KLASA: UP/I-361-03/15-01/000096
URBROJ: 2109/1-09-1/01-15-0005
Čakovec, 30.09.2015.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA BELICA HR-40319 Belica, Kralja Tomislava 91
– dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
– rekonstrukciju građevine – dogradnju mrtvačnice, 5. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 2838 k.o. Gardinovec (lokacija – groblje u Gardinovcu).

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.10.2015 od 09:00-10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravno odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo soba broj 5.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.