Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

24. sjednica Skupštine Međimurske županije - 13. travnja 2017.

Datum objave: 7. travnja 2017.

KLASA: 021-05/17-03/2
URBROJ: 2109/1-02-17-01
Čakovec, 5.04.2017.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
24. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 13. travnja 2017. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I R E D
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Međimurske županije za 2016. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan, Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Tatjana Horvat, voditeljica Odsjeka za proračun i financije
2. Izvješće o radu župana Međimurske županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan.
3. Prijedlozi za dodjelu Nagrade „Zrinski“:
- za životno djelo
- za 2016. godinu
- predlagatelj je Odbor za dodjelu javnih priznanja Međimurske županije,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan i predsjednik Odbora.
4. Prijedlog plana nabave Međimurske županije za 2017. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Goran Gotal, dipl.iur., privremeni pročelnik Upravnog odjela za poslove župana.
5. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Rekonstrukcija i opremanje bolnice za potrebe dnevne i bolnice i dnevne kirurgije.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Robert Grudić, dr.med., ravnatelj Bolnice.
6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Rekonstrukcija i revitalizacija fortifikacije Starog grada Čakovec u Muzej nematerijalne baštine.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan.
7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na sklapanje Sporazuma o partnerstvu za projekt Attractour.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan.
8. Prijedlog zaključka o raspisivanju Javnog poziva za iskaz interesa za kupnju nekretnina na području gospodarske zone „Poslovni park Međimurje“.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
9. Prijedlog odluke o donošenju Strategije razvoja palijativne skrbi u Međimurskoj županiji od 2017. do 2020. godine.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
10. Prijedlog odluke o dodjeli jednokratne financijske potpore redovnim studentima za akademsku godinu 2015./2016.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
11. a) Godišnji obračun Proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2016. godinu.
b) Godišnje izvješće o radu Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2016. godinu.
c) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Međimurske županije o raspodjeli rezultata poslovanja u 2016. godini.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., ravnateljica Županijske uprave za ceste.
12. Izvješće o radu Županijske bolnice Čakovec u 2016. godini. - predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Robert Grudić, dr.med., ravnatelj Bolnice.
13. a) Izvješće o radu Ljekarne Čakovec za 2016. godinu.
b) Prijedlog zaključka o davanju suglanosti na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne Čakovec o raspodjeli dobiti.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Andreja Knežević, mr.pharm., ravnateljica Ljekarne.
14. Izvješće o radu Zavoda za javno zdravstvo Međimurske županije za 2016. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i prim. Marina Payerl Pal, dr.med., ravnateljica Zavoda.
15. Izvješće o radu Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije za 2016. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mirjana Pintar, dipl.ing.arh., ravnateljica Zavoda.
16. a) Izvješće o radu Centra dr. Rudolf Steiner za 2016. godinu.
b) Prijedlog zaključka o prihvaćanju Dodatka IV. Sporazumu o osnivanju Centra dr. Rudolf Steiner.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i mr.sc. Dijana Posavec, ravnateljica Centra.
17. Izvješće o poslovanju Međimurske energetske agencije d.o.o. u 2016. godini.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Alen Višnjić, mag.ing.el.techn.inf., direktor MENEA-e.
18. Prijedlog odluke o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Međimurske županije za razdoblje od 2017. do 2019. godine.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Alen Višnjić, mag.ing.el.techn.inf., direktor MENEA-e.
19. Izvješće o poslovanju Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje d.o.o.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Ivan Plačko, direktor TICM-a.
20. Izvješće o poslovanju društva MESAP d.o.o. za 2016. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Vitomir Kirić, oec., direktor MESAP-a.
*21. Prijedlog odluke o prihvaćanju prijenosa osnivačkih prava nad Domom za žrtve obiteljskog nasilja „Sigurna kuća“.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Neda Šarić, dipl.iur., privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove.
22. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma kojima je osnivač Međimurska županija u 2017. godini.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
23. a) Prijedlog odluke o udruživanju sredstava decentraliziranih funkcija osnovnog i srednjeg školstva namijenjenih za nabavku dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2017. godini.
b) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2017. godini.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
24. a) Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2017. godini.
b) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne škole kojima je osnivač Međimurska županija u 2017. godini.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
25. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u 2017. godini.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof. pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
26. Prijedlog zaključka o Popisu prioriteta za raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova u vlasništvu Međimurske županije u 2017. godini.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof. pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
27. Prijedlog odluke o minimalnim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda Centra za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2017. godini.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof. pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
28. Prijedlog odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije Doma za starije nemoćne osobe Čakovec u vlasništvu Međimurske županije u 2017. godini.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Branko Sušec, prof. pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti
29. Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća Međimurske županije za 2016. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mladen Zemljić, predsjednik GSV-a.
30. Prijedlog odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag.ing., župan.
31. Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva Međimurske županije za 2016. godinu.
- predlagatelj je župan Međimurske županije,
- izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag.ing., župan i Mladen Babić, dipl.ing., predsjednik Povjerenstva.
 
Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.
S poštovanjem,
PREDSJEDNIK
Mladen Novak,dipl.ing.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 23. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content