Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šuma

Datum objave: 20. travnja 2020.

Temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10., 4/13., 6/13. – pročišćeni tekst, 8/13. i 6/14.), i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 27/10.) sukladno članku 13. Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 4/17.), dana 07. travnja 2020. godine župan donosi

O D L U K U
o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih
i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe
te loženje vatre u šumama i blizini šuma

Članak 1.
Zabranjuje se spaljivanje smeća, korova, suhe trave, drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe, te loženje vatre u šumama i blizini šume od 04. svibnja do 04. listopada 2020. godine.
Članak 2.
Nadzor nad primjenom ove zabrane, sukladno Zakonu o zaštiti od požara i Odluci o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije vrše ovlaštene službene osobe policijske uprave, inspektori Državnog inspektorata, komunalno redarstvo lokalne samouprave te ovlaštene osobe vatrogasnih postrojbi.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
KLASA: 214-01/20-03/1
URBROJ:2109/1-01-20-2
Čakovec, 07.04.2020.
 
ŽUPAN
Matija Posavec mag.ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content