• Odsjek za obrazovanje, kulturu i sport
  • Odsjek za zdravstvo, socijalnu zaštitu i nacionalne manjine

ODSJEK ZA ZDRAVSTVO, SOCIJALNU ZAŠTITU I NACIONALNE MANJINE
• obavlja upravne i stručne poslove iz područja zdravstvene zaštite, javnog zdravlja, socijalne zaštite i nacionalnih manjina
• prati i nadzire poslovanje zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi nad kojima ima osnivačka prava
• predlaže programe i mjere u svrhu poboljšanja poslovanja zdravstvenih ustanova i ustanova socijalne skrbi
• priprema izvješća o njihovom radu za nadležna tijela
• obavlja financijsko-administrativne poslove u svezi s decentraliziranim sredstvima ustanova čiji je osnivač Županija
• predlaže programe i mjere za stanovništvo s ciljem ostvarivanja višeg standarda zdravstvene zaštite i socijalne skrbi te života nacionalnih manjina
• koordinira rad s udrugama iz područja zdravstvene zaštite, socijalne skrbi i nacionalnih manjina te planira sredstva i provodi postupke za sufinanciranje njihovih programa koji su od interesa za Županiju
• nadzire poslove davanja koncesija za obavljanje javno zdravstvene službe
• obavlja poslove praćenja rada koncesionara u javno zdravstvenim službama
• utvrđuje uvjete ustanova socijalne skrbi za pružanje skrbi starijim i nemoćnim osobama, u skladu sa zakonom te izdavanje odobrenja za pružanje istih
• provodi projekte sufinancirane od fondova Europske unije i državnih tijela
• organizira manifestacije vezane uz zdravstvenu zaštitu, socijalnu skrb i nacionalne manjine, a koji su od posebnog značaja za Županiju
• surađuje s udrugama, drugim pravnim osobama i tijelima osnovanim u područjima iz djelokruga Odsjeka
• obavlja stručne i administrativne poslove vezane uz Vijeće nacionalnih manjina, Savjet mladih Međimurske županije, rad mrtvozornika, Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata i Zaklade za prevenciju
• rješava u upravnim stvarima u prvom stupnju, sukladno posebnim propisima
• razmatra predstavke i pritužbe građana
• prati propise koji se odnose na djelokrug i područje rada Odsjeka
• obavlja i druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana

ODSJEK ZA OBRAZOVANJE, KULTURU I SPORT
– stručno obrađuje najsloženija pitanja iz područja obrazovanja, kulture i sporta, prati stanje i predlaže promjene u mreži školskih ustanova, predlaže rješenja za sva pitanja koja proizlaze iz funkcije županije kao osnivača školskih ustanova, analizira sustav decentraliziranog financiranja i predlaže njegova poboljšanja, kroz riznicu realizira financiranje školstva
– obavlja poslove radnih mjesta koja nisu popunjena: sve poslove u sustavu srednjeg i visokog školstva i kulture (planiranje i realizacija upisa u srednje škole, financiranje, prijevoz učenika srednjih škola, stipendiranje i kreditiranje učenika i studenata, upisi u srednje škole i sl.)
– prati i analizira stanje u društvenim djelatnostima, posebno u osnovnom obrazovanju, sudjeluje u organizaciji prijevoza učenika osnovnih škola i prati njegovu realizaciju, obavlja financijsku kontrolu sustava riznice za škole kojima je županija osnivač, sudjeluje u izradi nacrta akata kojima se osiguravaju minimalni financijski standardi javnih potreba osnovnih škola i vodi brigu o njihovoj realizaciji
– obavlja poslove radnih mjesta koja nisu popunjena: vodi razne evidencije vezane uz osnovne škole i predškolski odgoj, obavlja poslove iz područja sporta i problematike mladih, sudjeluje u pripremi i koordinaciji projekata, vodi poslove vezane uz organizaciju školskih natjecanja, susreta i smotri
– projekt „Škola jednakih mogućnosti
– osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama u školama Međimurske županije za školsku godinu 2014./2015.“
– poslovi za potrebe Zaklade za obrazovanje dr. Vinko Žganec