REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Sjedište Čakovec

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
CNC PUŠNIK društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu HR-40000 Čakovec, Zagrebačka 99

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– građenje građevine gospodarske namjene, proizvodne djelatnosti – proizvodnja fine mehanike u autoindustriji, 3. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 1711 k.o. Nedelišće (lokacija – Nedelišće, V. Nazora 15/I).
II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.11.2015. od 09:00 – 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.
III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

KLASA: UP/I-361-03/15-01/000108
URBROJ: 2109/1-09-1/01-15-0006
Čakovec, 23.10.2015.

Izvorni dokument (PDF)