Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

PLAN prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini

Datum objave: 21. siječnja 2019.

Na temelju članka 37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13,6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18 i 10/18 – pročišćeni tekst) i članka 3. Poslovnika o radu župana („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10) župan Međimurske županije donio je

P L A N
prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u 2019. godini

I.

Donosi se Plan prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravnim tijelima Međimurske županije za 2019. godinu.

II.

Ovim Planom prijma utvrđuje se broj i razina obrazovanja polaznika koji se planiraju primiti na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Međimurske županije u 2019. godini.

III.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Međimursku županiju u 2019. godini planira se prijam 1 (jednog) polaznika.

IV.

Prijam polaznika stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

V.

Ovaj Plan prijma stupa na snagu danom donošenja, a dostavit će se Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnoj službi Čakovec, radi davanja mišljenja na isti i objavit će se na web stranicama Međimurske županije.
KLASA: 023-01/19-02/2 Ž U P A N
URBROJ: 2109/1-01-19-01
Čakovec, 18. siječnja 2019.
 
Matija Posavec, mag.ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content