Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Podturen

Datum objave: 13. ožujka 2019.

Pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti Međimurske županije na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, brojevi 80/13., 153/13., 78/15., 12/18. i 118/18.) donosi,

ODLUKU
o provođenju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
na području općine Podturen

I.

Donošenjem ove Odluke započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području općine Podturen (u daljnjem tekstu Program). Stratešku procjenu prema ovoj Odluci provodi Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije.

II.

Potreba izrade Programa uvjetovana je člankom 29. stavak 13. Zakona o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18. i 115/18.).

III.

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene Programa Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije dužan je obaviti sve radnje sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša, sljedećim redoslijedom provedbe:
- pripremiti i dostaviti zahtjev za pribavljanje mišljenja nadležnom tijelu za zaštitu okoliša na područnoj (regionalnoj) razini,
- pripremiti i dostaviti zahtjev Upravnom odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša za potrebe prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sukladno zakonu o Zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13., 15/18. i 14//19.),
- pripremiti i pribaviti mišljenje Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije, Odsjek za zaštitu prirode i okoliša o provedenom postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Programa

VI.

Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije o ovoj je Odluci dužan informirati javnost, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08.) kojima se uređuje informiranje i sudjelovanje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.
PROČELNIK
Darko Radanović, mag.inf.
KLASA: 320-02/19-03/1
URBROJ: 2109/1-07-19-7
Čakovec, 13.03.2019.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content