Upravni odjel nadležan je za obavljanje stručnih i upravnih poslova s područja zdravstva i socijalne skrbi a osobito:

 1. za organizaciju javnog zdravstva, provođenja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi na području Županije,
 2. praćenje stanja i poslovanja te koordinaciju rada zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi kojima je Županija osnivač,
 3. raspodjelu korištenja sredstava za financiranje ustanova zdravstvene zaštite i socijalne skrbi čiji je osnivač Županija,
 4. obavljanje financijsko-administrativnih poslova u svezi korištenja sredstava za decentralizirano financiranje potreba u zdravstvenim i socijalnim ustanovama kojima je Županija osnivač,
 5. praćenje ostvarivanja socijalnih prava u okviru socijalnih programa općina i gradova na području Županije, izvještavanje ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi o izvršenju socijalnih programa za područje Županije,
 6. rješavanje u drugom stupnju u upravnom postupku iz područja socijalne skrbi, osiguranje i organizaciju mrtvozorničke službe,
 7. izdavanje odobrenja za osnivanje domova za starije i nemoćne osobe u Mreži domova socijalne skrbi,
 8. izradu prijedloga plana zdravstvene zaštite, izradu jednogodišnjeg i trogodišnjih planova promicanje zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti,
 9. poticanje i suradnju sa udrugama iz područja zdravstva, humanitarne djelatnosti i socijalne skrbi od interesa za Županiju,
 10. utvrđivanje minimalnih uvjeta fizičkim osobama za pružanje socijalnih usluga,
 11. poslove u vezi prijedloga mreže ustanova u djelatnostima zdravstva i socijalne skrbi, sukladno posebnim propisima,
 12. poslove vezane uz pripremu i predlaganje planova investicija i drugih oblika financijskog sudjelovanja Županije u održavanju i razvoju tih mreža,
 13. poslove pripreme prijedloga, praćenja i izvješćivanja o provođenju programa financiranja ovih djelatnosti,
 14. stručnu i tehničku pripremu i organiziranje sjednica savjetodavnih i radnih tijela iz djelokruga Upravnog odjela, praćenje rada sjednica, izradu zapisnika i akata sa sjednica te praćenje njihova izvršenja,
 15. poslove praćenja i provođenja Županijskog programa djelovanja za mlade te druge poslove vezano uz brigu o mladima,
 16. predlaganje programa i mjera za ostvarivanje višeg standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi stanovništva na području Županije, te provedba preventivnih i razvojnih programa,
 17. drugi poslovi iz nadležnosti navedenog upravnog tijela

Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb obavlja i povjerene poslove državne uprave koji se odnose na:

 1. pravnu pomoć žrtvama seksualnog nasilja za vrijeme oružane agresije na Republiku Hrvatsku u Domovinskom ratu,
 2. vođenje evidencije i dokumentacije te sastavljanje izvješća o ostvarivanju prava u sustavu socijalne skrbi propisanih posebnim zakonom kojim je regulirana socijalna skrb, kao i drugih prava iz socijalne skrbi utvrđenih općim aktima jedinica lokalne samouprave i Županije,
 3. obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima
 4. priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje neosiguranih osoba;
 5. priznavanje prava na obvezno zdravstveno osiguranje osoba nesposobnih za samostalan život i rad koje nemaju sredstava za uzdržavanje i zdravstvenu zaštitu ne mogu ostvariti po drugoj osnovi,
 6. davanje odobrenja za prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći; davanje odobrenja za provođenje humanitarne akcije; donošenje rješenja o uplati neutrošenih sredstava humanitarne akcije; prikupljanje, dostavljanje i publiciranje propisanih izvješća i vođenje propisanih evidencija koje se odnose na humanitarnu pomoć,
 7. rješavanje o statusnim pravima izbjeglica, prognanika i povratnika te o pravu na stambeno zbrinjavanje korisnika stambenog zbrinjavanja sukladno propisima kojima se uređuje status izbjeglica, prognanika i povratnika te područja posebne državne skrbi,
 8. obavljanje i drugih povjerenih poslova iz navedenih područja, sukladno zakonu i podzakonskim propisima.