KLASA: UP/I-361-03/15-01/000111
URBROJ: 2109/1-09-2/01-15-0006
Čakovec, 02.11.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb, Elektra Čakovec HR-40000 Čakovec, Žrtava fašizma 2
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije, 3. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 905, 906, 907, 1061, 1066, 1068, 1069, 1070, 1087, 1091, 1097/1, 1099, 1100/1, 1100/2, 1101/2, 1102/1, 1102/2, 1103/1, 1108/1, 1108/2, 1110/1, 1110/2, 1117, 1122, 1150, 3185, 3186, 3187, 3194/1, 3194/2, 3196/1, 3196/2, 3197/1, 3197/2, 3198, 3199, 3201, 3202, 3253, 3257, 3261, 3262, 3358/2, 3370, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3385, 3386, 3389, 3390, 3392, 3440, 3472/1, 3482, 3483, 3484, 3495, 3504, 3505, 3507, 3563, 4878/10, 4879, 4882/2, 4893, 4898, 4899, 4901, 4902, 4904 i 3472/2 k.o. Štrigova (Jalšovec ).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 11.11.2015. godine, u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, R. Boškovića 2, soba broj 10.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA GRADNJU
Dragica Vugrinec, ing.građ.