Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Osobna stanja građana

Datum objave: 30. siječnja 2020.

Državne matice su evidencija o osobnim stanjima građana u koje se upisuju činjenice rođenja, sklapanja braka i smrti i drugi podaci o tim činjenicama utvrđeni zakonom.
Poslovi osobnih stanja građana obavljaju se u Međimurskoj županiji, Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove, Odsjek za osobna stanja građana, Čakovec, Ruđera Boškovića 2.
MATICA ROĐENIH
U maticu rođenih upisuju se sve činjenice rođenja osoba u Republici Hrvatskoj i rođenja hrvatskih državljana u inozemstvu.
Prijava činjenice rođenja
Rođenje djeteta u zdravstvenoj ustanovi prijavljuje zdravstvena ustanova. Za dijete rođeno izvan zdravstvene ustanove prijavu rođenja može podnijeti otac djeteta, osoba u čijem je stanu dijete rođeno, majka kada bude za to sposobna, babica ili liječnik koji je sudjelovao u porodu ili osoba koja je saznala za rođenje djeteta. Rođenje djeteta prijavljuje se u roku od 15 dana od dana rođenja djeteta.
Upis u maticu rođenih činjenica rođenja u inozemstvu
Činjenica rođenja u inozemstvu upisuju se na temelju izvatka iz matice rođenih inozemnog tijela izdanog u državi rođenja hrvatskog državljanina. Upis se obavlja u matičnom uredu prema mjestu prebivališta u Republici Hrvatskoj osobe na koju se upis odnosi.
Određivanje osobnog imena djetetu
Rok za prijavljivanje osobnog imena djetetu je 30 dana od dana rođenja djeteta. Prilikom određivanja imena djetetu roditelji mogu izabrati ime koje žele. Bitno je da željeno ime predstavljaju riječi koje po svom poimanju označavaju ime.
Određivanje prezimena djeteta uvjetovano je prvenstveno zajedničkim prezimenom roditelja. U slučaju različitih prezimena roditelja, roditelji mogu odrediti da dijete nosi prezime jednog od njih ili prezime oba roditelja.
Osobno ime (ime i prezime) djeteta određuju:

 • sporazumno roditelji,
 • centar za socijalnu skrb ako se roditelji nisu sporazumjeli,
 • jedan roditelj ako drugi roditelj nije živ, proglašen je umrlim, prebivalište mu nije poznato, lišen je roditeljske skrbi, potpuno je lišen poslovne sposobnosti ili je odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti određeno da ne može poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja,
 • skrbnik djeteta (uz prethodnu suglasnost centra za socijalnu skrb) ako roditelji nisu živi, proglašeni su umrlima, prebivalište im nije poznato, lišeni su roditeljske skrbi, potpuno su lišeni poslovne sposobnosti ili je odlukom o djelomičnom lišenju poslovne sposobnosti određeno da ne mogu poduzimati radnje koje se tiču osobnih stanja,
 • centar za socijalnu skrb ako su roditelji nepoznati,
 • posvojitelji posvojenom djetetu.

MATICA VJENČANIH
U maticu vjenčanih upisuju se činjenice sklapanja braka koje su se dogodile u Republici Hrvatskoj i brakovi hrvatskih državljana sklopljeni u inozemstvu.
Sklapanje braka
U Republici Hrvatskoj brak se može sklopiti u:

 • građanskom obliku (brak se sklapa pred matičarom),
 • vjerskom obliku s učincima građanskog braka (brak se sklapa pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom ima uređene pravne odnose).

Pretpostavke za sklapanje braka
Pretpostavke za sklapanje braka zakonom su određeni uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi sklopljeni brak imao pravne učinke i da bi bio valjan. To su:

 • da su nevjesta i ženik osobe različitog spola,
 • da su nevjesta i ženik izjavili svoj pristanak za sklapanje braka,
 • da je brak u građanskom obliku sklopljen pred matičarom odnosno da je brak u vjerskom obliku sklopljen pred službenikom vjerske zajednice koja s Republikom Hrvatskom o tome ima uređene pravne odnose.

