Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Besplatna pravna pomoć

Datum objave: 30. siječnja 2020.

Prema odredbama Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći („Narodne novine“,  broj 143/13 i 98/19) svrha pravne pomoći je ostvarenje jednakosti svih pred zakonom, osiguranje građanima Republike Hrvatske i drugim osobama djelotvorno ostvarenje pravne zaštite te pristupa sudu i drugim javnopravnim tijelima pod jednakim uvjetima.
KORISNICI BESPLATNE PRAVNE POMOĆI
Korisnici pravne pomoći u smislu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći su:

 • hrvatski državljani,
 • dijete koje nema hrvatsko državljanstvo i zatečeno je u Republici Hrvatskoj bez pratnje odrasle osobe odgovorne prema zakonu,
 • stranci na privremenom boravku pod uvjetom uzajamnosti i stranci na stalnom boravku,
 • stranci pod privremenom zaštitom,
 • stranci koji nezakonito borave i stranci na kratkotrajnom boravku u postupcima donošenja rješenja o protjerivanju ili napuštanju Republike Hrvatske,
 • tražitelji azila, azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom te članovi njihovih obitelji koji zakonito borave u Republici Hrvatskoj, u postupcima u kojima im pravna pomoć nije osigurana posebnim zakonom

VRSTE PRAVNE POMOĆI
Pravna pomoć ostvaruje se kao:

 1. a) primarna pravna pomoć koju pružaju upravna tijela županije, ovlaštene udruge i pravne klinike,
 2. b) sekundarna pravna pomoć koju pružaju odvjetnici.

Primarna pravna pomoć obuhvaća:

 • opću pravnu informaciju
 • pravni savjet
 • sastavljanje podnesaka pred javnopravnim tijelima, Europskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama u skladu s međunarodnim ugovorima i pravilima o radu tih tijela
 • zastupanje u postupcima pred javnopravnim tijelima
 • pravnu pomoć u mirnom izvansudskom rješenju spora.

Kako se ostvaruje?
Primarna pravna pomoć ostvaruje se izravnim obraćanjem pružatelju, a može se pružiti u svakoj pravnoj stvari:

 • ako podnositelj zahtjeva sam ne raspolaže dovoljnim znanjem i sposobnošću da svoje pravo ostvari,
 • ako podnositelju pravna pomoć nije osigurana na temelju posebnih propisa,
 • ako su materijalne prilike podnositelja takve da bi angažiranje stručne pravne pomoći ugrozilo njegovo uzdržavanje i uzdržavanje članova kućanstva
 • ako podnesseni zahtjev nije očito neosnovan.

Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove ovlašten je u pružanju primarne pravne pomoći davati opće pravne informacije, pravne savjete i sastavljati podneske.
Sekundarna pravna pomoć obuhvaća:

 • pravni savjet
 • sastavljanje podnesaka u postupku zaštite prava radnika pred poslodavcem
 • sastavljanje podnesaka i zastupanje u sudskim postupcima
 • pravnu pomoć u mirnom rješenju spora.
 • Sekundarna pravna pomoć također obuhvaća:
 • oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka
 • oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi

Kako se ostvaruje?
Sekundarna pravna pomoć može se odobriti u sljedećim postupcima:

 • u postupcima u svezi s stvarnim pravima, osim zemljišnoknjižnih postupaka,
 • u postupcima iz radnih odnosa,
 • u postupcima iz obiteljskih odnosa osim u postupcima sporazumnog razvoda braka u kojima bračni drugovi nemaju maloljetnu zajedničku djecu ili posvojenu djecu ili djecu nad kojom ostvaruju roditeljsku skrb nakon punoljetnosti,
 • u ovršnim postupcima i postupcima osiguranja kada je riječ o prisilnom ostvarenju ili osiguranju tražbine koja proizlazi iz postupaka za koje se može odobriti pravna pomoć,
 • u postupcima mirnog rješenja spora,
 • iznimno, u svim ostalim upravnim i građanskim sudskim postupcima kada takva potreba proizlazi iz konkretnih životnih okolnosti podnositelja zahtjeva i članova njegova kućanstva, a u skladu s temeljenom svrhom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.

