Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

LOKACIJSKA DOZVOLA - rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) - državna cesta DC20, dionica Donji Vidovec

Datum objave: 23. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
Ispostava Prelog
KLASA: UP/I-350-05/19-01/000005
URBROJ: 2109/1-09/4-19-0009
Prelog, 22.05.2019.
Međimurska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Ispostava Prelog, rješavajući po zahtjevu koji je podnio investitor Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, po opunomoćeniku Via Plan d.o.o., Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 25, na temelju članka 115. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) i Odluke o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000030, URBROJ. 531-06-1-2-19-0002 od 13.03.2019. godine, izdaje
LOKACIJSKU DOZVOLU
I. Lokacijska dozvola se izdaje za planirani zahvat u prostoru:
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) - državna cesta DC20, dionica Donji Vidovec - Donja Dubrava, dužine 2081 m,
na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 6108/1 i druge k.o. Donji Vidovec i k.č.br. 4925, 467/1, 573 i druge k.o. Donja Dubrava, te se određuju lokacijski uvjeti definirani priloženom projektnom dokumentacijom koja je sastavni dio lokacijske dozvole i to:
1. idejni projekt - građevinski oznake 109/18 od 02.2019.godine, ovlašteni projektant Matija Pantaler, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 6153 (VIA PLAN d.o.o. HR-42000 Varaždin, Zagrebačka 19, OIB 90065109851) - MAPA 1/1.
II. Na predmetnu projektnu dokumentaciju utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela
– Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Uprava za cestovnu i željezničku infrastrukturu - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-02/203, URBROJ: 530-06-2-1-18-2, od 18.12.2018. godine
– Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, Inspektorat unutarnjih poslova - Posebni uvjeti, Broj: 511-21-04/5-41/87/2-18, od 12.12.2018. godine
– Ministarstvo zdravstva, Uprava za sanitarnu inspekciju, Sektor županijske sanitarne inspekcije, Služba za sjeverozapadnu Hrvatsku, Ispostava Čakovec - Sanitarno-tehnički uvjeti, KLASA: 540-02/18-03/6379, URBROJ: 534-07-4-2-8/4-18-2, od 13.12.2018. godine
– Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu - Mišljenje, KLASA: 612-08/18-23/5988, URBROJ: 532-04-02-08/6-18-2, od 21.12.2018. godine
– Ministarstvo poljoprivrede - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/1446, URBROJ: 525-07/0800-18-2, od 31.12.2018. godine
– Hrvatske ceste d.o.o., Sektor za održavanje i promet, Poslovna jedinica Varaždin, Tehnička ispostava Varaždin - Posebni uvjeti, KLASA: 340-09/18-05/781, URBROJ: 345-921-619-18-2, od 02.01.2019. godine
– Hrvatske vode, VGO za Muru i gornju Dravu - Vodopravni uvjeti, KLASA: 325-01/18-18/0003201, URBROJ: 374-3603-1-19-4, od 04.01.2019. godine
– MEĐIMURSKE VODE d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: UPP-IZG-835-18, od 14.12.2018. godine
– Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/18-01/9235, URBROJ: 376-10-18-2, od 12.12.2018. godine
– HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Čakovec - Posebni uvjeti, Broj: 400400101/28/19IH, 3.31/18, od 04.01.2019. godine
– PLINACRO d.o.o. - Posebni uvjeti, Klasa: PL-18/4138/19/GB, Ur.broj: TOZ/GB-19-2, od 02.01.2019. godine
– MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. - Posebni uvjeti, Broj: VZ-401/18-U, 2440/18, od 12.12.2018. godine
– Županijska uprava za ceste Međimurske županije - Posebni uvjeti, KLASA: UP/I-340-01/11-09/46, URBROJ: 2109-10-02-05-18-8, od 19.12.2018. godine
– Hrvatske šume d.o.o., Direkcija Zagreb - Posebni uvjeti, KLASA: DIR/18-01/6735, UR.BROJ: 00-02-03/04-19-03, od 09.01.2019. godine
– HRVATSKI TELEKOM d.d. - Očitovanje, OZNAKA: T43-48700588-18, od 19.12.2018. godine
III. Za predmetni zahvat u prostoru utvrđeno je Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, KLASA: 612-07/18-60/79, URBROJ: 517-05-2-218-2, od 17.12.2018. godine i Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, KLASA: 351-03/18-01/867, URBROJ: 517-03-1-1-19-2, od 14.02.2019. godine.
