Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Natječaj za investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja

Datum objave: 2. kolovoza 2016.
Natječaj je objavljen u sklopu Mjere 4 "Ulaganja u fizičku imovinu", Podmjere 4.3. "Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 2014.-2020.
Prihvatljivi prijavitelji: 
Jedinice područne (regionalne) samouprave.
Prihvatljive aktivnosti:
1. Prihvatljivi materijalni troškovi:
 • Ulaganje u gradnju cjelovitog sustava navodnjavanja u skladu s tehničkim rješenjima i građevinskom dozvolom (akumulacije, kanali, površinska i/ili podzemna drenaža kao elementi funkcionalne cjeline projekta, crpne stanice, cjevovodi, distribucijska mreža nadzorno upravljački sustav i slično),
 • Radovi na priključenju sustava na električnu mrežu (kablovi, transformatorske stanice solarna elektrana i slično).
2. Prihvatljivi nematerijalni troškovi:
 • Nabava ili razvoj računalnog softvera,
 • Nabava patenata, licenci,
 • Ostale nematerijalne investicije vezane uz materijalne investicije.
3. Prihvatljivi opći troškovi:
 • Izrada projektne dokumentacije (idejni, glavni i izvedbeni projekt), uključujući i stručne tehničke revizije,
 • Izrada studijske dokumentacije (predinvesticijska studija izvodljivosti, studija izvodljivosti, studija utjecaja na okoliš ili elaborat zaštite okoliša, Ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu kao i ostala izvješća/elaborati i studije koje su potrebne za izradu projektne dokumentacije  rješavanje imovinsko-pravnih odnosa (kupovina i/ili izvlaštenje, ostali troškovi vezani uz postupak rješavanja imovinsko-pravnih odnosa poput kupovine, troškovi javnog bilježnika, odvjetnika, sudskih vještaka, geodeta, konzultanata i slično),
 • Stručni nadzor nad građenjem (arhitektonski, građevinski, geotehnički, strojarski, elektrotehnički, projektantski, geodetski, arheološki nadzor i nadzor sigurnosti na radu i ostale vrste nadzora u ovisnosti o zahtjevima javnih ili nadležnih tijela),
 • Kontrola kvalitete ugrađenih materijala tijekom gradnje,
 • Provođenje istražnih (probnih i/ili zaštitnih) arheoloških istraživanja prije i/ili tijekom gradnje ako je primjenjivo prema dokumentima koje izdaju nadležna tijela,
 • Provedba mjera zaštite okoliša i prirode prije i/ili tijekom gradnje ako je primjenjivo prema dokumentima koje izdaju nadležna tijela,
 • Administrativni troškovi (troškovi provođenja javne nabave roba, radova i usluga, troškovi ishođenja dozvola, troškovi postupaka vezanih uz zaštitu okoliša i prirode, troškovi tehničke inspekcije i slično).
Iznos sufinanciranja:
Najniža vrijednost  po projektu može iznositi 150.000 eura, dok je najviša vrijednost 15.000.000 eura.
Stopa sufinanciranja:
Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 100% od ukupnih prihvatljivih troškova.
Izvor: http://goo.gl/7qNtp4
homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content