Sekundarna pravna pomoć može se odobriti ako je riječ o složenijem postupku, ako podnositelj zahtjeva nema sposobnosti sam se zastupati, ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje potrebne stručne pravne pomoći moglo ugroziti njegovo uzdržavanje i članova kućanstva, ako se ne radi o obijesnom parničenju, ako podnositelju zahtjeva nije odbijen zahtjev u posljednjih šest mjeseci zbog namjernog davanja netočnih podataka i ako podnositelju zahtjeva nije osigurana pravna pomoć na temelju posebnih propisa.
Oslobođenje od plaćanja troškova sudskog postupka može se odobriti u postupcima u kojima se može odobriti sekundarna pravna pomoć ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje predujma troškova postupka moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva time da se vodi računa o visini troškova sudskog postupka u kojem se traži oslobođenje.
Oslobođenje od plaćanja sudskih pristojbi može se odobriti u svim sudskim postupcima ako su materijalne prilike podnositelja zahtjeva takve da bi plaćanje sudskih pristojbi moglo ugroziti uzdržavanje podnositelja zahtjeva i članova kućanstva time da se vodi računa o visini sudskih pristojbi u postupku u kojem se traži oslobođenje.
Imovno stanje podnositelja zahtjeva
Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove je dužan provjeriti osnovanost podataka navedenih u zahtjevu te utvrditi imovno stanje podnositelja zahtjeva i svih članova njegova kućanstva u razdoblju od 12 mjeseci prije početka mjeseca u kojem se zahtjev podnosi.
Sekundarna pravna pomoć odobriti će se ukoliko su ispunjeni slijedeći uvjeti:

 1. a) ako ukupni prihodi podnositelja zahtjeva i članova kućanstva mjesečno ne prelaze po članu kućanstva iznos proračunske osnovice (3.326,00 kn) i
 2. b) ako ukupna vrijednost imovine u vlasništvu podnositelja zahtjeva i članova kućanstva ne prelazi iznos od 60 proračunskih osnovica (199.560,00 kn).

Sekundarna pravna pomoć odobriti će se bez utvrđivanja imovnog stanja:

 • djeci u postupcima koji se vode pred nadležnim tijelima radi ostvarivanja prava djeteta na uzdržavanje,
 • žrtvi kaznenog djela nasilja u postupku radi ostvarivanja prava na naknadu štete koja je počinjenjem kaznenog djela prouzročena,
 • osobi koja je korisnik pomoći za uzdržavanje u skladu s posebnim propisima kojima je utvrđeno ostvarivanje prava iz sustava socijalne skrbi
 • osobi kojoj je utvrđeno pravo na opskrbninu prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji i Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata.

Postupak za ostvarivanje prava na sekundarnu pravnu pomoć
Postupak za odobravanje sekundarne pravne pomoći pokreće se podnošenjem zahtjeva Međimurskoj županiji, Upravnom odjelu za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove (za sve podnositelje zahtjeva koji na području Međimurske županije imaju prebivalište ili boravište), Ruđera Boškovića 2, 40 000 Čakovec. Zahtjev se može predati osobno u sjedištu županije ili preporučeno poštom. Na podnošenje zahtjeva i na rješenje upravnog tijela ne plaćaju se upravne pristojbe.
Obrazac zahtjeva  (Obrazac ZOSPP) moguće je osobno preuzeti u Upravnom odjelu za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove Međimurske županije, a isti se nalazi i na linku na ovoj web stranici.
Zahtjev se podnosi na propisanom obrascu,  čiji je sastavni dio pisana izričita suglasnost podnositelja zahtjeva i članova kućanstva o dopuštanju uvida u sve podatke o ukupnim prihodima i imovini, u kojem će podnositelj zahtjeva potvrditi da su podaci koje je dao točni i potpuni. Obrazac izričite pisane suglasnosti (Obrazac ZOSPP-S) dužni su vlastoručno potpisati svi članovi kućanstva podnositelja zahtjeva, a ukoliko se radi o maloljetnoj osobi suglasnost potpisuje njezin zakonski zastupnik (roditelj, skrbnik).

Za neistinito prikazivanje podataka o imovini i drugim činjenicama podnositelj zahtjeva je kazneno i materijalno odgovoran.
O zahtjevu podnositelja Upravni odjel za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove odlučuje rješenjem. U rješenju o odobravanju sekundarne pravne pomoći Upravni odjel određuje i odvjetnika koji će pružiti pravnu pomoć prema redosljedu navedenom u popisu odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore sastavljenom za područje Međimurskoj županije. Iznimno, Upravni odjel će odrediti drugog odvjetnika uz njegovu prethodnu suglasnost priloženu uz zahtjev za odobravanje pravne pomoći. Korisnik pravne pomoći dužan je rješenje dostaviti odvjetniku određenom u rješenju o odobravanju sekundarne pravne pomoći.
Sve informacije vezane uz primjenu Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći mogu se dobiti u Međimurskoj županiji, Upravnom odjelu za Skupštinu, opću upravu i pravne poslove na adresi: Čakovec, Ruđera Boškovića 2, soba br. 15, tel: 040 374 149 ili 040 152, fax: 040 374 037, te na e-mail: domagoj.sklepic@medjimurska-zupanija.hr ili karmenka.levacic@medjimurska-zupanija.hr, i soba br. 14, tel: 040/374-021, e-mail: lada.odic@medjimurska-zupanija.hr 

Obrasci:

Obrazac izričite pisane suglasnosti - Obrazac ZOSPP-S

bpp

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content