Odbor za zdravstvo
KLASA: 510-01/19-03/12
URBROJ: 2109/1-02-19-1
Čakovec, 20. 02. 2019.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
4. sjednicu Odbora za zdravstvo
za ponedjeljak 25. ožujka 2019. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u Maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. A) IZVJEŠĆE O POSLOVANJU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2018. GODINU

B) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG
VIJEĆA LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI

2. IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE ZA
2018. GODINU

3. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA U
MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI ZA 2018. GODINIU

4. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali za sjednicu dostavljaju se uz poziv i za 12. sjednicu Skupštine Međimurske županije. Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
GORAN KOZJAK, dr. med. v.r.