Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu
KLASA: 363-01/19-03/11
URBROJ: 2109/1-02-19-1
Čakovec, 4. 06. 2019.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m
7. sjednicu
ODBORA ZA ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU
za utorak, 11. 06. 2019. godine u 8,00 sati.

Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana i I. izmjena i dopuna Godišnjeg plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu.

2. Izvješće o poslovanju Međimurske energetske agencije d.o.o. za 2018. godinu.

3. Izvješće o poslovanju društva Zračna luka Međimurje za 2018. godinu.

4. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim članove Županijskog odbora da obvezatno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman) ili na adresu e-pošte: alan.resman@medjimurska-zupanija.hr .

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Nenad Hranilović, mag. oec., v.r.