Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Jednostavne građevine i radovi

Datum objave: 1. travnja 2018.

Pravilnikom o jednostavnim i drugim građevinama i radovima  („Narodne novine“  broj 112/17 i 34/18) određene su jednostavne i druge građevine i radovi koji se mogu graditi odnosno izvoditi bez građevinske dozvole u skladu s glavnim projektom i bez glavnog projekta, građevine koje se mogu uklanjati bez projekta uklanjanja te se propisuje obveza prijave početka građenja i stručni nadzor građenja tih građevina, odnosno izvođenje radova.
U građenju građevina i izvođenju radova propisanih tim Pravilnikom investitor i izvođač dužni su se pridržavati svih propisa i pravila struke koji se odnose na njihovo građenje te se iste ne smiju projektirati, graditi, odnosno izvoditi, ako je to zabranjeno prostornim planom ili na drugi način  protivno prostornom planu.
Iznimno, protivno prostornom planu može se bez građevinske dozvole i glavnog projekta na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade graditi cisterna za vodu i septička jama zapremnine do 27 m³, te sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije bez mogućnosti predaje u mrežu, osim u nacionalnom parku i parku prirode.
Za jednostavne građevine i radove koji se grade odnosno izvode na temelju glavnog projekta  investitor je dužan Upravnom odjelu najkasnije u roku od osam dana prije početka građenja pisano prijaviti početak građenja, odnosno izvođenja radova.
U prijavi početka građenja investitor je dužan navesti oznaku glavnog projekta,  izvođača i nadzornog inženjera. Stručni nadzor građenja provodi se samo ukoliko se radi o građevinama za koje se izdaje uporabna dozvola (građevine namijenjene obavljanju djelatnosti ili građevine koje se prema posebnim propisima evidentiranju u katastru).
U nastavku se navode samo pojedine jednostavne građevine određene Pravilnikom za koje se u praksi od strane investitora postavilo najviše pitanja u smislu je li za iste potrebno ishoditi građevinsku dozvolu ili se mogu graditi bez građevinske dozvole i glavnog projekta.
 
Tako se primjerice,  bez građevinske dozvole i glavnog projekta, može graditi:
 

 • pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade za potrebe te zgrade i to: cisterna za vodu i septička jama zapremnine do 27 m3, vrtna sjenica, slobodnostojeća ili sa zgradom konstruktivno povezana nadstrešnica tlocrtne površine do 20 m2 izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade, terasa uz postojeću zgradu u razini terena tlocrtne površine do 20 m²,
 • ograda visine do 2,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu,
 • ogradni zid visine do 1,6 m i potporni zid visine do 1 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde odnosno zida,
 • pješačka staza,
 • privremena građevina za potrebe sajmova i javnih manifestacija i privremenih građevina za prigodnu prodaju na građevnoj čestici trgovačkog centra s najdužim rokom trajanja do 90 dana,
 • grobnica i spomenik na groblju,
 • građevina i oprema namijenjena biljnoj poljoprivrednoj proizvodnji u zatvorenom prostoru s potkonstrukcijom koja se ne temelji i komunikacijskim trakama od betonskih predgotovljenih elemenata i jednostrukim ili dvostrukim pokrovom koji nije krut (plastična folija, mreža i sl.) – plastenici širine do 6 m najveće visine u sljemenu 3,5 m i plastenici širine veće od 6 m do najviše 10 m, najveće radne visine 3,5 m i 6 m u sljemenu u skladu s tipskim projektom za kojeg je donseneo rješenje na temelju članka 77. Zakona o gradnji ili tehnička ocjena sukladno posebnom zakonu,
 • građevina i oprema namijenjena držanju stoke i drugih životinja kao što je: ograda pod naponom struje 24 V (električni pastir) za držanje stoke i drugih vrsta ograde namijenjena drugim životinjama, nadstrešnica za sklanjanje stoke, drugih životinja i/ili stočne hrane s prostorom zaklonjenim od vjetra zatvorenim s najviše tri strane,

 
Bez građevinske dozvole, a u skladu s glavnim projektom, može se graditi:

 • pomoćna građevina koja se gradi na građevnoj čestici postojeće zgrade, odnosno na građevnoj čestici zgrade za koju postoji akt kojim se odobrava građenje, za potrebe te zgrade i to: pomoćna zgrada koja ima jednu etažu do 50 m2 tlocrtne površine, podzemni i nadzemni spremnik goriva zapremnine do 10 m³, bazen tlocrtne površine do 100 m2 ukopan u tlo, sustav sunčanih kolektora, odnosno fotonaponskih modula u svrhu proizvodnje toplinske, odnosno električne energije bez mogućnosti predaje u mrežu,
 • ograda visine veće od 2,2 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu,
 • ogradni zid visine veće od 1,6 m i potporni zid visine veće od  1 m mjereno od najnižeg dijela konačno zaravnanog i uređenog terena uz ogradu odnosno zid do najviše točke ograde odnosno zida,
 • antenski stup elektroničke komunikacijske opreme uključujući i elektroničku komunikacijsku opremu,
 • zamjenski informacijski stup oglasne površine veće od 12 m²

Donošenjem Pravilnika o jednostavnim i drugim građevinama i radovima  („Narodne novine“  broj 112/17 i 34/18) prestao je važiti prijašnji Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima („Narodne novine“ broj 79/14, 41/15 i 75/15).

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content