Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Ministarstvo regionalnoga razvoja objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.

Datum objave: 17. veljače 2020.

Ministarstvo regionalnoga razvoja objavilo je Javni poziv za iskaz interesa za sufinanciranje projekata u 2020. godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice.
Cilj programa  je pridonijeti gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja u skladu s njihovim razvojnim posebnostima i u svrhu uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Republike Hrvatske. Program je koncipiran kao odgovor na razvojne prioritete lokalne i područne razine i predstavlja podršku u:
-unapređenju društvene, javne, komunalne i socijalne infrastrukture,
-razvoju infrastrukture kao preduvjeta za ulaganja i gospodarski oporavak.
PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI
Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave razvrstane u skladu s Odlukom o razvrstavanju u:
➢I., II., III. i IV. skupinu jedinica lokalne samouprave
➢I. i II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave
➢III. i IV. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave, ukoliko se projekt provodi na prihvatljivim područjima provedbe
RASPODJELA SREDSTAVA
Ukupan iznos sredstava koja se planiraju za Program iznose 80.000.000,00 kuna, od toga je za područje Međimurske županije predviđeno 3.100.000,00 kn.
PRIHVATLJIVI IZNOS SUFINANCIRANJA
- Podnositelj zahtjeva može podnijeti najviše dva zahtjeva bez obzira na koje područje ulaganja se odnosi zahtjev.
- U postupku odabira, temeljem kriterija i u skladu s raspoloživim sredstvima, jednom Korisniku može se odobriti najveći ukupni iznos sufinanciranja do 1.000.000,00 kuna (uključujući PDV, bez obzira na broj odobrenih projekata.
- Neće se sufinancirati projekt čija je vrijednost manja od 100.000,00 kuna s PDV-om.
OMJER SUFINANCIRANJA
- za jedinice lokalne samouprave iz I. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
-za jedinice lokalne samouprave iz II. skupine 85% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
-za jedinice lokalne samouprave iz III. skupine 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
-za jedinice lokalne samouprave iz IV. skupine 75% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
-za jedinice područne (regionalne) samouprave iz I. skupine 90% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
-za jedinice područne (regionalne) samouprave iz II. skupine 80% ukupnih prihvatljivih troškova projekta,
-za jedinice područne (regionalne) samouprave iz III. i IV. skupine, 50% ukupnih prihvatljivih troškova projekta
PROVEDBENO RAZDOBLJE
Za prihvatljive aktivnosti Projekta Korisnika prihvatljivost troškova počinje najranije s 1. siječnjem 2020. godine, a traje do roka za predaju Završnog izvješća odnosno do 31. ožujka 2021. uz uvjet da se sufinanciranje iz sredstava Ministarstva može koristiti samo u 2020. Godini
PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI
Prihvatljive aktivnosti su sve aktivnosti vezane uz izgradnju, nadogradnju, rekonstrukciju, obnovu, modernizaciju i adaptaciju
PRIHVATLJIVE GRAĐEVINE
Prihvatljive su građevine javne namjene u vlasništvu prihvatljivih podnositelja ili u vlasništvu pravnih subjekata čiji su osnivači prihvatljivi podnositelji i u njihovom su većinskom vlasništvu ili suvlasništvu, a na raspolaganju su široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja.
Prihvatljive su građevine iz područja:
1) socijalna/društvena infrastruktura:

 • predškolske građevine (jaslice, dječji vrtići, male škole)
 • školske građevine (osnovne škole, srednje škole, specijalne škole, školsko-sportske dvorane i igrališta)
 • domovi za starije i nemoćne osobe
 • građevine primarne zdravstvene zaštite i socijalne zaštite

2) javna infrastruktura:

 • građevine za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba (domovi kulture, društven idomovi, knjižnice, muzeji i slične građevine društvene namjene)
 • dječja igrališta i igraonice
 • parkovi i trgovi u naseljima
 • druge građevine javne namjene (građevine javne uprave, sportske građevine, mrtvačnice)

3) komunalna infrastruktura:

 • sekundarne (lokalne) vodovodne mreže za opskrbu pitkom vodom, uz uvjet da je sekundarna mreža spojena na vodoopskrbni sustav u funkciji
 • sustavi oborinske i fekalne odvodnje malog promjera uz uvjet da je sustav spojen na glavnu kanalizacijsku mrežu
 • nerazvrstane ceste i ulica u naseljima (uključujući male mostove, odvodnju prometnica, potporne i zaštitne zidove, kružne tokove)
 • parkirališta, ugibališta i stajališta javnog prijevoza
 • nogostupi i biciklističke staze u/između naselja
 • plinske mreže i niskonaponske mreže

4) zaštita okoliša, energetska učinkovitost i obnovljivi izvori energije:

 • sanacija klizišta i sprječavanje erozije
 • javna rasvjeta (proširenje mreže, zamjena postojeće rasvjete ekološki prihvatljivom)
 • povećanje energetske učinkovitosti građevina (poboljšanje fizikalnih svojstava zgrade: vanjska ovojnica, zamjena otvora i krovišta; poboljšanje sustava grijanja i hlađenja;  uređenje kotlovnica)
 • punionice električnih vozila

5) gospodarska infrastruktura:

 • pristupne cesta do postojećih poslovnih zona
 • komunalna infrastruktura (vodovod, odvodnja, energetske i komunikacijske mreže) do postojeće poslovne zone
 • prenamjena građevina u vlasništvu podnositelja za obavljanje gospodarskih aktivnosti
 • građevine namijenjene promociji i plasmanu lokalnog područja (tržnice, etno i tematske kuće i sl.)
 • infrastrukturne građevine u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare, biciklističke staze izvan naselja, tematski parkovi, mala priobalna infrastruktura i sl.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI
-    Trošak izvođenja radova
-    Trošak usluga nadzora gradnje
-    Trošak PDV-a
Rok za dostavu projektnih prijedloga je 3. 3. 2020.
Natječajnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.
 

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content