IV. Ova lokacijska dozvola važi dvije godine od dana njene pravomoćnosti. U tom roku potrebno je podnjeti zahtjev za izdavanje akta za građenje.
V. Na temelju ove lokacijske dozvole ne može se započeti sa građenjem, već je potrebno ishoditi akt za građenje prema odredbama Zakona o gradnji.
OBRAZLOŽENJE
Podnositelj, Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, po opunomoćeniku Via Plan d.o.o., Varaždin, Kralja Petra Krešimira IV 25, je zatražio podneskom zaprimljenim dana 21.03.2019. godine izdavanje lokacijske dozvole za:
– rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) - državna cesta DC20, dionica Donji Vidovec - Donja Dubrava, dužine 2081 m,
na katastarskoj(im) čestici(ama) k.č.br. 6108/1 i druge k.o. Donji Vidovec i k.č.br. 4925, 467/1, 573 i druge k.o. Donja Dubrava, iz točke I. izreke ove dozvole.
U spis je priložena zakonom propisana dokumentacija i to:
a) priložena su tri primjerka idejnog projekta iz točke I. izreke lokacijske dozvole
b) priložena je propisana izjava projektanta da je idejni projekt izrađen u skladu s prostornim planom i drugim propisima
– Izjava projektanta o usklađenosti idejnog projekta s prostornom planom i drugim propisima, od veljače 2019. godine, izdana po ovlaštenom projektantu Matiji Pantaleru, mag.ing.aedif., broj ovlaštenja G 36153
c) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela navedeni u točki II. izreke ove lokacijske dozvole
d) priloženo je Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode i Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, navedeni u točki III. izreke ove dozvole
e) priložena je Punomoć investitora Hrvatske ceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Vončinina 3, OIB 55545787885, KLASA. 003-01/2018-06/207, URBROJ: 345-557-387-18-5 od 10.12.2018. godine, kojom investitor opunomoćuje tvrtku VIA PLAN d.o.o. Varaždin, Zagrebačka 19, za ishođenje ove lokacijske dozvole
f) priložena je Odluka o prijenosu nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Sektor lokacijskih dozvola i investicija, KLASA: UP/I-350-05/19-01/000030, URBROJ. 531-06-1-2-19-0002 od 13.03.2019. godine.
Postojeća građevina dokazuje se Uvjerenjem o vremenu evidentiranja građevine, KLASA: 935-08/19-02/9 i KLASA: 935-08/19-02/10, od 09.04.2019. godine, koje je izdala Državna geodetska uprava, Područni ured za katastar čakovec, Odjel za katastar nekretnina Prelog.
Zahtjev je osnovan.
U postupku izdavanja lokacijske dozvole utvrđeno je sljedeće:
a) u spis je priložena zakonom propisana dokumentacija
b) utvrđeni su propisani posebni uvjeti javnopravnih tijela iz točke II. izreke ove lokacijske dozvole
c) uvidom u idejni projekt iz točke I. izreke ove dozvole, izrađen po ovlaštenoj osobi, utvrđeno je da je taj projekt izrađen u skladu sa odredbama sljedeće prostorno planske dokumentacije:
– PPUO Donji Vidovec - I. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 14/06. i 7/16.)
– PPUO Donja Dubrava - II. ID ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 5/05., 19/08. i 3/15.).