Brak može sklopiti osoba koja je navršila 18 godina života (punoljetna i poslovno sposobna osoba). Iznimno brak može sklopiti osoba koja je navršila šesnaest godina uz prethodnu dozvolu suda.
Brak ne može sklopiti:

 • osoba koja nije navršila 18 godina života,
 • osoba potpuno lišena poslovne sposobnosti ili nesposobna za rasuđivanje,
 • osobe koje su međusobno krvni srodnici u:
  • ravnoj lozi (preci i potomci) beskonačno,
  • pobočnoj lozi i to brat i sestra, polubrat i polusestra (II stupanj srodstva), dijete sa sestrom ili polusestrom ili bratom ili polubratom svojega roditelja (III stupanj srodstva), djeca braće i sestara te djeca polubraće i polusestara (IV stupanj srodstva),
 • osoba koja je već u braku.

Za mjesto sklapanja braka ženik i nevjesta mogu odabrati bilo koje mjesto u Republici Hrvatskoj.
Namjera sklapanja braka u građanskom obliku prijavljuje se matičaru nadležnom za mjesto u kojem se sklapa brak. Matičar u dogovoru sa ženikom i nevjestom određuje dan za sklapanje braka. Dan za sklapanje braka može se odrediti u razdoblju od tridesetog do četrdeset i petog dana od dana prijave namjere sklapanja braka. Brak se sklapa u nazočnosti nevjeste i ženika, matičara i dva svjedoka. Svjedok pri sklapanju braka može biti svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba.
Javne isprave potrebne za sklapanje braka
Za sklapanje braka nevjesta i ženik dužni su dostaviti odgovarajuće isprave ako to matičar zahtijeva.
Matičaru se obavezno predočuju (daju se na uvid, a matičar ih može fotokopirati ali ne na trošak stranke) slijedeće isprave:

 • isprave o identitetu (osobna iskaznica, putovnica),
 • druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.

Određivanje prezimena
Prilikom sklapanja braka (u građanskom ili vjerskom obliku) ženik i nevjesta mogu se sporazumjeti:

 • da svako zadrži svoje prezime,
 • da kao zajedničko prezime uzmu prezime jednog od njih,
 • da kao zajedničko uzmu oba prezimena,
 • da jedan ili oboje uz svoje prezime uzmu i prezime bračnog druga.

Troškovi za sklapanje braka
Troškovi u postupku sklapanja braka odnose se na upravne pristojbe i posebne naknade, a to ovisi o obliku sklapanja braka, ali i željama ženika i nevjeste.
Ženik i nevjesta dužni su platiti 210 kuna i to:

 • za prijavu sklapanja braka odnosno upravnu pristojbu propisanu za sastavljanje zapisnika prijave o sklapanju braka, u iznosu od 70 kuna,
 • za čin sklapanja braka pred matičarom plaća se upravna pristojba u iznosu od 140 kuna,

Ukoliko se brak sklapa izvan službenih prostorija, ženik i nevjesta dužni su osim 210 kuna platiti i posebnu naknadu za sklapanje braka izvan službene prostorije koja ovisi o:

 • udaljenosti mjesta sklapanja braka od službene prostorije,
 • vremenu sklapanja braka,
 • sklapanju braka nedjeljom, na blagdane ili neradnim danima.

Sklapanje braka u vjerskom obliku s učincima građanskog braka
Osobe koje žele sklopiti brak u vjerskom obliku s učincima građanskog braka dužne su od matičara pribaviti potvrdu o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka. Potvrda se pribavlja od matičara nadležnog za mjesto u kojem se brak sklapa, a mjesto gdje se brak sklapa je mjesto gdje se nalazi crkva u kojoj namjeravaju obaviti sklapanje braka. Potvrda o ispunjenju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku vrijedi 3 mjeseca od dana izdavanja.
Za sklapanje braka u vjerskom obliku s učincima građanskog braka plaća se:

 • prijava sklapanja braka odnosno upravna pristojba propisana za sastavljanje zapisnika prijave o sklapanju braka, u iznosu od 70 kuna.

