KLASA: 022-06/16-02/2
URBROJ: 2109/1-03/2-16-2

Čakovec, 17. ožujak 2016.

REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA

Predmet: Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji za 2015. godinu

Dostavljamo Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji za 2015. godinu. Izvješće o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Međimurskoj županiji prihvaćeno je od sva tri socijalna partnera na 80. sjednici održanoj 1. ožujka 2016. godine.

 

Gospodarsko-socijalnog vijeća
u Međimurskoj županiji
predsjednik Davor Sabolić