Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o privremenom radu matičnih ureda na području Međimurske županije

Datum objave: 15. svibnja 2020.

KLASA: 113-02/20-02/1
URBROJ: 2109/1-01-20-3
Čakovec, 13. svibnja 2020.
Temeljem odredbe članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19) župan Međimurske županije, donosi:
ODLUKU
o privremenom radu matičnih ureda na području Međimurske županije
I.
Zbog izvanrednih okolnosti izazvanih pojavom virusa COVID-19, uzrokovane virusom SARS-CoV-2, uredovni dani i radno vrijeme za matične urede na području Međimurske županije su:
1. Matični ured Čakovec radi ponedjeljak, srijeda i četvrtak od 07,30 sati do 14,00 sati, a ponedeljak i petak od 07,30 sati do 16,00 sati.
2. Matični ured Prelog radi od ponedjeljka do petka od 07,30 sati do 14,00 sati.
3. Matični ured Mursko Središće radi od ponedjeljka do petka od 07,30 sati do 14,00 sati.
4. Matični ured Nedelišće radi od ponedjeljka do petka od 07,30 sati do 14,00 sati.
5. Matični ured Dekanovec radi ponedjeljak, srijeda i petak od 07,30 sati do 14,00 sati.
6. Matični ured Kotoriba radi utorak i četvrtak od 07,30 sati do 14,00 sati.
7. Matični ured Mala Subotica radi utorak i četvrtak od 07,30 sati do 14,00 sati.
8. Matični ured Štrigova radi utorak i četvrtak od 07,30 sati do 14,00 sati.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i vrijedi do prestanka izvanrednih okolnosti.
III.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o privremenom radu matičnih ureda na području Međimurske županije, KLASA: 113-02/20-02/1, URBROJ: 2109/1-01-20-2 od 27. travnja 2020. godine.
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content