Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Informacije

[su_tabs vertical="yes"]

[su_tab title="Pristup informacijama"]

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN, broj 25/13) građani svoje pravo na pristup informacijama ostvaruju podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pisani zahtjev podnosi se na adresu:
Međimurska županija, Ured župana, 40 000 Čakovec, R. Boškovića 2.

Usmeni zahtjev prima se na zapisnik u Uredu župana (Čakovec, R. Boškovića 2) utorkom od 13:00-15:00 sati.

Zahtjev se može podnijeti i putem telefona na broj 040 374-201, a u tom slučaju o zahtjevu se sastavlja službena zabilješka.

Službenik za informiranje Međimurske županije je ALEN KAJMOVIĆ:
T: 040 374-201
F: 040 391-005
E: alen.kajmovic(a)medjimurska-zupanija.hr

Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 154/13)

Odluka o imenovanju službenika za informiranje (12.09.2014.)

Katalog informacija Međimurske županije

Zahtjev za pristup informacijama

[/su_tab]

[su_tab title="Etički kodeks"]

Pritužbe na nepoštivanje Etičkog kodeksa se podnose Etičkom povjerenstvu u sjedištu Međimurske županije ili na kontakt broj 040/374 254


Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33 /01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 37. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10 - pročišćeni tekst), župan Međimurske županije, nakon savjetovanja sa sindikatom, 11. srpnja 2011. godine, donosi

ETIČKI KODEKS
službenika i namještenika upravnih tijela
i Ureda za unutarnju reviziju
Međimurske županije

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Etičkim načelima sadržanima u ovome Etičkom kodeksu službenika i namještenika Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Etički kodeks), uređuju se pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima i Uredu za unutarnju reviziju Međimurske županije (u daljnjem tekstu: službenici i namještenici), temeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, županijskim javnim politikama, pravilima struke i dobrim običajima, u odnosima prema građanima, udrugama, tijelima državne uprave, sredstvima javnog priopćavanja, ustanovama, trgovačkim društvima, tako i u međusobnim odnosima službenika i namještenika.Cilj Etičkog kodeksa je stvaranje ozračja u kojem je, uz zaštitu javnog interesa, svim korisnicima usluga zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a županijskim zaposlenicima dostojanstvo rada i mogućnost profesionalnog samoostvarenja.

Članak 2.

Etički kodeks sadrži pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika prema građanima i u međusobnim odnosima službenika i namještenika. Etičkim kodeksom građani se upoznaju s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od službenika i namještenika.

Članak 3.

U obavljanju službe, službenici i namještenici se pridržavaju odredbi Etičkog kodeksa.

Članak 4.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u Etičkom kodeksu koriste se jednako za muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

II. TEMELJNA NAČELA

Članak 5.

Službenici i namještenici se u obavljanju svojih poslova te u odnosima s građanima, kao i u međusobnim odnosima, uključujući odnose župana i službenika odnosno namještenika, pridržavaju naročito sljedećih temeljnih načela:
- zakonitosti i pravne sigurnosti te zaštite javnog interesa;
- poštovanja integriteta i dostojanstva osobe;
- izbjegavanje svakog oblika pogodovanja, diskriminacije, uznemiravanja ili mobbinga;
- zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja, uključujući zabranu spolnog uznemiravanja;
- zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja autoriteta radnog mjesta u obavljanju privatnih poslova te zabrane davanja obećanja izvan redovitog postupanja i propisanih ovlasti;
- profesionalnog postupanja, čestitosti, poštenja, objektivnosti i nepristranosti te izbjegavanja svih situacija u kojima postoji mogućnost sukoba interesa;
- profesionalizma i odgovornost u obavljanju službe;
- zabrane traženja ili primanja darova ili usluga radi povoljnog rješavanja pojedine stvari;
- razmjernosti postupanja prilikom svakog ograničenja sloboda i prava;
- izvjesnosti postupanja;
- pružanja svih dostupnih informacija potrebnih za postupanje i donošenja odluka od interesa za građane, u skladu s propisima;
- službene povjerljivosti, zaštite privatnosti i osobnih podataka u skladu s propisima;
- primjerenog komuniciranja i međusobnog uvažavanja;
- posebne pozornosti prema potrebama pojedinih kategorija osoba (npr. osoba s invaliditetom i dr);
- pravodobnoga i učinkovitog obavljanja poslova;
- poštivanja radnih obveza, savjesnog rada, odgovornosti za svoje postupke i rezultate rada;
- dužne pažnje prema imovini Međimurske županije;
- primjerenosti osobnog izgleda i radnog prostora;
- uključivanja svih relevantnih subjekata u odlučivanje o pojedinom pitanju;
- otvorenosti prema novostima kojima se unapređuju metode rada;
- neprihvaćanja predrasuda o više ili manje važnim resorima i(ili) poslovima;
- poticanja izvrsnosti u radu;
- hijerarhijske subordiniranosti;
- kolegijalnosti i podrške u radu, uključujući međuresornu suradnju;
- poticanja unapređenja rada, dodatne edukacije i usavršavanja.

