Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije

Datum objave: 22. siječnja 2019.

Na temelju članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 - pročišćeni tekst i 8/13) i članka 62. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst), Skupština Međimurske županije je na 6. sjednici, održanoj 20.03.2014. godine, donijela je

O D L U K U
o osnivanju Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Skupština Međimurske županije osniva Antikorupcijsko povjerenstvo Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), kao savjetodavno tijelo Skupštine za praćenje i suzbijanje korupcije na razini Međimurske županije.
Cilj osnivanja Povjerenstva je poticanje odgovornosti u vršenju javnih dužnosti, otvorenosti vlasti i odlučivanja te sprječavanja korupcije.
Članak 2.
Ovom Odlukom uređuju se zadaci, načela i način rada, način imenovanja članova Povjerenstva te ostala važna pitanja za njegov rad.
II. ZADACI POVJERENSTVA
Članak 3.
Povjerenstvo će usmjeravati svoje programske aktivnosti na područja koja su po ocjeni nacionalne politike najviše izložena riziku korupcije i to: sprječavanje sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, financiranju političkih stranaka, pravu na pristup informacijama, kodeksu ponašanja dužnosnika, službenika i namještenika, zapošljavanju u javnopravnim tijelima, gospodarstvu, trošenju proračunskih sredstava, javnoj nabavi, pravosuđu, zdravstvu i obrazovanju.
U tom smislu Povjerenstvo:
- izrađuje prijedlog i prati provedbu Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Međimurskoj županiji za razdoblje 2014. – 2017. (u daljnjem tekstu: Akcijski plan) te predlaže njegove izmjene i dopune,
- sustavno prati podatke o pojavama korupcije koje mu dostavljaju građani i pravne osobe,
- predlaže mjere i programe jačanja odgovornosti i transparentnosti u radu predstavničkih i izvršnih tijela na području Županije,
- ohrabruje građane na uočavanje, prijavljivanje i sprječavanje korupcije,
- informira javnost o najpogodnijim načinima prijave uočenih pojava korupcije,
- izrađuje brošure s pojmovima i primjerima sukoba interesa u obnašanju javnih dužnosti, financiranje političkih stranaka i članova predstavničkih tijela izabranih s liste grupe birača, pravu na pristup informacijama, kodeksu ponašanja dužnosnika, službenika i namještenika javnopravnih tijela, javnoj nabavi i slično, s ciljem podizanja svijesti građana radi prepoznavanja različitih oblika neprihvatljivog ponašanja, te organizira i druge aktivnosti prema građanima,
- predlaže programe kojima se u izvršavanju ovlasti predstavničkih, izvršnih i drugih tijela Županije i jedinica lokalne samouprave smanjuje ili eliminira mogućnost pojave korupcije, odnosno sprečavanja nastanka uvjeta pogodnih za pojavu korupcije,
- predlaže mjere edukacije dužnosnika, službenika i namještenika javnopravnih tijela o sprečavanju sukoba interesa,
- predlaže edukaciju službenika javnopravnih tijela određenih za pružanje informacija, sukladno posebnom zakonu,
- organizira javne kampanje podizanja javne svijesti o pravu na pristup informacijama,
- izrađuje edukativni i promotivni materijal za članove predstavničkih i izvršnih tijela na području Županije i građane s tematikom suzbijanja korupcije,
- organizira tematske sjednice o korupciji u pojedinim područjima,
- surađuje s Nacionalnim vijećem za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije Hrvatsko sabora, USKOK-om, Transparency international Hrvatska – nevladinom organizacijom za borbu i suzbijanje korupcije u Hrvatskoj, GONG-om, Partnerstvom za društveni razvoj, tijelima u općinama i gradovima s područja Županije koja se bave problemom korupcije, državnim tijelima iz područja pravosuđa, uprave i unutarnjih poslova, akademskom zajednicom te ostalim radnim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja su osnovana za razvoj civilnog društva,
- surađuje s medijima na podizanju ukupne svijesti o štetnosti korupcije,
- predlaže donošenje odluka i drugih akata koji će doprinositi učinkovitijoj borbi protiv korupcije,
- sudjeluje u donošenju Etičkog kodeksa dužnosnika, službenika i namještenika u županijskoj upravi.
III. SASTAV I IZBOR ČLANOVA POVJERENSTVA
Članak 4.
Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i sedam članova. Povjerenstvo je sastavljeno na način da članovi predstavničke većine u Skupštini Međimurske županije daju jednog člana, članovi predstavničke manjine u Skupštini daju dva člana, a šest članova se bira temeljem javnog poziva iz reda:
- sindikata – jedan član,
- udruga – jedan član,
- medija – jedan član,
- gospodarstva – jedan član,
- obrazovanja – jedan član,
- javnih, znanstvenih i stručnih djelatnika - jedan član.
Članak 5.
Uvjeti za izbor članova Povjerenstva iz redova opisanih u članku 4. stavku 1. podstavcima 1. do 6. su: tri godine rada na poslovima opisanim u članku 4. stavku 1. podstavcima 1. do 6., prijavljeno prebivalište na području Međimurske županije najmanje godinu dana, da nije osuđivan za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti kao i da kandidat nije član nijedne političke stranke do unatrag tri godine.
Svaka poslovno sposobna fizička osoba koja ispunjava uvjete iz stavka 1. ovog članka može se kandidirati i biti izabrana za člana Povjerenstva.
