Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18 – pročišćeni tekst, 2/20 i 3/21) i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10), sukladno članku 13. Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/17), župan Međimurske županije je dana 14. 04. 2021. godine donio

ODLUKU

o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume

Članak 1.

Zabranjuje se spaljivanje smeća, korova, suhe trave, drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume od 3. svibnja do 4. listopada 2021. godine.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“

ŽUPAN
Matija Posavec, mag. ing.

 

KLASA: 214-01/21-02/2
URBROJ: 2109/1-01-21-02

Čakovec, 14. 04. 2021.

Odluka o zabrani spaljivanja smeća