Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Etički kodeks

Pritužbe na nepoštivanje Etičkog kodeksa  se podnose Etičkom povjerenstvu u sjedištu Međimurske županije ili na kontakt broj 040/374 254.

Na temelju članka 48. stavka 1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne
novine”, broj 33 /01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 37. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije”, broj 26/10 - pročišćeni tekst), župan Međimurske županije, nakon savjetovanja sa sindikatom, 11. srpnja 2011. godine, donosi

ETIČKI KODEKS
službenika i namještenika upravnih tijela
i Ureda za unutarnju reviziju
Međimurske županije

 

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Etičkim načelima sadržanima u ovome Etičkom kodeksu službenika i namještenika Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Etički kodeks), uređuju se pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima i Uredu za unutarnju reviziju Međimurske županije (u daljnjem tekstu: službenici i namještenici), temeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima Republike Hrvatske, županijskim javnim politikama, pravilima struke i dobrim običajima, u odnosima prema građanima, udrugama, tijelima državne uprave, sredstvima javnog priopćavanja, ustanovama, trgovačkim društvima, tako i u međusobnim odnosima službenika i namještenika.Cilj Etičkog kodeksa je stvaranje ozračja u kojem je, uz zaštitu javnog interesa, svim korisnicima usluga zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a županijskim zaposlenicima dostojanstvo rada i mogućnost profesionalnog samoostvarenja.

Članak 2.

Etički kodeks sadrži pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika prema građanima i u međusobnim odnosima službenika i namještenika. Etičkim kodeksom građani se upoznaju s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od službenika i namještenika.

Članak 3.

U obavljanju službe, službenici i namještenici se pridržavaju odredbi Etičkog kodeksa.

Članak 4.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje u Etičkom kodeksu koriste se jednako za muški i ženski rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

II. TEMELJNA NAČELA

Članak 5.

Službenici i namještenici se u obavljanju svojih poslova te u odnosima s građanima, kao i u međusobnim odnosima, uključujući odnose župana i službenika odnosno namještenika, pridržavaju naročito sljedećih temeljnih načela:
-  zakonitosti i pravne sigurnosti te zaštite javnog interesa;
-  poštovanja integriteta i dostojanstva osobe;
-  izbjegavanje svakog oblika pogodovanja, diskriminacije, uznemiravanja ili mobbinga;
-  zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja, uključujući zabranu spolnog uznemiravanja;
-  zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja autoriteta radnog mjesta u obavljanju privatnih poslova te zabrane davanja obećanja izvan redovitog postupanja  i propisanih ovlasti;
-  profesionalnog postupanja, čestitosti, poštenja, objektivnosti i nepristranosti te izbjegavanja svih situacija u kojima postoji mogućnost sukoba interesa;
-  profesionalizma i odgovornost u obavljanju službe;
-  zabrane traženja ili primanja darova ili usluga radi povoljnog rješavanja pojedine stvari;
-  razmjernosti postupanja prilikom svakog ograničenja  sloboda i prava;
-  izvjesnosti postupanja;
-  pružanja svih dostupnih informacija potrebnih za postupanje i donošenja odluka od interesa za građane,  u skladu s propisima;
-  službene povjerljivosti, zaštite privatnosti i osobnih  podataka u skladu s propisima;
-  primjerenog komuniciranja i međusobnog uvažavanja;
-  posebne pozornosti prema potrebama pojedinih kategorija osoba (npr. osoba s invaliditetom i dr);
-  pravodobnoga i učinkovitog obavljanja poslova;
-  poštivanja radnih obveza, savjesnog rada, odgovornosti za svoje postupke i rezultate rada;
-  dužne pažnje prema imovini Međimurske županije;
-  primjerenosti osobnog izgleda i radnog prostora;
-  uključivanja svih relevantnih subjekata u odlučivanje  o pojedinom pitanju;
-  otvorenosti prema novostima kojima se unapređuju  metode rada;
-  neprihvaćanja predrasuda o više ili manje važnim resorima i(ili) poslovima;
-  poticanja izvrsnosti u radu;
-  hijerarhijske subordiniranosti;
-  kolegijalnosti i podrške u radu, uključujući međuresornu suradnju;
-  poticanja unapređenja rada, dodatne edukacije i  usavršavanja.

Članak 6.

Čelnici upravnih tijela i drugi službenici i namještenici  s rukovoditeljskom funkcijom angažirani su na osiguranju provedbe Etičkog kodeksa u dodatnoj mjeri, u skladu s  upravljačkom odgovornošću koju imaju.

III. ZAŠTiTA OSOBNOG UGLEDA i UGLEDA SLUŽBE

Članak 7.

Službenici i namještenici dužni su se u obavljanju službe pridržavati temeljnih načela službe navedenih u članku 5. i načela ponašanja službenika i namještenika zaposlenih u jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, propisana zakonima i drugim propisima.

Članak 8.

Službenici i namještenici dužni su biti na usluzi građanima i drugim osobama navedenim u članku 1. u ostvarenju njihovih prava i interesa zasnovanih na zakonu i drugim  propisima te pružati kvalitetne usluge koje je Međimurska županija dužna osigurati svojim građanima.

