Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

18. sjednica Odbora za financije i proračun

Datum objave: 14. lipnja 2024.

Odbor za financije i proračun

KLASA: 400-07/24-01/4
URBROJ:2109-02-24-01
Čakovec, 14. lipnja 2024.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
18. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 18. lipnja 2024. godine (utorak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2023. GODINU

2. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA

3. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2024. GODINU

4. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2023. GODINU

5. A) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA PIŠKORNICA D.O.O. ZA 2023. GODINU
B) GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O. ZA 2023. GODINU

6. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNOG CENTRA ZA INVESTICIJE – MEĐIMURJE D.O.O. U 2023. GODINI

7. IZVJEŠTAJ O RADU UDRUGA ZAJEDNICE TEHNIČKE KULTURE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

8. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2023. GODINU

9. PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

10. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU GODINU 2024./2025.

11. PRIJEDLOG IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2024. GODINU

12. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU NEKRETNINE (22A) NA KORIŠTENJE MEĐIMURSKOM VELEUČILIŠTU U ČAKOVCU

13. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA FINANCIRANJE PROJEKTA ENERGETSKE OBNOVE ŠKOLSKE SPORTSKE DVORANE OSNOVNE ŠKOLE PRELOG

14. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SUFINANCIRANJE I PROVEDBU PROJEKTA „ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OSNOVNE ŠKOLE STRAHONINEC NA ADRESI ČAKOVEČKA 55, STRAHONINEC“

15. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SUFINANCIRANJE I PROVEDBU PROJEKTA „ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE GOSPODARSKE ŠKOLE NA ADRESI VLADIMIRA NAZORA 38, ČAKOVEC“

16. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU PROJEKTA „MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA PODRUČJU EKONOMSKE I TRGOVAČKE ŠKOLE ČAKOVEC I GIMNAZIJE JOSIPA SLAVENSKOG ČAKOVEC“

17. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU PROJEKTA „MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA VIŠE LOKACIJA U PODRUČJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE, SOCIJALNE SKRBI I TURIZMA U MEĐIMURJU“

18. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU PROJEKTA „MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA PODRUČJU VIŠE ODGOJNO-OBRAZOVNIH USTANOVA U MEĐIMURJU“

19. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA PROVEDBU PROJEKTA „MJERE PRILAGODBE KLIMATSKIM PROMJENAMA NA PODRUČJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC“

20. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE SPORAZUMA O IZGRADNJI ZGRADE I SPORTSKE DVORANE REGIONALNOG EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKOG CENTRA ČAKOVEC

21. INFORMACIJA O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2022. GODINU

22. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI

Materijali za sjednicu Odbora mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA

Dragutin Glavina, v.r.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content