Osoba iz stavka 2. ovog članka dužna je uz obrazloženu prijavu za kandidiranje priložiti:
- životopis,
- javnu ispravu o završenom obrazovanju, odnosno stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji (u preslici, po potrebi original na uvid),
- potvrdu poslodavca o radu na poslovima iz članka 4. podstavaka 1. do 6. ove Odluke, odnosno dokaz o članstvu u udruzi ili dokaz o upisu u odgovarajući registar, unatrag tri godine od dana podnošenja prijave,
- potvrdu nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti (ne starije od šest mjeseci),
- vlastoručno pisanu izjavu da nije član političke stranke kao i da nije bio član političke stranke unatrag tri godine od dana podnošenja prijave.
Rok za podnošenje prijedloga je 15 dana od dana objave javnog poziva iz članka 6. ove Odluke na web stranici Županije i lokalnim tiskovnim medijima. Prijedlozi se dostavljaju Odboru za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Odbor za izbor i imenovanja). Nepotpune i nepravodobno podnijete prijave neće se razmatrati.
Članak 6.
Odbor za izbor i imenovanja raspisuje i provodi javni poziv za predlaganje kandidata za članove Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije (u daljnjem tekstu: javni poziv).
U slučaju pristiglih prijava odnosno prijedloga više kandidata za člana Povjerenstva iz reda određene skupine iz članka 4. ove Odluke, izbor se vrši glasovanjem o kandidatima tako da se izabere predviđeni broj članova Povjerenstva iz te skupine.
Odbor za izbor i imenovanja predložit će Skupštini Međimurske županije imenovanje članova Povjerenstva najmanje u roku od 30 dana nakon provedenog javnog poziva i provedenih konzultacija s predlagateljima članova Povjerenstva iz redova predstavničke većine i predstavničke manjine u Skupštini.
Članak 7.
Skupština Međimurske županije imenuje Antikorupcijsko povjerenstvo Međimurske županije.
Mandat Povjerenstva traje do isteka mandata pojedinog saziva Skupštine Međimurske županije.
Članak 8.
Povjerenstvo na prvoj sjednici bira predsjednika i zamjenika predsjednika tako da se na prijedlog članova predstavničke manjine u Skupštini Međimurske županije bira predsjednik, a zamjenik predsjednika bira se na prijedlog predstavničke većine u Skupštini.
Predsjednik i zamjenik predsjednika biraju se većinom glasova svih članova Povjerenstva.
IV. NAČIN I NAČELA RADA POVJERENSTVA
Članak 9.
Povjerenstvo će raditi sukladno zadacima iz članka 3. ove Odluke.
Na rad Povjerenstva odgovarajuće se primjenjuju odredbe Poslovnika Skupštine Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Poslovnik) koje se odnose na način rada radnih tijela, osim u dijelu iz članka 8. stavka 2. i članka 10. stavka 2. ove Odluke.
Članovi Povjerenstva imaju pravo na dnevnicu i naknadu putnih troškova u skladu s posebnom odlukom kojom su regulirane naknade vijećnicima Skupštine Međimurske županije i članovima radnih tijela Skupštine.
Članak 10.
Povjerenstvo donosi Etički kodeks o postupanju članova u radu Povjerenstva (u daljnjem tekstu: Etički kodeks).
Etički kodeks donosi se većinom glasova svih članova Povjerenstva.
Etičkim kodeksom utvrđuje se obveza članova da štite dostojanstvo i privatnost građana, dužnosnika, službenika i namještenika koji prijavljuju korupciju te da sve podatke koje su saznali u radu Povjerenstva čuvaju kao tajnu, za vrijeme i nakon prestanka mandata u Povjerenstvu.
Članovi Povjerenstva izjavom prihvaćaju Etički kodeks.
Članak 11.
Povjerenstvo je dužno razmotriti pritužbe i mišljenja koje mu vezano uz korupciju, upute pravne i fizičke osobe te ih uputiti nadležnim tijelima.
Povjerenstvo donosi pisanu odluku o upućivanju zaprimljenih pritužbi i mišljenja nadležnim tijelima sukladno stavku 1. ove Odluke.
Povjerenstvo će djelovati prema načelu:
- javnosti rada u prezentiranju aktualnosti programske problematike kojom se bavi,
- zakonitosti u radu,
- zaštite integriteta fizičkih i pravnih osoba,
- političke nezavisnosti,
- stvaranju prakse, u najširem smislu, koja će svojom sustavnošću biti jamcem ispunjavanja obveza iz ove Odluke i drugih dokumenata koje će primjenjivati u radu.
V. JAVNOST RADA
Članak 12.
Rad Povjerenstva je javan te se odvija na javnim sjednicama. Povjerenstvo može i na druge načine informirati javnost (konferencije za novinare, objava na web stranicama Županije).
Povjerenstvo najmanje jednom godišnje izvještava Skupštinu Međimurske županije o svom radu.
Predsjednik Povjerenstva predstavlja Povjerenstvo i u javnosti iznosi mišljenja i stajališta Povjerenstva.
VI. ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 13.
Potrebna sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u Proračunu Međimurske županije.
Članak 14.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavljati će upravno tijelo nadležno za poslove Županijske skupštine.
Članak 15.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li u ovoj Odluci korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na jednak način na muški i ženski rod.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 022-06/13-03/2 
URBROJ: 2109/1-02-14-4
Čakovec, 20.03.2014.
PREDSJEDNIK
Mladen Novak, dipl.ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content