Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije iz područja zaštite potrošača u 2020. godini

Datum objave: 27. svibnja 2020.

Na temelju čl. 29. stavka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne Novine“ br. 26/15.), članka 26. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19 i 3/20) i članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ br. 26/10, 4/13, 6/13, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18-pročišćeni tekst), Župan Međimurske županije, na prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje, dana 22. 5. 2020. godine, donosi

O D L U K U

o dodjeli financijskih sredstava
za financiranje programa/projekata udruga Međimurske županije
iz područja zaštite potrošača u 2020. godini

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju iznosi sredstava financijske potpore za financiranje programa i projekata udruga koje su ispunile formalne uvjete Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije iz područja zaštite potrošača u 2020. godini (KLASA: 330-01/20-02/1, URBROJ: 2109/1-01-20-1 od 3. 3. 2020. godine), a na temelju prijedloga Povjerenstva za ocjenjivanje od 5. 5. 2020.
Članak 2.
U 2020. godini će se iz Proračuna Međimurske županije financirati provedba programa i projekata udruga Međimurske županije iz područja zaštite potrošača kako slijedi: 

Red.br. Naziv udruge Naziv programa/projekta Iznos odobrenih sredstava
1. Društvo potrošača Međimurja Međimurski info centar potrošača 2020. 5.000,00 kn
2. Udruga za zaštitu potrošača „Međimurski potrošač„ Opremanje prostora i nabavka informatičke opreme 5.000,00 kn

Članak 3.
Sve poslove vezane za provođenje ove Odluke obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam Međimurske županije.
Članak 4.
Protiv ove Odluke može se podnijeti prigovor Povjerenstvu za prigovore u pisanom obliku u roku od 8 dana od dana dostave obavijesti o rezultatima natječaja, sukladno člancima 30. - 32. Pravilnika o financiranju programa i projekata udruga koji su od interesa za Međimursku županiju („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 2/19 i 3/20).
Članak 5.
Ova Odluka objavit će se na službenoj web stranici Međimurske županije.
Obrazloženje
Sukladno  točki 3. Javnog natječaja za financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije iz područja zaštite potrošača u 2020. godini, KLASA: 330-01/20-02/1, URBROJ: 2109/1-01-20-1 od 3. 3. 2020. godine, za financiranje programa ili projekata u sklopu ovog natječaja raspoloživ je iznos od 20.000,00 kuna, a predviđeni broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekta je dvije udruge.
Zbog promjene gospodarskih kretanja uslijed epidemije bolesti COVID-19 (SARS-CoV-2; koronavirus) i sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske (NN 41/2020) o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih državnim proračunom i financijskim planovima izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za 2020. godinu, potrebno je osigurati sredstva za financiranje mjera i aktivnosti u borbi s epidemijom i promijeniti planirane proračunske aktivnosti kako bi se optimalno iskoristio ograničeni fiskalni potencijal.
Osim toga, smanjuju se i prihodi jedinica područne (regionalne) samouprave, zbog čega se narušava financijsko planiranje i utvrđena dinamika isplate proračunskim korisnicima iz Proračuna Međimurske županije.
Obzirom na navedeno, Skupština Međimurske županije je na 17. sjednici održanoj dana 21. 5. 2020. godine usvojila rebalans proračuna za 2020. godinu, kojim su ujedno smanjena raspoloživa sredstva za financiranje programa i projekata udruga Međimurske županije iz područja zaštite potrošača u 2020. godini. Stoga se udrugama navedenim u izreci ove Odluke, koje zadovoljavaju uvjeta iz predmetnog natječaja, dodjeljuje najmanji iznos sredstava od 5.000,00 kuna.
KLASA: 330-01/20-02/1
URBROJ: 2109/1-01-20-7
Čakovec, 22.  5. 2020.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content