Odbor za prosvjetu, kulturu i sport
KLASA: 600-01/21-03/6
URBROJ: 2109/1-02-21-1
Čakovec,24.03.2021.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst, 12/20, 3/21),

s a z i v a m
15. sjednicu Odbora za prosvjetu, kulturu i sport
za ponedjeljak 29. ožujka 2021. godine u 14,30 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. A) IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2020. GODINU
B) PRIJEDLOG PROGRAMA RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2021. GODINU
2. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O IZVOĐENJU RADOVA NA IZGRADNJI SPORTSKE DVORANE OŠ SVETA MARIJA I. FAZA
3. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.
Materijali se dostavljaju uz poziv za sjednicu Odbora.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr
Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA ODBORA
Mihaela Martinčić, prof. v. r.