U Upravnom odjelu za poslove župana obavljaju se sljedeći poslovi:

 1. stručni i organizacijskih poslova za potrebe župana i zamjenika župana,
 2. poslovi odnosa s javnošću i protokol,
 3. poslovi koji se odnose na proračun
 4. poslovi koji se odnose na javnu nabavu
 5. poslovi organizacije rada župana i njegovih zamjenika, usklađivanja njihovih obveza prema građanima i pravnim osobama, tijelima županijske razine, državnim tijelima, međunarodnim organizacijama, političkim strankama i udrugama,
 6. poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje župana s državnim tijelima, ustanovama i građanima, poticanje suradnje s općinama i gradovima radi ostvarivanja zajedničkih interesa te razvoja lokalne samouprave,
 7. izrada nacrta proračuna Županije i drugih financijskih akata te poslovi izvršavanja proračunskih rashoda, vođenje evidencije prihoda i rashoda te izrada godišnjeg i polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Županije, financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstveni poslovi,
 8. europski poslovi, međužupanijska i međunarodna suradnja,
 9. poslovi obrane, zaštite i spašavanja, civilne zaštite i vatrogastva,
 10. obavljanje savjetodavnih i stručnih poslova međunarodne i međužupanijske suradnje, te poticanje razvoja prekogranične i međuregionalne suradnje kod jedinica lokalne samouprave i ostalih županijskih subjekata,
 11. obavljanje suradnje na provođenju međunarodnih programa,
 12. koordinaciju i davanje pomoći općinama i gradovima prilikom prijava na domaće i međunarodne projekte,
 13. opće, pomoćno-tehničke i ostale poslove čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i nesmetanog obavljanja poslova iz djelokruga upravnih tijela Županije (briga o službenim vozilima, zaštitarska i čuvarska služba i slično),
 14. te drugi poslovi iz nadležnosti navedenog upravnog tijela