Odbor za prosvjetu, kulturu i sport
KLASA: 600-01/21-03/3
URBROJ: 2109/1-02-21-1
Čakovec, 4.2.2021.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst),

s a z i v a m
14. (elektroničku) sjednicu Odbora za prosvjetu, kulturu i sport
koja će biti održana putem e-maila
9. veljače 2021. godine(utorak) s početkom glasanja od 8,00 sati i završetkom do 12,00 sati

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2020./2021.

2. A) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2021. godini
B) Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županije u 2021. godini.

3. A) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova u Međimurskoj županiji u 2021. godini
B) Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola kojima je osnivač međimurska županije u 2021. godini.

4. A) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi Međimurske
županije za 2019. Godinu
B) Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba u kulturi
Međimurske županije za 2020. Godinu

5. Informacije, pitanja i prijedlozi

Članovima odbora uz poziv se dostavlja i obrazac za glasanje koji je potrebno popuniti i poslati na email:rajka.vadlja@medjimurska-zupanija.hr. Sve dodatne informacije možete dobiti u upravnom odjelu za Skupštinu i pravne poslove, na telefon 374-254, 0959034745

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Mihaela Martinčić, prof. v. r.