Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva za 2017. g i 2018.g.

Datum objave: 15. ožujka 2019.

Temeljem članka 34. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst), članka 42. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst) i članka 12. stavka 2. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 3/14), Antikorupcijsko povjerenstvo Međimurske županije podnosi Skupštini Međimurske županije

IZVJEŠĆE O RADU
ANTIKORUPCIJSKOG POVJERENSTVA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
ZA 2017. I 2018. GODINU

Člankom 4. Odluke o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 3/14) definirano je da Antikorupcijsko povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i sedam članova. Članovi predstavničke većine u Skupštini Međimurske županije daju jednog člana, članovi predstavničke manjine u Skupštini daju dva člana, a šest članova se bira temeljem javnog poziva ispred sindikata, udruga, medija, gospodarstva, obrazovanja i javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika. Članovi Povjerenstva su imenovani 2018. godine Rješenjem o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije. Mandat Povjerenstva traje do isteka mandata trenutnog saziva Skupštine Međimurske županije.
Neki od zadataka Povjerenstva određeni Odlukom o osnivanju poglavito su usmjeravati programske aktivnosti na područja koja su po ocjeni nacionalne politike najviše izložena riziku korupcije: sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, financiranju političkih stranaka, pravu na pristup informacijama, kodeksu ponašanja dužnosnika, službenika i namještenika, zapošljavanju u javnopravnim tijelima, gospodarstvu, trošenju proračunskih sredstava, javnoj nabavi, pravosuđu, zdravstvu i obrazovanju. U tom smislu Povjerenstvo izrađuje prijedlog i prati provedbu Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Međimurskoj županiji i predlaže njegove izmjene i dopune, sustavno prati podatke o pojavama korupcije koje mu dostavljaju građani i pravne osobe, predlaže mjere i programe jačanja odgovornosti i transparentnosti u radu predstavničkih i izvršnih tijela na području Županije, ohrabruje građane na uočavanje, prijavljivanje i sprječavanje korupcije, informira javnost o najpogodnijim načinima prijave uočenih pojava korupcije, predlaže programe kojima se u izvršavanju ovlasti predstavničkih, izvršnih i drugih tijela Županije i jedinica lokalne samouprave smanjuje ili eliminira mogućnost pojave korupcije, odnosno sprečavanja nastanka uvjeta pogodnih za pojavu korupcije, predlaže mjere edukacije dužnosnika, službenika i namještenika javnopravnih tijela o sprečavanju sukoba interesa, organizira javne kampanje podizanja javne svijesti o pravu na pristup informacijama, organizira tematske sjednice o korupciji u pojedinim područjima, surađuje s Nacionalnim vijećem za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije Hrvatskog sabora, USKOK-om, Transparency international Hrvatska – nevladinom organizacijom za borbu i suzbijanje korupcije u Hrvatskoj, GONG-om, Partnerstvom za društveni razvoj, tijelima u općinama i gradovima s područja Županije koja se bave problemom korupcije, državnim tijelima iz područja pravosuđa, uprave i unutarnjih poslova, akademskom zajednicom te ostalim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja su osnovana za razvoj civilnog društva, surađuje s medijima na podizanju ukupne svijesti o štetnosti korupcije, predlaže donošenje odluka i drugih akata koji će doprinositi učinkovitijoj borbi protiv korupcije, razmatra pritužbe i mišljenja koje upućuju pravne i fizičke osobe vezano uz korupciju te ih upućuje nadležnim tijelima i dr.
Sukladno članku 8. Odluke o osnivanju, Povjerenstvo je na 1. sjednici izabralo predsjednika i zamjenika predsjednika na način da se ispred članova predstavničke manjine u Skupštini Međimurske županije izabrao predsjednik, a zamjenik predsjednika se izabrao ispred predstavničke većine u Skupštini. Kako je izabrani predsjednik sredinom 2018. godine prestao biti vijećnik u Županijskoj skupštini, izabran je novi predsjednik krajem 2018. godine. Tako je za predsjednika Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije izabran Zlatko Horvat, a za njegovu zamjenicu Marina Orehovec.
Povjerenstvo je tokom 2017. i 2018. godine održalo četiri sjednice na kojima su prihvaćeni prijedlog Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Međimurskoj županiji za razdoblje 2018. – 2021. koji je upućen Skupštini Međimurske županije na donošenje te Etički kodeks Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije. Etičkim kodeksom je utvrđena obveza članova da štite dostojanstvo i privatnost građana, dužnosnika, službenika i namještenika koji prijavljuju korupciju i da sve podatke koje su članovi saznali u radu Povjerenstva čuvaju kao tajnu, za vrijeme i nakon prestanka mandata u Povjerenstvu. Po prihvaćanju Kodeksa, članovi su potpisali i izjavu o prihvaćanju (i pridržavanju) odredbi Etičkog kodeksa.
Također, Antikorupcijsko povjerenstvo Međimurske županije donijelo je i svoj Poslovnik o radu u kome se detaljnije opisuju prava i dužnosti članova Antikorupcijskog povjerenstva, sazivanje sjednica, odlučivanje i održavanje reda na sjednicama, javnost rada te ostala pitanja bitna za rad Povjerenstva.
Na svojim sjednicama Antikorupcijsko povjerenstvo raspravlja i o drugim pitanjima koja su vezana uz provedbu zadaća određenih Odlukom o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije.
U Proračunu Međimurske županije za 2017. i 2018. godinu nije bila posebna stavka za rad Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije.
ANTIKORUPCIJSKO POVJERENSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
PREDSJEDNIK
Zlatko Horvat, MSc. (GIS)
KLASA: 021-01/19-03/2 
URBROJ: 2109/1-02-19-03 
Čakovec, 21. 02. 2019.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content