Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o uredovnom vremenu za rad sa strankama u Odsjeku za hrvatske branitelje Upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava Međimurske županije

Datum objave: 5. rujna 2023.

KLASA: 113-01/23-02/2
URBROJ: 2109-01-23-1
Čakovec, 4. rujna 2023.

Na temelju odredbe članka 3. Uredbe o područjima matičnih ureda („Narodne novine“, broj 02/98), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“, broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20, 3/21 i 2/22 – pročišćeni tekst), župan Međimurske županije, donosi:

ODLUKU
o uredovnom vremenu za rad sa strankama u Odsjeku za hrvatske branitelje
Upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava Međimurske županije

I.

Ovom odlukom određuju se uredovno radno vrijeme za rad sa strankama u Odsjeku za hrvatske branitelje Upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava Međimurske županije, sukladno potrebi službe i prirodi poslova koje se obavljaju.

II.

Uredovno vrijeme za rad sa strankama u Odsjeku za hrvatske branitelje Upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava Međimurske županije utvrđuje se kako slijedi:

Ponedjeljak – četvrtak u vremenu od 07:30 do 13:00 sati
Petak u vremenu od 07:30 do 12 sati

III.

Pročelnik Upravnog odjela za civilno društvo i ljudska prava dužan je s ovom Odlukom upoznati službenike i stranke na način da se uredovno radno vrijeme za rad sa strankama istakne na ulazu u prostorije Odsjeka te objavi na mrežnim stranicama Međimurske županije.

IV.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“.

ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content