Menu
Europska regija sporta 2022.
|
Visit Međimurje

Etički kodeks

Datum objave: 22. travnja 2015.

Pritužbe na nepoštivanje Etičkog kodeksa se podnose Etičkom povjerenstvu u sjedištu Međimurske županije ili na kontakt broj 040/374 254


Na temelju članka 48. st.1. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33 /01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka  37. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10 - pročišćeni tekst, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), Župan Međimurske županije donio je 16.11.2017. godine   
 

ETIČKI KODEKS

 SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA UPRAVNIH TIJELA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

 
 OPĆE ODREDBE
Predmet Etičkog kodeksa
 
Članak 1.
            Etičkim načelima sadržanima u ovome Etičkom kodeksu službenika i namještenika Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Etički kodeks), uređuju se pravila dobrog ponašanja službenika i namještenika zaposlenih u upravnim tijelima (u daljnjem tekstu: službenici i namještenici), temeljena na Ustavu, zakonima i drugim propisima RH, županijskim javnim politikama, pravilima struke i dobrim običajima, u odnosima prema građanima, udrugama, tijelima državne uprave, sredstvima javnog priopćavanja, ustanovama, trgovačkim društvima, tako i u međusobnim odnosima službenika i namještenika.
            Cilj Etičkog kodeksa je stvaranje ozračja u kojem je, uz zaštitu javnog interesa, svim korisnicima usluga zajamčeno učinkovito ostvarivanje njihovih prava i legitimnih interesa, a županijskim zaposlenicima dostojanstvo rada i mogućnost profesionalnog samoostvarenja.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovom Etičkom kodeksu, a koji imaju rodno značenje odnose se jednako na ženski i muški rod bez obzira u kojem su rodu korišteni.
 
Osobno ponašanje službenika i namještenika
 
Članak 2.
            Etička načela utvrđena ovim Etičkim kodeksom su načela koja službenici i namještenici moraju usvojiti kao vlastita načela i osobni kriterij ponašanja.
            Službenici i namještenici primjenjuju etička načela u međusobnim odnosima, te u odnosima prema građanima, odnosno prema službi i upravnim tijelima u kojima obavljaju svoju dužnost.
 
Svrha Etičkog kodeksa
 
Članak 3.
            Svrha Etičkog kodeksa je promicanje etičkih načela, moralnih načela i vrijednosti u ponašanju službenika i namještenika.
            Etičkim kodeksom građani se upoznaju s ponašanjem koje imaju pravo očekivati od službenika i namještenika.
 
ETIČKA NAČELA
 
Primjena etičkih načela
 
Članak 4.
            Službenici i namještenici se u obavljanju svojih poslova te u odnosima s građanima, kao i u međusobnim odnosima, uključujući odnose župana i službenika odnosno namještenika, pridržavaju naročito sljedećih temeljnih načela:

 • zakonitosti i pravne sigurnosti te zaštite javnog interesa;
 • poštovanja integriteta i dostojanstva osobe;
 • izbjegavanje svakog oblika pogodovanja, diskriminacije, uznemiravanja ili mobbinga;
 • zabrane diskriminacije i povlašćivanja te zabrane uznemiravanja, uključujući zabranu spolnog uznemiravanja;
 • zabrane zlouporabe ovlasti, zabrane korištenja autoriteta radnog mjesta u obavljanju privatnih poslova te zabrane davanja obećanja izvan redovitog postupanja i propisanih ovlasti;
 • profesionalnog postupanja, čestitosti, poštenja, objektivnosti i nepristranosti te izbjegavanja svih situacija u kojima postoji mogućnost sukoba interesa;
 • profesionalizma i odgovornost u obavljanju službe;
 • zabrane traženja ili primanja darova ili usluga radi povoljnog rješavanja pojedine stvari;
 • razmjernosti postupanja prilikom svakog ograničenja sloboda i prava;
 • izvjesnosti postupanja;
 • pružanja svih dostupnih informacija potrebnih za postupanje i donošenja odluka od interesa za građane, u skladu s propisima;
 • službene povjerljivosti, zaštite privatnosti i osobnih podataka u skladu s propisima;
 • primjerenog komuniciranja i međusobnog uvažavanja;
 • posebne pozornosti prema potrebama pojedinih kategorija osoba (npr. osoba s invaliditetom i dr);
 • pravodobnoga i učinkovitog obavljanja poslova;
 • poštivanja radnih obveza, savjesnog rada, odgovornosti za svoje postupke i rezultate rada;
 • dužne pažnje prema imovini Međimurske županije;
 • primjerenosti osobnog izgleda i radnog prostora;
 • uključivanja svih relevantnih subjekata u odlučivanje o pojedinom pitanju;
 • otvorenosti prema novostima kojima se unapređuju metode rada;
 • neprihvaćanja predrasuda o više ili manje važnim resorima i(ili) poslovima;
 • poticanja izvrsnosti u radu;
 • hijerarhijske subordiniranosti;
 • kolegijalnosti i podrške u radu, uključujući međuresornu suradnju;
 • poticanja unapređenja rada, dodatne edukacije i usavršavanja.

