Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Imovinsko-pravni poslovi

Datum objave: 30. siječnja 2020.

IZVLAŠTENJE NEKRETNINA
            Postupak izvlaštenja u Republici Hrvatskoj propisan je odredbama Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“, broj 74/14, 69/17 i 89/19) (u daljnjem tekstu: Zakon o izvlaštenju).
            Izvlaštenje nekretnina provodi se kad je to potrebno radi izgradnje objekata ili izvođenja radova u interesu Republike Hrvatske i kad se ocijeni da će se korištenjem nekretnine, za koju se namjerava predložiti izvlaštenje, u novoj namjeni postići veća korist od one koja se postizala korištenjem te nekretnine na dosadašnji način.
            Nekretnina se može izvlastiti radi izvođenja radova ili izgradnje objekata gospodarske infrastrukture (prometna, telekomunikacijska, vodoprivredna, energetska), zdravstvenih, prosvjetnih i kulturnih objekata, industrijskih, energetskih, prometnih i telekomunikacijskih objekata, objekata za potrebe hrvatskog pravosuđa, vojske i policije te istraživanja i eksploatacije rudnog i drugog blaga. Nadalje, nekretnina se može izvlastiti i kad je to potrebno radi izgradnje drugih građevina ili izvođenja drugih radova određenih uredbom Vlade Republike Hrvatske od državnog i područnog (regionalnog) značaja ili radi provedbe strateških projekata koje je Vlada Republike Hrvatske proglasila strateškim investicijskim projektima.
            Izvlaštenje može biti potpuno i nepotpuno (služnost i zakup).
 
            Pretpostavke za izvlaštenje su: interes Republike Hrvatske za izgradnju građevine ili izvođenje radova (propisan izričito posebnim zakonom ili utvrđen odlukom Vlade, prema članku 13. Zakona o izvlaštenju) i pravomoćna lokacijska dozvola za izgradnju građevine ili izvođenje radova za koje se predlaže izvlaštenje.
            Prvo je potrebno podnijeti prijedlog za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina (članci 25.- 27. Zakona o izvlaštenju) s dokazom o interesu Republike Hrvatske za izgradnju građevine ili izvođenje radova,  pravomoćnom lokacijskom dozvolom za izgradnju građevine ili izvođenje radova i prijedlogom tri stalna sudska vještaka za procjenu nekretnina ili tri stalna sudska procjenitelja odgovarajuće struke, a s obzirom na  karakteristike nekretnine za koju se procjena obavlja. U postupku osiguranja dokaza imenuje se vještak za procjenu nekretnina ili stalni sudski procjenitelj i izrađuje procjembeni elaborat s tržišnom vrijednošću nekretnine koja je predmet postupka u vrijeme izrade tog elaborata i uz primjenu zakona kojim je uređena procjena vrijednosti nekretnina.
            Prijedlog za izvlaštenje (članci 28.-32. Zakona o izvlaštenju) može podnijeti fizička ili pravna osoba (korisnik izvlaštenja), tek nakon što je korisnik izvlaštenja prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti pitanje stjecanja prava vlasništva predmetne nekretnine (odnosno ustanovljenje služnosti ili zakupa na određenoj nekretnini), dostavom pisane ponude vlasniku nekretnine ili u slučaju izvlaštenja više od deset nekretnina i više od deset vlasnika nekretnina objavom ponude u dnevnom tisku (ili na lokalno uobičajeni način) - o čemu dostavlja dokaz uz prijedlog za izvlaštenje
            U prijedlogu za izvlaštenje moraju biti naznačeni: korisnik izvlaštenja, nekretnina za koju se predlaže izvlaštenje, vlasnik i posjednik nekretnine za koju se predlaže izvlaštenje i njegovo prebivalište ili sjedište, objekt, odnosno radovi za koje se predlaže izvlaštenje.
Uz prijedlog za izvlaštenje mora se priložiti:

  • dokaz da je korisnik izvlaštenja prethodno s vlasnikom nekretnine pokušao sporazumno riješiti imovinsko – pravne odnose,
  • izvod iz zemljišne knjige za nekretninu koja se izvlašćuje,
  • posjedovni list za nekretninu koja se izvlašćuje,
  • dokaz o utvrđenom interesu Republike Hrvatske za izgradnju objekta ili izvođenje radova na nekretnini
  • dokaz o stanju i vrijednosti nekretnine koja se izvlašćuje (procjembeni elaborat iz postupka osiguranja dokaza, koji nije stariji od dvije godine),
  • dokaz da korisnik izvlaštenja ima osigurana posebna sredstva položena kod banke, u visini približno potrebnoj za davanje naknade za izvlaštenu nekretninu (odnosno dokaz o osiguranoj drugoj odgovarajućoj nekretnini) te posebna sredstva u visini približno potrebnoj za snošenje svog dijela troška postupka,
  • lokacijsku dozvolu, za izgradnju građevine ili izvođenje radova na nekretnini za koju se predlaže izvlaštenje te parcelacijski elaborat ako on nije sastavni dio lokacijske dozvole, a predmet potpunog izvlaštenja je manji od obuhvata zahvata u prostoru koji je određen tom lokacijskom dozvolom.

 
            Troškove postupka izvlaštenja (troškovi vještačenja i naknade vještacima, naknada za izvlaštene nekretnine) snosi korisnik izvlaštenja.
 
            Prijedlog se predaje neposredno u pisanom obliku, putem pošte, dostavlja u obliku elektroničke isprave izrađene sukladno zakonu ili se može usmeno izjaviti na zapisnik, a na isti se plaća upravna pristojba od 35,00 kuna, ukoliko nije propisano oslobođenje za podnositelja prijedloga (Tar.br.2. Uredbe o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 8/17, 37/17, 129/17, 18/19, 97/19 i 128/19) i članak 8. Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16)).
            Na žalbu izjavljenu protiv rješenja o izvlaštenju plaća se upravna pristojba od 35,00 kuna (Tar.br. 3. st. 1. Uredbe o upravnim pristojbama).
 
 
POSTUPAK IZDAVANJA POTVRDE ZA NEKRETNINE JE LI POKRENUT POSTUPAK DENACIONALIZACIJE
            Pri podnošenju zahtjeva za kupnju, darovanje i osnivanja prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, te zahtjeva za osnivanje prava služnosti u svrhu istraživanja i eksploatacije ugljikovodika na nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, potrebno je priložiti potvrdu je li za predmetnu nekretninu podnijet zahtjev za povrat od strane bivših vlasnika, sukladno Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“, broj 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02).
 
            Na zahtjev za izdavanje potvrde plaća se upravna pristojba od 20,00 kuna (Tar.br.4. Uredbe o upravnim pristojbama).

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content