KLASA: UP/I-350-05/15-01/000006
URBROJ: 2109/1-09-1/01-15-0007
Čakovec, 28.08.2015.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

OPĆINA NEDELIŠĆE, HR-40305 Nedelišće, Maršala Tita 1

– dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava – zapadni obodni kanal naselja Pretetinec, na katastarskim česticama u k.o. Pretetinec (lokacija – Pretetinec).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 09.2015 od 09:00 – 10:00 sati, na lokaciji – Međimurska županija Čakovec, Ruđera Boškovića 2, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, prizemlje lijevo, soba broj 5.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

 

VODITELJ ODSJEKA
Slava Horvat, dipl.ing.građ.

Izvorni dokument – Poziv za uvid u spis predmeta (PDF)