Brakovi sklopljeni u inozemstvu
Upisuju se na temelju izvatka iz državne matice vjenčanih inozemnog tijela izdanog u državi gdje je sklopljen brak. Upis se obavlja u matičnom uredu prema mjestu prebivališta osoba u Republici Hrvatskoj.
Sklapanje braka stranih državljana
U Republici Hrvatskoj brak mogu sklopiti i strani državljani, a moraju ispunjavati iste uvjete za sklapanje braka kao i hrvatski državljani. Za sklapanje braka strani državljani prilažu:

 • izvadak iz matice rođenih izdan u državi rođenja sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama uz prijevod na hrvatski jezik,
 • potvrda o slobodnom bračnom stanju stranca izdana sukladno međunarodnim ugovorima i konvencijama uz prijevod na hrvatski jezik,
 • potvrda da nema zapreka za sklapanje braka stranog državljanina u Republici Hrvatskoj i da će taj brak biti priznat u državi čiji je državljanin uz prijevod na hrvatski jezik (ova potvrda može biti sastavni dio potvrde o slobodnom bračnom stanju),
 • identifikacijska isprava (s fotografijom) i
 • dokaz o državljanstvu (putovnica).

REGISTAR ŽIVOTNOG PARTNERSTVA
Sklapanje životnog partnerstva
U registar životnog partnerstva upisuje se činjenica sklopljenog životnog partnerstva osoba istog spola koja se dogodila u Republici Hrvatskoj.
Sklapanje životnog partnerstva
Životno partnerstvo se sklapa suglasnom izjavom osoba istog spola koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo.
U Republici Hrvatskoj životno partnerstvo sklapa se pred matičarom u Republici Hrvatskoj nadležnom za mjesto u kojem se želi sklopiti životno partnerstvo.
Pretpostavke za sklapanje životnog partnerstva
Pretpostavke za sklapanje životnog partnerstva zakonom su određeni uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi sklopljeno životno partnerstvo imalo pravne učinke i bilo valjano. To su:

 • da su osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo istog spola,
 • da su osobe izjavile svoj pristanak za sklapanje životnog partnerstva,
 • da je životno partnerstvo sklopljeno pred matičarom.

Životno partnerstvo može sklopiti osoba koja je navršila 18 godina života (punoljetna i poslovno sposobna osoba). Životno partnerstvo može sklopiti osoba lišena poslovne sposobnosti u davanju izjava koje se odnose na strogo osobna stanja, uz odobrenje skrbnika.
Životno partnerstvo ne može sklopiti:

 • osoba koja nije navršila osamnaest (18) godina života,
 • osoba nesposobna za rasuđivanje,
 • osobe koje su međusobno krvni srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi do četvrtog stupnja,
 • osoba koja je već u životnom partnerstvu ili u braku.

Za mjesto sklapanja životnog partnerstva osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo mogu odabrati bilo koje mjesto u Republici Hrvatskoj. Namjera sklapanja životnog partnerstva prijavljuje se matičaru nadležnom za mjesto u kojem se želi sklopiti životno partnerstvo. Matičar u dogovoru s osobama koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo određuje dan za sklapanje životnog partnerstva. Dan za sklapanje životnog partnerstva može se odrediti u razdoblju od tridesetog do četrdeset i petog dana od dana podnošenja prijave namjere sklapanja životnog partnerstva. Životno partnerstvo se sklapa u nazočnosti osoba koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo, matičara i dvaju svjedoka. Svjedok pri sklapanju braka može biti svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba.
Isprave potrebne za sklapanje životnog partnerstva
Za hrvatske državljane matičari u aplikaciji po službenoj dužnosti utvrđuju da li je osoba u braku odnosno životnom partnerstvu. Matičaru se obavezno predočuje (daje se na uvid, a matičar ih može fotokopirati, ali ne na trošak stranke) isprava o identitetu. Druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.
Određivanje prezimena
Prilikom sklapanja životnog partnerstva osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo mogu se sporazumjeti:

 • da svako zadrži svoje prezime,
 • da kao zajedničko prezime uzmu prezime jednog od njih,
 • da kao zajedničko uzmu oba prezimena i odluče koje će prezime upotrebljavati na prvom, a koje na drugom mjestu,
 • da svaki od njih uz svoje prezime uzme i prezime životnog partnera i odluči koje će upotrebljavati na prvom, a koje na drugom mjestu.