Predmetna čestica nalazi se u obuhvatu gore navedenog plana i to:
- prema kartografskom prikazu 1. „Korištenje i namjena površina“, Općine Donji Vidovec, postojeća sabirna državna cesta D 20
- prema kartografskom prikazu 1. „Korištenje i namjena prostora“, Općine Donja Dubrava, postojeća sabirna državna cesta D 20
Kartografski prikazi iz prostornog plana sa legendom i sastavnicom prileže spisu.
Pregledom dokumentacije utvrđeno je da je ista u pogledu lokacijskih uvjeta u skladu s odredbama za provođenje navedenih planova i to članak 128. do 137. PPU Općine Donji Vidovec i članak 121. do 132. PPU Općine Donja Dubrava.
d) idejni projekt izradila je ovlaštena osoba, propisano je označen, te je izrađen na način da je onemogućena promjena njegova sadržaja odnosno zamjena njegovih dijelova
e) ne postoji obaveza izrade urbanističkog plana uređenja
f) Izdano je Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, KLASA: 612-07/18-60/79, URBROJ: 517-05-2-218-2, od 17.12.2018. godine, da nije potrebno provesti postupak ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu te da nema dodatnih posebnih uvjeta - uvjeta zaštite prirode. Izdano je i Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprava za procjenu utjecaja na okoliš i održivo gospodarenje otpadom, KLASA: 351-03/18-01/867, URBROJ: 517-03-1-1-19-2, od 14.02.2019. godine, da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš niti ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš.
g) da nemaju posebne uvjete očitovala su se sljedeća javnopravna tijela i pravne osobe:
– Općina Donji Vidovec - Posebni uvjeti, KLASA: 361-02/18-01/03, URBROJ: 2109/07-01-19-01, od 11.04.2019. godine
– Općina Donja Dubrava - Posebni uvjeti, KLASA: 361-01/18-01/06, URBROJ: 2109/05- 19-01/03, od 04.02.2019.godine
– OT-OPTIMA TELEKOM d.d. - Očitovanje, Broj: OT-40-299/18, od 18.12.2018. godine
– A1 Hrvatska d.o.o. - Očitovanje, od 19.12.2018. godine
– Hrvatska poljoprivredno-šumarska savjetodavna služba, Ured ravnatelja - Posebni uvjeti, KLASA: 350-05/18-01/373, URBROJ: 367-06-01-18-2, od 27.12.2018. godine.
h) strankama u postupku omogućeno je javnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta, te se na javni poziv odazvala sljedeća stranka i nakon uvida u spis dala izjavu:
– ALOJZIJE ZVONAR, HR - 40328 DONJA DUBRAVA, ZAGREBAČKA 86, OIB 30648154058, za k.č.br. 4755/1 - izjavljuje da je upoznat s idejnim projektom predmetnog zahvata u prostoru i na isti nema primjedbe.
Slijedom iznesenoga postupalo se prema odredbi članka 146. Zakona o prostornom uređenju, te je odlučeno kao u izreci.
Upravna pristojba za izdavanje ove lokacijske dozvole plaćena je u iznosu 12.750,00 kuna na račun broj HR77 2407 0001 8000 20004 prema tarifnom broju 50. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17.,129/17. i 18/19).
Upravna pristojba prema Tarifnom broju 1. i 2. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi ("Narodne novine" broj 8/17., 37/17. i 129/17.) plaćena je u iznosu 70,00 kuna državnim biljezima emisije Republike Hrvatske, koji su zalijepljeni na podnesku i poništeni pečatom ovoga tijela.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:
Protiv ovog rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja, u roku od 15 dana od dana primitka. Žalba se predaje putem tijela koje je izdalo ovaj akt neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom preporučeno. Na žalbu se plaća pristojba u iznosu 35,00 kuna prema tarifnom broju 3. Uredbe o tarifi upravnih pristojbi.
VODITELJICA ISPOSTAVE I POMOĆNICA PROČELNIKA
Lidija Bubanić, dipl.ing.arh.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content