Članak 6.

Čelnici upravnih tijela i drugi službenici i namještenici s rukovoditeljskom funkcijom angažirani su na osiguranju provedbe Etičkog kodeksa u dodatnoj mjeri, u skladu s upravljačkom odgovornošću koju imaju.

III. ZAŠTITA OSOBNOG UGLEDA i UGLEDA SLUŽBE

Članak 7.

Službenici i namještenici dužni su se u obavljanju službe pridržavati temeljnih načela službe navedenih u članku 5. i načela ponašanja službenika i namještenika zaposlenih u jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, propisana zakonima i drugim propisima.

Članak 8.

Službenici i namještenici dužni su biti na usluzi građanima i drugim osobama navedenim u članku 1. u ostvarenju njihovih prava i interesa zasnovanih na zakonu i drugim propisima te pružati kvalitetne usluge koje je Međimurska županija dužna osigurati svojim građanima.

Članak 9.

U obavljanju dužnosti i ponašanjem na radnom mjestu službenici i namještenici paze da ne umanje osobni ugled i povjerenje građana u upravna tijela i Ured za unutarnju reviziju Međimurske županije. Službenici i namještenici trebaju primjerenim ponašanjem pridonositi ugledu službe koju obavljaju.

Članak 10.

U obavljanju privatnih poslova službenici i namještenici ne koriste se službenim oznakama ili autoritetom radnog mjesta.

IV. ODNOS SLUŽBENiKA i NAMJEŠTENiKA PREMA GRAĐANiMA

Članak 11.

Pri komuniciranju s građanima službenici i namještenici postupaju profesionalno, pristojno, razumljivo, strpljivo,omogućujući drugoj strani da izrazi svoje mišljenje i izražavajući razumijevanje za njen položaj, razvijajući pritom suradnički odnos. Službenici i namještenici neće dopustiti da njihovo eventualno nezadovoljstvo, bez obzira potječe li iz poslovne ili privatne sfere, utječe na komunikaciju s građanima.

Članak 12.

Formalna organizacija rada i neformalni kolegijaini dogovori osiguravaju da građanin neće biti odbijen zbog odsutnosti službenika koji je redovito zadužen za odnosnu materiju. Građane se ne izvrgava nepotrebnom čekanju prilikom uspostavljanja i nastavka komunikacije, niti na pribavljanje isprava koja su dužna pribaviti upravna tijela Međimurske županije. Na podneske građana službenici i namještenici odgovaraju što je moguće prije, a svakako u propisanim rokovima. Osobito kada komunikacija sadrži negativan odgovor na traženje građana, taj odgovor mora biti dovoljno obrazložen, a kada je moguće sadržavat će i savjet o eventualnome drugom dopuštenom načinu ostvarivanja interesa građana.

Članak 13.