Troškovi za sklapanje životnog partnerstva
Troškovi u postupku sklapanja životnog partnerstva odnose se na upravne pristojbe i posebne naknade.
Osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo dužne su platiti 210 kuna i to:

 • za prijavu sklapanja životnog partnerstva odnosno upravnu pristojbu propisanu za sastavljanje zapisnika prijave o sklapanju životnog partnerstva, u iznosu od 70 kuna,
 • za čin sklapanja životnog partnerstva pred matičarom plaća se upravna pristojba u iznosu od 140 kuna,

Ukoliko se životno partnerstvo sklapa izvan službenih prostorija,  osobe koje namjeravaju sklopiti životno partnerstvo dužne su osim 210 kuna platiti i posebnu naknadu za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije koja ovisi o:

 • udaljenosti mjesta sklapanja životnog partnerstva od službene prostorije,
 • vremenu sklapanja životnog partnerstva,
 • sklapanju životnog partnerstva nedjeljom, na blagdane ili neradnim danima.

Sklapanje životnog partnerstva stranih državljana
U Republici Hrvatskoj životno partnerstvo mogu sklopiti i strani državljani, a moraju ispunjavati iste uvjete za sklapanje životnog partnerstva kao i hrvatski državljani. Za sklapanje životnog partnerstva strani državljani prilažu:

 • izvadak iz matice rođenih izdan u državi rođenja,
 • potvrdu da nisu u životnom partnerstvu ili braku izdanu u državi čiji su državljani.

Matičaru se obavezno predočuju (daju se na uvid, a matičar ih može fotokopirati ali ne na trošak stranke) slijedeće isprave:

 • isprave o identitetu,
 • dokaz o državljanstvu,
 • druge isprave matičar može zahtijevati iznimno, ovisno o pojedinačnim slučajevima.

MATICA UMRLIH
U maticu umrlih upisuju se činjenice smrti koje su se dogodile u Republici Hrvatskoj i smrti hrvatskih državljana u inozemstvu.
Činjenica smrti u inozemstvu
Činjenica smrti upisuje se na temelju izvatka iz matice umrlih inozemnog tijela izdanog u državi gdje je smrt nastupila. Upis se obavlja u matičnom uredu prema mjestu prebivališta umrle osobe u Republici Hrvatskoj.
Prijava smrti
Smrt se prijavljuje matičaru kojemu pripada mjesto na kojem je smrt nastupila ili na kojem je umrli nađen u roku od tri dana od dana smrti odnosno od dana nalaska leša umrle osobe.
Smrt su dužni prijaviti članovi obitelji s kojima je umrli živio. Ako nema članova obitelji ili oni to ne mogu učiniti, smrt su dužne prijaviti druge osobe s kojima je umrli živio ili drugi članovi obitelji koji su saznali za smrt, odnosno osobe u čijem stanu  je umrli živio. Ako nema niti tih osoba, smrt je dužna prijaviti osoba koja je prva saznala za smrt. Za osobe koje su umrle u zdravstvenoj ustanovi, na službi u oružanim snagama RH, kazneno-popravnoj ustanovi, hotelu, internatu ili drugoj ustanovi smrt prijavljuje nadležna ustanova odnosno tijelo.
Potvrda o smrti
Potvrda o smrti je isprava koju izdaje liječnik ili druga osoba ovlaštena za utvrđivanje smrti, odnosno zdravstvena ustanova, ako je osoba umrla u zdravstvenoj ustanovi. Osobe koje prijavljuju smrt dužne su uz prijavu smrti podnijeti i potvrdu o smrti.
ISPRAVE IZ DRŽAVNIH MATICA, REGISTRA ŽIVOTNOG PARTNERSTVA TE EVIDENCIJE O DRŽAVLJANSTVU
O činjenicama upisanim u državne matice, registar životnog partnerstva ili evidencije o državljanstvu izdaju se izvadci iz državnih matica i potvrde kao isprave trajne vrijednosti. Izvadci iz državnih matica sadrže podatke koji su upisani u državne matice do vremena izdavanja izvatka. Potvrde koje se izdaju na temelju državnih matica sadrže pojedine podatke upisane u državne matice ili pojedine činjenice o osobnom stanju građana koje proizlaze iz tih podataka. Isprave iz državnih matica, registra životnog partnerstva i evidencije o državljanstvu izdaju matični uredi na zahtjev osoba koje imaju pravni interes.
PROMJENA OSOBNOG IMENA
Promjena osobnog imena, imena ili prezimena, uređena je Zakonom o osobnom imenu („Narodne novine“, broj 118/12, 70/17 i 98/19).
Promijeniti se može osobno ime, prezime ili ime