Članak 9.

U obavljanju dužnosti i ponašanjem na radnom mjestu  službenici i namještenici paze da ne umanje osobni ugled  i povjerenje građana u upravna tijela i Ured za unutarnju  reviziju Međimurske županije.  Službenici i namještenici trebaju primjerenim ponašanjem  pridonositi ugledu službe koju obavljaju.

Članak 10.

U obavljanju privatnih poslova službenici i namještenici  ne koriste se službenim oznakama ili autoritetom radnog mjesta.

IV. ODNOS SLUŽBENiKA i NAMJEŠTENiKA  PREMA GRAĐANiMA

Članak 11.

Pri komuniciranju s građanima službenici i namještenici postupaju profesionalno, pristojno, razumljivo, strpljivo,omogućujući drugoj strani da izrazi svoje mišljenje i izražavajući razumijevanje za njen položaj, razvijajući pritom suradnički odnos.  Službenici i namještenici neće dopustiti da njihovo  eventualno nezadovoljstvo, bez obzira potječe li iz poslovne ili privatne sfere, utječe na komunikaciju s građanima.

Članak 12.

Formalna organizacija rada i neformalni kolegijaini  dogovori osiguravaju da građanin neće biti odbijen zbog  odsutnosti službenika koji je redovito zadužen za odnosnu  materiju. Građane se ne izvrgava nepotrebnom čekanju prilikom  uspostavljanja i nastavka komunikacije, niti na pribavljanje  isprava koja su dužna pribaviti upravna tijela Međimurske  županije. Na podneske građana službenici i namještenici odgovaraju što je moguće prije, a svakako u propisanim rokovima. Osobito kada komunikacija sadrži negativan odgovor na  traženje građana, taj odgovor mora biti dovoljno obrazložen, a kada je moguće sadržavat će i savjet o eventualnome  drugom dopuštenom načinu ostvarivanja interesa građana.

Članak 13.

U službenom ophođenju s građanima službenici i namještenici se služe hrvatskim jezikom i razumljivim rječnikom.  U ophođenju s građanima službenici i namještenici moraju poštivati načelo nediskriminacije i jamčiti ravnopravnost u ophođenju s građanima bez obzira na njihovu političku opredijeljenost, nacionalnost, spol, rasu, vjeru, uvjerenje, dob, spolnu opredijeljenost, jezično ili rasno podrijetlo, invalidnost, socijalni položaj, obiteljski status ili bilo koju  drugu osnovu.  Službenici i namještenici u odnosu prema građanima dužni su postupati u interesu Međimurske županije pružajući  građanima kvalitetnu i stručnu uslugu.  Službenici i namještenici dužni su zaštititi privatnost i  osobne podatke do kojih dođu u radu te sukladno propisima  čuvati povjerljivost predmeta.

V.  MEĐUSOBNi ODNOSi ŽUPANiJSKiH SLUŽBENiKA

Članak 14.

Međusobni odnosi službenika i namještenika temelje se na kolegijalnosti, uzajamnom poštivanju, pristojnosti, strpljenju, povjerenju, pomaganju u poslu, temeljnim načelima  iz članka 5. i usvojenim normama ponašanja.

Članak 15.

U obavljanju dužnosti službenici ne smiju ometati jedni druge. U upravnim tijelima i Uredu za unutarnju reviziju Međimurske županije poticat će se timski rad i komunikacija  te radni dogovori između županijskih službenika i izabranih nositelja funkcija u cilju razvijanja kulture razgovora, savjetovanja i unapređenje učinkovitosti rada.

Članak 16.

U cilju kvalitetnog i učinkovitog obavljanja službe čelnici upravnih tijela poticat će službenike na usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina.

V. JAVNi iSTUPi ŽUPANiJSKiH SLUŽBENiKA

Članak 17.

U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima  predstavljaju Međimursku županiju službenici i namještenici iznose službene stavove, u skladu s propisima, dobivenim  ovlastima, stručnim znanjem i odredbama Etičkog kodeksa.  U javnim nastupima u kojima službenici i namještenici  ne predstavljaju Međimursku županiju, a koji su tematski povezani s radom Međimurske županije, službenici i namještenici ističu da iznose osobne stavove.  Pri iznošenju službenih i osobnih stavova službenici i  namještenici paze na osobni ugled i na ugled službe.  Službenici i namještenici poštuju posebnu javnu ulogu  koju mediji imaju u demokratskom društvu te aktivno i nediskriminirajuće surađuju s medijima koji prate rad upravnih  tijela i Ureda za unutarnju reviziju Međimurske županije, u  okviru propisa koji uređuju medijsko djelovanje te internih  procedura komuniciranja s medijima.

VI. UPOZNAVANJE NOViH SLUŽBENiKA mS ETiČKiM KODEKSOM

Članak 18.

Čelnik upravnog tijela i Ureda za unutarnju reviziju ili  osoba koju isti za to ovlaste, dužni su upoznati službenike i  namještenike koji se primaju u službu Međimurske županije  s odredbama ovog Etičkog kodeksa.

