjuje kvalitetu istih. Svaka pravovaljana prijava ocjenjuje se temeljem kriterija navedenih u Obrascu za ocjenu programa. Kriteriji na koje se stavlja naglasak u ovom pozivu jesu: rad s djecom, mladima i marginaliziranim skupinama, masovnost, te uvođenje i razvoj novih sportskih i rekreativnih aktivnosti.
Nakon što obavi evaluaciju svih pravovaljanih prijava, Povjerenstvo dostavlja županu prijedlog za odabir športskih projekta ili programa koji će dobiti financijsku potporu u 2018. godini. Župan Međimurske županije predlaže Skupštini Međimurske županije usvajanje navedenog akta.
Obavijest o rezultatima Poziva objaviti će se na mrežnoj stranici Međimurske županije (https://medjimurska-zupanija.hr/) te će se ista dostaviti svim prijaviteljima putem elektroničke pošte (na adresu koju su naveli u obrascu prijave).
Podnositelj prijave projekta ili programa koji ne zadovoljava uvjete iz Poziva, ima pravo na uvid u dokumentaciju koju je dostavio, u roku od osam (8) dana od dana objave rezultata Poziva na mrežnim stranicama Međimurske županije. Ujedno, u istom vremenskom roku, nakon uvida, ukoliko prijavitelj smatra da je oštećen, može podnijeti prigovor pisanim putem županu Međimurske županije.
Prije konačnog potpisivanja ugovora s korisnikom sredstava, a temeljem procjene Povjerenstva, Međimurska županija može tražiti reviziju obrasca proračuna kako bi procijenjeni troškovi odgovarali realnim troškovima u odnosu na predložene aktivnosti.
Nakon potpisivanja ugovora, poslove kontrole provedbe kandidiranog projekta ili programa te provjere izvješća, preuzima Upravni odjel za obrazovanje, kulturu i šport Međimurske županije.
9. ROK PRIJAVE PROGRAMA ILI PROJEKATA I OBRASCI
Poziv je otvoren danom objave na mrežnoj stranici Međimurske županije (https://medjimurska-zupanija.hr/natjecaji-i-pozivi/) odnosno od 26. veljače do 30. ožujka 2018. godine, do 12 sati bez obzira na način dostave.
Smatrat će se da je prijava dostavljena poštom u roku, ako je na dan isteka prijave, poštanska pošiljka prispjela u urudžbeni ured do 12 sati. U slučaju da je prijava dostavljena osobno u pisarnicu, prijavitelju će biti izdana potvrda o točnom vremenu primitka pošiljke (radno vrijeme pisarnice je od ponedjeljka do četvrtka od 7:30 do 16:00 sati, a petkom od 7:30 do 13:30 sati). Sve prijave koje budu pristigle izvan roka prijave, neće se razmatrati.
Prijavitelji s kojima će biti potpisan ugovor obvezuju se da neće sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, neće davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za vrijeme trajanja ugovora.
Obrasci za prijavu športskoga programa i projekta nalaze se na mrežnoj stranici Međimurske županije https://medjimurska-zupanija.hr/natjecaji-i-pozivi/ te uključuju sljedeće:

KLASA: 620-01/17-03/2
URBROJ: 2109/1-08/08-18-4
U Čakovcu 26.02.2018.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content