U službenom ophođenju s građanima službenici i namještenici se služe hrvatskim jezikom i razumljivim rječnikom. U ophođenju s građanima službenici i namještenici moraju poštivati načelo nediskriminacije i jamčiti ravnopravnost u ophođenju s građanima bez obzira na njihovu političku opredijeljenost, nacionalnost, spol, rasu, vjeru, uvjerenje, dob, spolnu opredijeljenost, jezično ili rasno podrijetlo, invalidnost, socijalni položaj, obiteljski status ili bilo koju drugu osnovu. Službenici i namještenici u odnosu prema građanima dužni su postupati u interesu Međimurske županije pružajući građanima kvalitetnu i stručnu uslugu. Službenici i namještenici dužni su zaštititi privatnost i osobne podatke do kojih dođu u radu te sukladno propisima čuvati povjerljivost predmeta.

V. MEĐUSOBNI ODNOSi ŽUPANIJSKIH SLUŽBENIKA

Članak 14.

Međusobni odnosi službenika i namještenika temelje se na kolegijalnosti, uzajamnom poštivanju, pristojnosti, strpljenju, povjerenju, pomaganju u poslu, temeljnim načelima iz članka 5. i usvojenim normama ponašanja.

Članak 15.

U obavljanju dužnosti službenici ne smiju ometati jedni druge. U upravnim tijelima i Uredu za unutarnju reviziju Međimurske županije poticat će se timski rad i komunikacija te radni dogovori između županijskih službenika i izabranih nositelja funkcija u cilju razvijanja kulture razgovora, savjetovanja i unapređenje učinkovitosti rada.

Članak 16.

U cilju kvalitetnog i učinkovitog obavljanja službe čelnici upravnih tijela poticat će službenike na usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina.

V. JAVNI ISTUPI ŽUPANIJSKiH SLUŽBENIKA

Članak 17.

U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima predstavljaju Međimursku županiju službenici i namještenici iznose službene stavove, u skladu s propisima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem i odredbama Etičkog kodeksa. U javnim nastupima u kojima službenici i namještenici ne predstavljaju Međimursku županiju, a koji su tematski povezani s radom Međimurske županije, službenici i namještenici ističu da iznose osobne stavove. Pri iznošenju službenih i osobnih stavova službenici i namještenici paze na osobni ugled i na ugled službe. Službenici i namještenici poštuju posebnu javnu ulogu koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivno i nediskriminirajuće surađuju s medijima koji prate rad upravnih tijela i Ureda za unutarnju reviziju Međimurske županije, u okviru propisa koji uređuju medijsko djelovanje te internih procedura komuniciranja s medijima.

VI. UPOZNAVANJE NOVIH SLUŽBENIKA S ETIČKIM KODEKSOM

Članak 18.

Čelnik upravnog tijela i Ureda za unutarnju reviziju ili osoba koju isti za to ovlaste, dužni su upoznati službenike i namještenike koji se primaju u službu Međimurske županije s odredbama ovog Etičkog kodeksa.

VII. NADZOR POŠTIVANJA ETIČKOG KODEKSA

Članak 19.

Poštivanje Etičkog kodeksa nadzire Etičko povjerenstvo. Etičko povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, koje imenuje i razrješuje župan. Etičko povjerenstvo imenuje se na vrijeme od 4 godine. Predsjednik Etičkog povjerenstva imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkog povjerenstva ne može biti iz redova službenika i namještenika. Članovi Etičkog povjerenstva imenuju se iz redova službenika i namještenika. Jedan od članova Etičkog povjerenstva imenuje se na prijedlog sindikata. Administrativnu potporu radu Etičkog povjerenstva pružaju nadležna upravna tijela Međimurske županije.

Članak 20.

