Odbor za financije i proračun

KLASA: 400-01/18-03/26
URBROJ:2109/1-02-18-01
Čakovec, 15. svibnja 2018.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst , 6/14 i 2/18)

s a z i v a m
6. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 21. svibnja 2018. godine (ponedjeljak) u 8,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. A) GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

B) IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

C) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE O RASPODJELI REZULTATA POSLOVANJA U 2017. GODINI

D) PRIJEDLOG I. IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA I I. IZMJENA I DOPUNA GODIŠNJEG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA ZA 2018. GODINU

2. A)IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU – MEĐIMURSKA PRIRODA – JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE

B) GODIŠNJI PROGRAM ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU – MEĐIMURSKA PRIRODA – JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE
(Materijali pod točkom 2 B) je Informacija i Skupštini Međimurske županije daje se na znanje)

3. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU ŽUPANIJSKE BOLNICE ČAKOVEC ZA 2017. GODINU

4. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

5. IZVJEŠĆE O RADU CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB ČAKOVEC ZA 2017. GODINU

6. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE REDEA D.O.O. ZA 2017. GODINU

7. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE I NEKRETNINE D.O.O. ZA 2017. GODINU

8. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TEHNOLOŠKO – INOVACIJSKOG CENTRA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2017. GODINU

9. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA MESAP D.O.O. ZA 2017. GODINU

10. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA ZRAČNA LUKA MEĐIMURJE D.O.O. ZA 2017. GODINU

11. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

12. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRODAJI POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (k.o. Čakovec, kat. čest. 2141)

13. PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI ZA SKLAPANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT RAZVOJNO-EDUKACIJSKI CENTAR ZA METALSKU INDUSTRIJU – METALSKA JEZGRA – ČAKOVEC

14. A) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2018. GODINI
B) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2018. GODINI

15. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

16. INFORMACIJE, PITANJE I PRIJEDLOZI.

Svi materijali dostavljaju se uz poziv za 6. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Glavina,v.r.