Odbor za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša
KLASA: 350-01/19-03/13
URBROJ: 2109/1-02-19-01
Čakovec, 23. 09. 2019.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
7. SJEDNICU ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE
I ZAŠTITU OKOLIŠA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

za ponedjeljak, 30. 09. 2019. godine u 15,30 sati.

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog odluke o donošenju III. izmjena i dopuna Prostornog plana Međimurske županije.

2. Prijedlog zaključka o pristupanju izradi izmjena i dopuna Odluke o proglašenju značajnog krajobraza Mure na području Međimurske županije.

3. Izvješće o radu Piškornice d.o.o. i povezanih društava Piškornica – Sanacije d.o.o. i Piškornica – Sanacijsko odlagalište d.o.o. za 2018. godinu.

4. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim članove Županijskog odbora da obvezatno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman).

S poštovanjem,

PREDSJEDNK
Slađan Mihoci, struč.spec.admin.public. v.r.