Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA PRIBISLAVEC  HR-40000 PRIBISLAVEC, Kaštelska 12

– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, osnovno školska ustanova osnovna škola i dvorana, 3. skupine, na katastarskim česticama k.č.br. 3385/10 k.o. Pribislavec (Pribislavec, Ulica B. Radića 2/b).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.09.2015. godine, u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Čakovec, R. Boškovića 2, soba 10.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA GRADNJU

Dragica Vugrinec, ing. građ.