Odbor za Statut, Poslovnik i propise

KLASA: 012-03/18-03/7
URBROJ: 2109/1-02-18-01
Čakovec, 4.srpnja 2018.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14 i 2/18)

s a z i v a m

7. sjednicu Odbora za Statut, Poslovnik i propise
za 9. srpnja 2018. godine (ponedjeljak) u 15,15 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. Razmatranje prijedloga odluka i drugih općih akata o kojima će raspravljati Skupština Međimurske županije na 7. sjednici, 12. srpnja 2018. godine.
2. Utvrđivanje prijedloga Pročišćenog teksta Statuta Međimurske županije
3. Utvrđivanje prijedloga Pročišćenog teksta Poslovnika Skupštine Međimurske županije
4. Utvrđivanje prijedloga Pročišćenog teksta Odluke o osnivanju Javne ustanove za razvoj Međimurske županije REDEA
5. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Materijali se dostavljaju uz poziv za sjednicu Skupštine.

Materijali za sjednicu Skupštine mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije: www.medjimurska-zupanija.hr.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Slađan Mihoci,struč.spec.admin.public. v.r.