Odbor za financije i proračun

KLASA: 400-01/18-03/14
URBROJ:2109/1-02-18-01
Čakovec, 12.02.2018.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst i 6/14)

s a z i v a m
4. sjednicu Odbora za financije i proračun
za 19. veljače 2018. godine (ponedjeljak) u 10,00 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI.

2. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU UPRAVNOG VIJEĆA O KREDITNOM ZADUŽENJU DOMA ZDRAVLJA ČAKOVEC.

3. A)PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE U 2018. GODINI.

B)PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU POPISA PRIORITETA ZA RASPORED DODIJELJENIH SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU.

4. A)PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2018. GODINI.

B) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA U MEĐIMURSKOJ ŽUPANIJI U 2018. GODINI.

5. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI JEDNOKRATNE FINANCIJSKE POTPORE REDOVNIM STUDENTIMA ZA AKADEMSKU GODINU 2017./2018.

6. PRIJEDLOG ODLUKE O NAKNADAMA PREDSJEDNIKU, POTPREDSJEDNICIMA, VIJEĆNICIMA I ČLANOVIMA RADNIH TIJELA SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE.

7. PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU.

8. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Svi materijali dostavljaju se uz poziv za 4. sjednicu Skupštine Međimurske županije, a isto tako mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije.

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Dragutin Glavina,v.r.