 • punoljetne osobe
 • maloljetnog djeteta

Zahtjev se predaje u najbližem matičnom uredu prema mjestu prebivališta.
Punoljetna osobna zahtjevu prilaže uvjerenje općinskog suda iz kaznene evidencije da se ne vodi kazneni postupak za kaznena dijela koja se progone po službenoj dužnosti.
Maloljetnom djetetu promijeniti će se osobno ime, ime ili prezime, na zahtjev roditelja, posvojitelja ili skrbnika uz odobrenje centra za socijalnu skrb. Ako je dijete starije od 10 godina potreban je i njegov pristanak.
Zahtjeve za promjenu osobnog imena rješava Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove, Odsjek za osobna stanja građana, Međimurska županija, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, soba 23, tel. 040 374 019.
Vraćanje prezimena po prestanku braka
Bračni drug koji je sklapanjem braka mijenjao prezime može se u roku od 1 godine od dana prestanka braka izjavom pred matičarom, vratiti na prezime koje je imao prije sklapanja braka.
EVIDENCIJA O DRŽAVLJANSTVU
Državljanin Republike Hrvatske koji ima i strano državljanstvo, smatra se pred tijelima državne vlasti Republike Hrvatske isključivo hrvatskim državljaninom.
Osobe koje su hrvatsko državljanstvo stekle podrijetlom smatraju se hrvatskim državljanina od trenutka rođenja.
Prirođenjem hrvatsko državljanstvo stječe se danom uručenja rješenja o primitku u hrvatsko državljanstvo.
O hrvatskom državljanstvu vodi se evidencija koju vodi matični ured.
Osobe rođene u Republici Hrvatskoj upisuju se u evidenciju o državljanstvu koju vodi matični ured prema mjestu rođenja te osobe.
Osobe rođene u inozemstvu upisuju se u evidenciju o državljanstvu koju vodim matični ured prema mjestu prebivališta osobe koja podnosi zahtjev za stjecanje hrvatskog državljanstva.
U središnju evidenciju upisuju se osobe koje stječu hrvatsko državljanstvo, a nemaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.
Javne isprave koje se izdaju iz evidencije o državljanstvu
Domovnica je javna isprava kojom se dokazuje hrvatsko državljanstvo, a izdaje je matični ured.
Hrvatsko državljanstvo dokazuje se i važećom osobnom iskaznicom, vojnom iskaznicom ili putovnicom.

 • Zahtjevi za izdavanje javnih isprava i ostali zahtjevi mogu se podnijeti na sljedećim obrascima.

Informacije Europske komisije o sadržaju Uredbe o javnim ispravama

Sve informacije vezane uz osobna stanja građana mogu se dobiti u Upravnom odjelu za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove Međimurske županije na adresi: Čakovec, Ruđera Boškovića 2, soba br. 23,  tel: 374 019, fax: 374 114, te na e-mail: ksenija.posavec@medjimurska-zupanija.hr, odnosno

Matični ured Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 2, tel. 374 173 ili 374 147
Matični ured Mursko Središće, Mursko Središće, Trg bana Josipa Jelačića 10, tel.  543 600, fax. 543 664
Matični ured Prelog, Prelog, Trg slobode 1, tel.374 055 ili 645 125, fax. 646 565
Matični ured Dekanovec, Dekanovec, Florijana Andrašeca 41, tel. 374 060 ili 849 017, fax. 849 605
Matični ured Mala Subotica, Mala Subotica, Glavna 31, tel. 374 054 ili 637 112, fax. 631 235
Matični ured Nedelišće, Nedelišće, Maršala Tita 60, tel. 374 059 ili 821 806, fax. 823 070
Matični ured Štrigova, Štrigova 87, tel.374 058 ili 851 012
Matični ured Kotoriba, Kotoriba, Kolodvorska 4, tel. 374 056 ili 682 136

opširnije

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content