KLASA: 021-05/19-03/7
URBROJ: 2109/1-02-19-11
Čakovec, 26. lipnja 2019.

VIJEĆNICIMA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
-svima-

PREDMET: Nastavak prekinute 13. sjednice Skupštine Međimurske županije
– poziv, dostavlja se

Na osnovi članaka 29. i 97. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
nastavak prekinute 13. sjednice Skupštine Međimurske županije
za 4. srpnja 2019. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.

* Napomena: Sjednica se nastavlja s usvajanjem dnevnog reda, a materijali se mogu preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr.
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK

Mladen Novak, dipl.ing.