Etičko povjerenstvo izdaje mišljenja, preporuke i upozorenja, povodom prigovora ili na zahtjev građana ili službenika i namještenika, na zahtjev župana ili čelnika upravnog tijela/Ureda za unutarnju reviziju kao i na vlastitu inicijativu. O prigovoru na ponašanje koje podnositelj smatra protivnim Etičkom kodeksu, Etičko povjerenstvo obavješćuje čelnika upravnog tijela i Ured za unutarnju reviziju u kojem su raspoređeni službenici i namještenici na koje se prigovor odnosi, odnosno župana, ako se prigovor odnosi na čelnika upravnog tijela/Ureda za unutarnju reviziju. Čelnik tijela/ župan omogućuje službenicima i namještenicima na koje se prigovor odnosi da se o prigovoru očituju u roku od osam dana. Upravna tijela i Ured za unutarnju reviziju Međimurske županije, te službenici i namještenici dužni su surađivati s Etičkim povjerenstvom u prikupljanju informacija potrebnih za njegovo odlučivanje. Etičko povjerenstvo odlučuje većinom glasova, u roku od 30 dana od zaprimanja prigovora ili zahtjeva. Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog povjerenstva dostavljaju se županu, podnositelju prigovora ili zahtjeva, nadležnom čelniku upravnog tijela/Ureda za unutarnju reviziju i službenicima i namještenicima na koje se prigovor odnosi te se objavljuju na oglasnoj ploči Međimurske županije. Kada je potrebno odlučiti o postupanju člana Etičkog povjerenstva, taj član ne sudjeluje u odlučivanju.

Članak 21.

Etičko povjerenstvo podnosi županu godišnje izvješće o svom radu, najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu. Župan uvijek može zatražiti izvanredno izvješće o radu Etičkog povjerenstva.

Članak 22.

Postupanje Etičkog povjerenstva ne priječi provedbu mjera iz nadležnosti čelnika upravnog tijela/Ureda za unutarnju reviziju i drugih ovlaštenih osoba u vezi s odgovornošću službenika i namještenika za povrede službene dužnosti, kao ni drugih propisanih oblika odgovornosti službenika i namještenika te u vezi s unutarnjimnadzorom, kada su pojedinim ponašanjem ispunjene pretpostavke za provedbu tih mjera.

VIII. PRIGOVORI NA NEPOŠTIVANJE ETIČKOG KODEKSA

Članak 23.

Građani, službenici i namještenici mogu se obratiti županu, čelniku upravnog tijela/Ureda za unutarnju reviziju pisanim prigovorom na ponašanje službenika i namještenika, za koje smatraju da je protivno odredbama ovog Etičkoga kodeksa. Prigovore razmatra župan, čelnik upravnog tijela/Ureda za unutarnju reviziju te prema potrebi pokreću postupak. Čelnik upravnog tijela/Ureda za unutarnju reviziju ili osoba koju za to ovlasti, daje pisani odgovor na prigovor najkasnije u roku od 30 dana od njena podnošenja. Prije davanja odgovora na prigovor čelnik upravnog tijela/Ureda za unutarnju reviziju saslušat će službenike i namještenike na koje je prigovor upućen.

IX. JAVNOST ETIČKOG KODEKSA

Članak 24.

Etički kodeks objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”, na oglasnoj ploči te službenoj web stranici Međimurske županije.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Župan stvara uvjete i donosi mjere koje omogućuju i olakšavaju ostvarivanje standarda postavljenih Etičkim kodeksom, uključujući mjere nepristranog, pravičnog i učinkovitog stimuliranja, odnosno sankcioniranja službenika i namještenika te omogućavanja njihova profesionalnog razvitka. U pripremi i provedbi mjera iz stavka 1. ovoga članka poslodavac u obzir uzima i mišljenje službenika i namještenika, kao i građana.

Članak 26.

Etički kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.

KLASA: 023-01/11-02/3
URBROJ: 2109/1-01-11-01
Čakovec, 11. srpnja 2011.

ŽUPAN
Ivan Perhoč, v. r.

[/su_tab]

[su_tab title="Politički vodič"]

Politički vodič 2014. (PDF)

[/su_tab]

[su_tab title="Zaštita dostojanstva službenika i namještenika MŽ"]

Sukladno članku 130. Zakona o radu Stjepan Lacković imenovan je osobom zaduženom za zaštitu dostojanstva službenika i namješteniuka upravnih tijela i Ureda za unutarnju reviziju Međimurske županije.

Ukoliko imate kakve pritužbe vezane uz dostojanstvo slobodno se obratiti na broj telefona: 374-266 ili e-mail stjepan.lackovic@medjimurska-zupanija.hr

[/su_tab]

[/su_tabs]

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content