Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

ODLUKA o izvršavanju Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu

Datum objave: 18. srpnja 2018.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 62. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 6/14), Skupština Međimurske županije je na 3. sjednici, održanoj 14.12. 2017. godine, donijela
 
 

O D L U K U

o izvršavanju Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu

 
 
 I. OPĆE ODREDBE
 

Članak 1.

            Ovom Odlukom se uređuje struktura prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Međimurske županije za 2018. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, način zaduživanja i davanja jamstva, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom te prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, župana, upravnih tijela u izvršavanju Proračuna Međimurske županije u 2018. godini.
 

Članak 2.

            U izvršenju proračuna primjenjuje se odredbe Zakona o proračunu.
 

Članak 3.

            Proračun se sastoji od općeg i posebnog dijela i plana razvojnih programa.
            Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.
            U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi poslovanja i od prodaje nefinancijske imovine te rashodi poslovanja i za nabavu nefinancijske imovine dok su u računu financiranja iskazani primici od financijske imovine te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita. Prihodi i primici proračuna moraju biti raspoređeni u proračunu i iskazana prema izvorima financiranja.
            Posebni dio sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanih po vrstama i raspoređenih prema organizacijskoj, programskoj, funkcijskoj i ekonomskoj klasifikaciji, te po izvorima financiranja.
Plan razvojnih programa sastavlja se za trogodišnje razdoblje, a sadrži ciljeve i prioritete razvoja Međimurske županije prema Županijskog razvojnoj strategiji.
 
 

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

 

Članak 4.

            Župan je odgovoran za planiranje i izvršavanje Proračuna, prikupljanje prihoda i primitaka, njihovo uplaćivanje u Proračun, preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava te zakonsko, svrhovito i učinkovito raspolaganje proračunskim sredstvima.
 

Članak 5.

            Stvarna naplata prihoda nije ograničena procjenom u Proračunu, a iznosi rashoda i izdataka utvrđeni u Proračunu su maksimalne svote.
            Sredstva se u Proračunu osiguravaju proračunskim i ostalim korisnicima koji su u njegovom Posebnom dijelu određeni za nositelje sredstava po pojedinim pozicijama.
            Proračunski i ostali korisnici mogu preuzimati obveze najviše do visine sredstava osiguranih u Proračunu.
Isplate iz Proračuna proračunskim i ostalim korisnicima doznačivat će se mjesečno prema njihovim zahtjevima srazmjerno postotku naplate prihoda i punjenju Proračuna.
Svaki rashod i izdatak iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.
Pročelnik upravnog tijela, odnosno osoba na koju je to pravo prenijeto, mora prije isplate provjeriti i potpisom potvrditi pravni temelj i visinu obveze koja proizlazi iz knjigovodstvene isprave te navesti poziciju Proračuna na teret koje se vrši plaćanje.
Naredbodavatelj za sve isplate na teret proračunskih sredstava je Župan.
 

Članak 6.

Pročelnici upravnih tijela odgovorni su županu za planiranje i izvršavanje Proračuna u dijelu koji se odnosi na djelokrug upravnog tijela kojim upravljaju.
Odgovornost za izvršavanje Proračuna županu jest odgovornost za preuzimanje i potvrđivanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava te utvrđivanje prava naplate i izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.
Rukovoditelj proračunskog korisnika odgovoran je za zakonito, učinkovito i ekonomično raspolaganje sredstvima u Proračunu raspoređenim za tog korisnika.
Pročelnik upravnog tijela ima pravo i obvezu nadzirati namjensko korištenje sredstava kod proračunskog korisnika koji obavlja djelatnost iz djelokruga upravnog tijela (u daljnjem tekstu: za kojeg je proračunski nadležan).
Ako se u tijeku izvršavanja Proračuna utvrdi da su sredstva Proračuna nepravilno korištena, korisniku će se umanjiti sredstva u visini nenamjenskog korištenja sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata sredstava na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski utrošena.
Odluku o umanjenju i obustavi doznake sredstava donijet će Župan, na prijedlog proračunski nadležnog upravnog tijela.
 

Članak 7.

