Odbor za poljoprivredu,
i turizam
KLASA: 320-01/17-03/3
URBROJ: 2109/1-02-17-01
Čakovec, 27. 02. 2017.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13),

s a z i v a m

6. sjednicu Odbora za poljoprivredu i turizam
za petak – 3. ožujka 2017. godine u 7,30 sati

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ RADA OBRANE OD TUČE ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU U 2016. GODINI

2. INFORMACIJE, PITANJA I PRIJEDLOZI.

Materijali se dostavljaju u privitku i uz poziv za 23. sjednicu Skupštine Međimurske županije.
Materijali za sjednicu mogu se preuzeti s internetskih stranica Međimurske županije www.medjimurska-zupanija.hr

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Petar Novak, v.r.