Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Pristup informacijama

Datum objave: 22. travnja 2015.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa  Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13., broj 85/15.).

Cilj Zakona je omogućiti i osigurati ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.
Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti i slobodnog pristupa, pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacija, načelu jednakosti, načelu raspolaganja informacijom te, sukladno članku 5. stavku 1. točki 5. Zakona „obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije, kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom“.
Informacija, u smislu navedenog Zakona (članak 5. stavak 1. točka 3.), predstavlja „svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti u obliku dokumenta, zapisa, dosjea, registra, neovisno o načinu na koji je prikazan (napisani, nacrtani, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili neki drugi zapis), koji je tijelo izradilo samo ili u suradnji s drugim tijelima ili dobilo od druge osobe, a nastao je u okviru djelokruga ili u vezi s organizacijom i radom tijela javne vlasti“.
Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog  zahtjeva tijelu javna vlasti. Tijelo javne vlasti će odlučiti o zahtjevu za pristup informaciji najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.
Pisani zahtjev sadrži:

  1. naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
  2. podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
  3. ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.
  • Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, niti je obvezan pozvati se na primjenu ovog Zakona.
  • Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.

Ponovna uporaba informacija, u skladu s člankom 5. stavkom 1. točkom 6. Zakona „znači uporabu informacija tijela javne vlasti od strane fizičkih ili pravnih osoba, u komercijalnu ili nekomercijalnu svrhu različitu od izvorne svrhe za koju su informacije nastale, a koja se ostvaruje u okviru zakonom ili drugim propisom određenog djelokruga ili posla koji se uobičajeno smatra javnim poslom. Razmjena informacija između tijela javne vlasti radi obavljanja poslova iz njihova djelokruga ne predstavlja ponovnu uporabu“.
Tijelo javne vlasti nema obvezu osigurati pretvorbu informacija iz jednog oblika u drugi niti osigurati uporabu dijela informacije te nema obvezu obnavljati (ažurirati, nadograđivati, nastaviti stvarati) određenu informaciju samo u svrhu ponovne uporabe.
Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji i ponovnu uporabu, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje, a protiv rješenja Povjerenika za informiranje postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske.
Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija  možete  podnijeti Međimurskoj županiji:

  • pisanim putem na adresu:

Međimurska županija
Ruđera Boškovića 2
40000 Čakovec

  • putem elektroničke pošte: 

informiranje@medjimurska-zupanija.hr

  • telefonom na broj: 

040/374-200

  • službenica za informiranje:

Milena Zelić, mag.inf.
 
Međimurska županija ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
Visina naknade za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, određena je sukladno kriterijima iz članka 19. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama.
ODLUKA O IMENOVANJU SLUŽBENIKA ZA INFORMIRANJE (PDF)
Obrasci - zahtjev za pristup informacijama (DOC)
Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (DOC)
Godišnje izvješće za 2015 g. (PDF)
Godišnje izvješće za 2016 g. (PDF)
Godišnje izvješće za 2017 g. (PDF)
Godišnje izvješće za 2018 g. (PDF)
Godišnje izvješće za 2019.g. (PDF)
Godišnje izvješće 2020.g. (PDF)

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content