VII. NADZOR POŠTiVANJA ETiČKOG KODEKSA

Članak 19.

Poštivanje Etičkog kodeksa nadzire Etičko povjerenstvo. Etičko povjerenstvo čine predsjednik i dva člana, koje imenuje i razrješuje župan. Etičko povjerenstvo imenuje se na vrijeme od 4 godine. Predsjednik Etičkog povjerenstva imenuje se iz reda osoba nedvojbenoga javnog ugleda u lokalnoj zajednici. Predsjednik Etičkog povjerenstva ne može biti iz redova službenika i namještenika. Članovi Etičkog povjerenstva imenuju se iz redova službenika i namještenika. Jedan od članova Etičkog povjerenstva imenuje se na prijedlog sindikata. Administrativnu potporu radu Etičkog povjerenstva pružaju nadležna upravna tijela Međimurske županije.

Članak 20.

Etičko povjerenstvo izdaje mišljenja, preporuke i upozorenja, povodom prigovora ili na zahtjev građana ili službenika i namještenika, na zahtjev župana ili čelnika upravnog tijela/Ureda za unutarnju reviziju kao i na vlastitu inicijativu. O prigovoru na ponašanje koje podnositelj smatra protivnim Etičkom kodeksu, Etičko povjerenstvo obavješćuje čelnika upravnog tijela i Ured za unutarnju reviziju u kojem  su raspoređeni službenici i namještenici na koje se prigovor  odnosi, odnosno župana, ako se prigovor odnosi na čelnika  upravnog tijela/Ureda za unutarnju reviziju. Čelnik tijela/ župan omogućuje službenicima i namještenicima na koje  se prigovor odnosi da se o prigovoru očituju u roku od  osam dana.  Upravna tijela i Ured za unutarnju reviziju Međimurske županije, te službenici i namještenici dužni su surađivati s  Etičkim povjerenstvom u prikupljanju  informacija potrebnih  za njegovo odlučivanje.  Etičko povjerenstvo odlučuje većinom glasova, u roku  od 30 dana od zaprimanja prigovora ili zahtjeva. Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog povjerenstva dostavljaju  se županu, podnositelju prigovora ili zahtjeva, nadležnom  čelniku upravnog tijela/Ureda za unutarnju reviziju i službenicima i namještenicima na koje se prigovor odnosi te se  objavljuju na oglasnoj ploči Međimurske županije. Kada je potrebno odlučiti o postupanju člana Etičkog  povjerenstva, taj član ne sudjeluje u odlučivanju.

Članak 21.

Etičko povjerenstvo podnosi županu godišnje izvješće o  svom radu, najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu.  Župan uvijek može zatražiti izvanredno izvješće o radu Etičkog povjerenstva.

Članak 22.

Postupanje Etičkog povjerenstva ne priječi provedbu mjera  iz nadležnosti čelnika upravnog tijela/Ureda za unutarnju reviziju i drugih ovlaštenih osoba u vezi s odgovornošću službenika i namještenika za povrede službene dužnosti, kao ni drugih propisanih oblika odgovornosti službenika  i namještenika te u vezi s unutarnjimnadzorom, kada su pojedinim ponašanjem ispunjene pretpostavke za provedbu tih mjera.

VIII. PRiGOVORi NA NEPOŠTiVANJE ETiČKOG KODEKSA

Članak 23.

Građani, službenici i namještenici mogu se obratiti županu, čelniku upravnog tijela/Ureda za unutarnju reviziju pisanim prigovorom na ponašanje službenika i namještenika, za koje smatraju da je protivno odredbama ovog Etičkoga kodeksa. Prigovore razmatra župan, čelnik upravnog tijela/Ureda za unutarnju reviziju te prema potrebi pokreću postupak. Čelnik upravnog tijela/Ureda za unutarnju reviziju ili osoba koju za to ovlasti, daje pisani odgovor na prigovor najkasnije u roku od 30 dana od njena podnošenja. Prije davanja odgovora na prigovor čelnik upravnog tijela/Ureda za unutarnju reviziju saslušat će službenike i namještenike na koje je prigovor upućen.

IX. JAVNOST ETiČKOG KODEKSA

Članak 24.

Etički kodeks objavit će se u “Službenom glasniku Međimurske županije”, na oglasnoj ploči te službenoj web stranici Međimurske županije.

X. PRiJELAZNE i ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Župan stvara uvjete i donosi mjere koje omogućuju i olakšavaju ostvarivanje standarda postavljenih Etičkim kodeksom, uključujući mjere nepristranog, pravičnog i učinkovitog stimuliranja, odnosno sankcioniranja službenika i namještenika te omogućavanja njihova profesionalnog  razvitka.  U pripremi i provedbi mjera iz stavka 1. ovoga članka poslodavac u obzir uzima i mišljenje službenika i namještenika, kao i građana.

Članak 26.

Etički kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u “Službenom glasniku Međimurske županije”.

KLASA: 023-01/11-02/3
URBROJ: 2109/1-01-11-01
Čakovec, 11. srpnja 2011.

ŽUPAN
Ivan Perhoč, v. r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content