Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Strateška procjena utjecaja na okoliš Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. - OBAVIJEST o održavanju javne rasprave

Datum objave: 1. rujna 2016.

Sukladno članku 8. stavku 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš, a u svrhu usuglašavanja mišljenja o sadržaju strateške studije i utvrđivanja konačnog sadržaja strateške studije, Upravni odjel za gospodarske djelatnosti organizira javnu raspravu s tijelima predviđenim posebnim propisima koja će se održati

u četvrtak, 8.9.2016., u 10 sati,
u prostorijama Velike vijećnice Međimurske županije,
Ruđera Boškovića 2, Čakovec.

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (NN broj 80/13, 153/13, 78/15) i Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (NN broj 64/08) (u daljnjem tekstu: Uredba o SPUO), Upravni odjel za gospodarske djelatnosti Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) je Odlukom župana Međimurske županije o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. (u daljnjem tekstu: Razvojna strategija) od 26.7.2016 ., započeo provedbu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš navedenog dokumenta.
Ciljevi koji se trebaju postići Razvojnom strategijom i programska polazišta su: povećanje regionalne konkurentnosti Međimurske županije kroz rast i razvoj gospodarstva, povećanje dobrobiti stanovništva te očuvanje prirodnih resursa i razvoj održive infrastrukture.
Jedna od obveza prilikom provođenja postupka strateške procjene utjecaja na okoliš je određivanje sadržaja strateške studije utjecaja na okoliš (u daljnjem tekstu: Strateška studija).
Prilogom I. Uredbe o SPUO propisan je obvezni sadržaj strateške studije kako slijedi:
1. kratki pregled sadržaja i glavnih ciljeva plana ili programa i odnosa s drugim odgovarajućim planovima i programima;
2. podaci o postojećem stanju okoliša i mogući razvoj okoliša bez provedbe plana i programa;
3. okolišne značajke područja na koje provedba plana ili programa može značajno utjecati;
4. postojeći okolišni problemi koji su važni za plan ili program, posebno uključujući one koji se odnose na područja posebnog ekološkog značaja, primjerice područja određena u skladu s posebnim propisima o zaštiti prirode;
5. ciljevi zaštite okoliša uspostavljeni po zaključivanju međunarodnih ugovora i sporazuma, koji se odnose na plan odnosno program te način na koji su ti ciljevi i druga pitanja zaštite okoliša uzeti u obzir tijekom izrade plana ili programa;
6. vjerojatno značajne utjecaje (sekundarne, kumulativne, sinergijske, kratkoročne, srednjoročne i dugoročne, stalne i privremene, pozitivne i negativne) na okoliš, uključujući biološku raznolikost, zaštićena područja prema posebnom propisu, ljude, biljni i životinjski svijet, tlo, vodu, zrak, klimu, materijalnu imovinu, kulturno-povijesnu baštinu, krajobraz, uzimajući u obzir njihove međuodnose;
7. mjere zaštite okoliša uključujući mjere sprječavanja, smanjenja, ublažavanja i kompenzacije nepovoljnih utjecaja provedbe plana ili programa na okoliš;
8. kratki prikaz razloga za odabir razmotrenih varijantnih rješenja, obrazloženje najprihvatljivijeg varijantnog rješenja plana ili programa na okoliš i opis provedene procjene, uključujući i poteškoće (primjerice tehničke nedostatke ili nedostatke znanja i iskustva) pri prikupljanju potrebnih podataka;
9. opis predviđenih mjera praćenja;
10. ostale podatke i zahtjeve kako se utvrdi prilikom određivanja sadržaja strateške studije u posebnom postupku prema Uredbi;
11. sažetak podataka iz alineje 1. do 10. naprijed.
Upravni odjel, kao tijelo koje provodi postupak strateške procjene Razvojne strategije Međimurske županije do 2020. obavezno je od tijela, koja su sukladno posebnim propisima dužna sudjelovati u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš, uključujući i jedinice lokalne samouprave na čijem će se području provoditi Strategija, pribaviti mišljenje o sadržaju i razini obuhvata podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji vezano za djelokrug rada tih tijela, a ukoliko isti nisu navedeni među obveznim poglavljima određenim u Prilogu I. Uredbe o SPUO.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content