Odbor za energetiku, komunalnu i prometnu infrastrukturu
KLASA: 363-01/15-03/7
URBROJ: 2109/1-06-1/04-15-1
Čakovec, 11. 05. 2015.

Na temelju članka 40. Poslovnika Skupštine Međimurske županije (“Službeni glasnik Međimurske županije” broj 26/10 i 4/13 i 6/13 – pročišćeni tekst)

s a z i v a m

6. sjednicu
ODBORA ZA ENERGETIKU, KOMUNALNU I PROMETNU INFRASTRUKTURU
za ponedjeljak, 18. 05. 2015. godine u 8,30 sati.

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, R. Boškovića 2, Čakovec.

Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D

1. a) Godišnji obračun Proračuna Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2014. godinu
b) Godišnje izvješće o radu Županijske uprave za ceste Međimurske županije za 2014. godinu
c) Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste o raspodjeli rezultata poslovanja u 2014. godini

2. Izvješće o poslovanju Međimurske energetske agencije d.o.o. u 2014. godini

3. Informacije, pitanja i prijedlozi.

Molim članove Županijskog odbora da obvezatno budu nazočni sjednici, a eventualni izostanak opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 040/374-254 (Alan Resman) ili na adresu e-pošte: alan.resman@medjimurska-zupanija.hr .

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK
Aleksandar Makovec, dipl. ing., v.r.