            Prihodi ustanova nad kojima Međimurska županija ima osnivačka prava, ostvareni od najma poslovnog prostora i ostali vlastiti prihodi smatraju se prihodima ostvarenim od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti.
            Ustanove nad kojima Međimurska županija ima osnivačka prava nemaju obvezu uplaćivanja navedenih prihoda u Proračun, već se oni ustupaju tim proračunskim korisnicima. Izvješće o utrošku navedenih sredstava obvezne su podnijeti u godišnjem izvješću.
 

Članak 8.

Pravne osobe i ustanove u vlasništvu/suvlasništvu Županije kao i proračunski i ostali korisnici sredstava iz proračuna dužni su dostaviti Skupštini Međimurske županije izvješće o korištenju sredstava za prethodnu godinu do 30. travnja tekuće godine.
 
 

Članak 9.

            Ukoliko se prihodi Proračuna ne naplaćuju u planiranim iznosima i planiranoj dinamici tijekom godine, prednost podmirivanja rashoda i izdataka Proračuna imat će tekuće otplate glavnice duga s pripadajućim kamatama, te rashodi za redovitu djelatnost upravnih tijela Županije.
 

Članak 10.

            Isplatu iz tekuće zalihe Proračuna odobrava Župan.
 

Članak 11.

            Za izvršavanje Proračuna u cijelosti je odgovoran Župan, koji u postupku izvršavanja Proračuna donosi provedbene akte.
            Odlukom Župana, u okviru dodijeljenih sredstava pojedinom proračunskom korisniku, iznimno je dopuštena preraspodjela utvrđenih sredstava na stavkama između pojedinog projekta, potprograma i programa.
            Župan će o izvršenoj preraspodjeli izvijestiti Skupštinu Međimurske županije prilikom donošenja prvih izmjena i dopuna Proračuna, a nakon posljednje izmjene i dopune u roku za podnošenje Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.
 

Članak 12.

            Za potrebe sufinanciranja projekata europske unije otvoreni su kunski i devizni podračuni.
Sredstvima na kunskim i deviznim podračunima namjenski raspolaže Župan.
 

III. UPRAVLJANJE ŽUPANIJSKOM IMOVINOM, SREDSTVIMA ZA OBAVLJANJE

DJELATNOSTI, ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA, PRERASPODJELA SREDSTAVA

 

Članak 13.

            Imovinu u županijskom vlasništvu čini sva financijska i nefinancijska imovina. Župan upravlja svom imovinom do visine ograničenja utvrđenih Zakonom i Statutom Međimurske županije.
Stanje financijske i nefinancijske imovine i obveza utvrđuje se godišnjim popisom.
Odluku o godišnjem popisu te imenovanju povjerenstva za popis donosi Župan.
 

Članak 14.

            Upravna tijela nadležna za pojedine djelatnosti obvezna su nadzirati rad i brinuti o racionalnom i zakonitom radu ustanova i trgovačkih društava kojima je Županija pretežiti vlasnik ili osnivač.
            Ista tijela dužna su izvještavati Župana i Županijsku skupštinu o radu i poslovanju pravnih osoba iz prethodnog stavka.
            Služba za unutarnju reviziju, na zahtjev Župana, može obaviti nadzor iz stavka 1. ovog članka.
 

Članak 15.

            Javna nabava roba, usluga i radova odvija se u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.
 

Članak 16.

            Zaduživanje i davanje jamstava provodi se do visine i na način propisan Zakonom o proračunu.
            Zaduživanje Županije na teret Proračuna u skladu s propisima, odobrava Skupština Međimurske županije na prijedlog Župana, a u skladu sa Zakonom o proračunu.
            Ugovor o zaduživanju zaključuje Župan.
            Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje i davanje jamstva pravnim osobama u županijskom vlasništvu, te ustanova čiji je Županija osnivač i većinski vlasnik donosi Skupština Međimurske županije, sukladno odredbama Zakona o proračunu.
 
 

Članak 17.

            Sredstva za plaće i ostala materijalna prava dužnosnika, službenika i namještenika upravnih tijela Međimurske županije isplaćivat će se u skladu s Pravilnikom o radu upravnih tijela Službe za unutarnju reviziju te općim aktima Župana i Županijske skupštine.
           
 
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 18.

            Ova Odluka bit će objavljena u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2018. godine.
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 

KLASA:  400-08/17-02/10                                                                                                                             PREDSJEDNIK

URBROJ:2109/1-01-17-01                                                                                                                                                           

Čakovec, 14.12.2017.                                                                                                                          Mladen Novak, dipl.ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content