OPĆI PODACI O JAVNOM NARUČITELJU

Međimurska županija
40000 Čakovec, Ruđera Boškovića 2
MB: 2672880
OIB: 09161580297

IBAN:
HR  77 2407000 1800020004

Ured za kontakt:
Upravni odjel za poslove župana
Odsjek za javnu nabavu

Anita Strniščak, dipl.ing. – viša stručna suradnica za javnu nabavu
Telefon: 040/374-249
Telefaks:040/374 177
anita.strniscak(a)medjimurska-zupanija.hr

Slavica Kvakan, oec. – stručna suradnica
Telefon: 040/374 249
Telefaks:040/374 177
slavica.kvakan(a)medjimurska-zupanija.hr


Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene.

Izjave o nepostojanju sukoba interesa:

Izjava Župana
Izjava Zamjenice župana
Izjava Zamjenika župana

 

Obavijest:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima Međimurska županija, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.