• Odsjek za odnose s javnošću
 • Odsjek za proračun i financije
 • Odsjek za javnu nabavu

Upravni odjel za poslove župana nadležan je za obavljanje stručnih i organizacijskih poslova za potrebe župana i zamjenika župana, poslove odnosa s javnošću i protokol, zatim poslove koji se odnose na proračun i javnu nabavu, a osobito onih koji se odnose na:

 • odnose s javnošću, informiranje i promidžbene aktivnosti,
 • poslove organizacije rada župana i njegovih zamjenika, usklađivanja njihovih obveza prema građanima i pravnim osobama, tijelima županijske razine, državnim tijelima, međunarodnim organizacijama, političkim strankama i udrugama,
 • protokol,
 • ostvarivanje prava na pristup informacijama,
 • rješavanje u prvom stupnju o pravima i obvezama građana i pravnih osoba u upravnom postupku iz područja prava pristupa informacijama,
 • poslove koji su u funkciji ostvarivanja suradnje župana s državnim tijelima, ustanovama i građanima, poticanje suradnje s općinama i gradovima radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave,
 • izradu nacrta proračuna Županije i drugih financijskih akata te poslove izvršavanja proračunskih rashoda,
 • vođenje evidencije prihoda i rashoda te izradu godišnjeg i polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Županije,
 • financijsko poslovanje i računovodstvenoknjigovodstveni poslovi,
 • vođenje postupaka javne nabave i evidencije tih postupaka u skladu s posebnim propisima,
 • te druge poslove sukladno zakonu i drugim važećim propisima