Odbor za financije i proračun

KLASA: 400-01/18-03/16
URBROJ:2109/1-02-18-01
Čakovec, 21.ožujka.2018.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst , 6/14 i 2/18)

s a z i v a m
5. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 26. ožujka 2018. godine (ponedjeljak) u 8,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC ZA 2017. GODINU

2. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA HITNU MEDICINU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

3. a) IZVJEŠĆE O RADU LJEKARNE ČAKOVEC ZA 2017. GODINU
b) PRIJEDLOG ODLUKE O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA LJEKARNE ČAKOVEC O RASPOREDU DOBITI

4. a) IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA KUĆA“ ZA 2017. GODINU
b) PLAN I PROGRAM RADA DOMA ZA ŽRTVE OBITELJSKOG NASILJA „SIGURNA UĆA“ ZA 2018. GODINU

5. IZVJEŠĆE O RADU DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC ZA 2017. GODINU

6. IZVJEŠĆE O RADU USTANOVE CENTAR DR. RUDOLFA STEINERA ZA 2017. GODINU

7. IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU – JAVNA USTANOVA ZA ZAŠTITU PRIRODE – MEĐIMURSKA PRIRODA

8. IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

9.a) IZVJEŠĆE O RADU MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2017. GODINU
b)PROGRAM RADA MUZEJA MEĐIMURJA ČAKOVEC ZA 2018. GODINU

10. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU MEĐIMURSKE ENERGETSKE AGENCIJE D.O.O. U 2017. GODINI

11. IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE ZA 2017. GODINU

12. IZVJEŠĆE O RADU I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, STANICA ČAKOVEC ZA 2017. GODINU

13. IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE SOLIDARNOSTI „KATRUŽA“ ZA 2017. GODINU

14. IZVJEŠĆE O RADU MEĐIMURSKE ZAKLADE ZA OBRAZOVANJE DR. VINKO ŽGANEC ZA 2017. GODINU

15. PRIJEDOG ODLUKE O POVEĆANJU TEMELJNOG KAPITALA DRUŠTVA MIN – MEĐIMURJE, INVESTICIJE, NEKRETNINE D.O.O.

16. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM STANDARDIMA, KRITERIJIMA I MJERILIMA ZA FINANCIRANJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I TROŠKOVA OGRJEVA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2018. GODINI

17. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANO FINANCIRANJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC U 2018. GODINI

18. INFORMACIJE, PITANJE I PRIJEDLOZI

Svi materijali dostavljaju se uz poziv za 5. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Glavina,v.r.