KLASA: 022-06/16-02/11
URBROJ: 2109/1-03/02-16-1
Čakovec, 7. listopada 2016.

Na temelju članka 5. stavak 1. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji sazivam 83. sjednicu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji.

Sjednica će se održati u
četvrtak 13. listopada 2016. godine u 9,00 sati u
Velikoj vijećnici Međimurske županije, Čakovec, R. Boškovića 2.

Za sjednicu predlažem slijedeći

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Skraćenog zapisnika s 82. sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji održane 13. svibnja 2016. godine

2. Informacija o stanju i kretanjima međimurskog gospodarstva 2015.

3. Savez samostalnih sindikata Hrvatske Čakovec- Inicijativa za sazivanje radnog sastanka na temu Razvoj socijalnog dijaloga u Međimurskoj županiji

4. Projekt „Jačanje kapaciteta gospodarsko-socijalnih vijeća Bjelovarsko-bilogorske i Međimurske županije“ – završni komentar

5. Kretanje na tržištu rada u Međimurskoj županiji

6. Ostala pitanja i prijedlozi

Molimo da se sastanku obavezno odazovete ili pošaljete svog imenovanog zamjenika. Za eventualne nejasnoće ili isprike kontaktirati Danicu Holcinger tel. 040- 374-020.

S poštovanjem,

Predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća
u Međimurskoj županiji
Davor Sabolić , v.r.