 
Članak 5.
            Službenici i namještenici imaju pravo na zaštitu od uznemiravanja, odnosno ponašanja koje ima za cilj ili predstavlja povredu dostojanstva službenika, a koje uzrokuje strah, neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje.
            Službenici i namještenici imaju pravo na zaštitu od spolnog uznemiravanja, odnosno ponašanja koje predstavlja verbalno, neverbalno ili fizičko ponašanje spolne naravi, a koje ima za cilj ili stvarno predstavlja povredu dostojanstva službenika i namještenika.
 
Zaštita osobnog dostojanstva građana i državnih službenika
 
Članak 6.
Službenici i namještenici dužni su se u obavljanju službe pridržavati temeljnih načela službe navedenih u članku 4. i načela ponašanja službenika i namještenika zaposlenih u jedinicama lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, propisana zakonima i drugim propisima.
            U obavljanju privatnih poslova službenici i namještenici ne smiju koristiti se službenim oznakama ili autoritetom radnog mjesta u službi.
 
Ponašanje županijskih službenika i namještenika u javnim nastupima
 
Članak 7.
            U svim oblicima javnih nastupa i djelovanja u kojima službenici i namještenici predstavljaju Međimursku županiju, dužni su iznositi službene stavove, u skladu s propisima, dobivenim ovlastima, stručnim znanjem i Etičkim kodeksom.
            Pri iznošenju službenih stavova ali i osobnih stavova, službenici i namještenici su dužni paziti na ugled Međimurske županije koju zastupaju i osobni ugled.
U javnim nastupima u kojima službenici i namještenici ne predstavljaju Međimursku županiju, a koji su tematski povezani s radom Međimurske županije, službenici i namještenici ističu da iznose osobne stavove.
            Pri iznošenju službenih i osobnih stavova službenici i namještenici paze na osobni ugled i na ugled službe.
            Službenici i namještenici poštuju posebnu javnu ulogu koju mediji imaju te aktivno i nediskriminirajuće surađuju s medijima koji prate rad upravnih tijela Međimurske županije, u okviru internih procedura komuniciranja s medijima i dobivenim ovlastima te ovim Etičkim kodeksom.
 
Zabrana stjecanja materijalne ili druge koristi i izbjegavanje sukoba interesa u službi
 
Članak 8.
            Službenici i namještenici ne smiju u obavljanju službe zlouporabiti ovlasti i položaj u svrhu ostvarivanja materijalne ili druge koristi za sebe ili drugu pravnu i fizičku osobu.
            Službenici i namještenici ne smiju koristiti u nedozvoljene svrhe službene informacije o djelovanju i radu upravnih tijela Međimurske županije u kojima su zaposleni, odnosno odavati službene tajne koje su saznali za vrijeme obavljanja svojih dužnosti.
 
ODNOS SLUŽBENIKA PREMA GRAĐANIMA
Način postupanja službenika i namještenika prema građanima
 
Članak 9.
            Pri komuniciranju s građanima službenici i namještenici postupaju profesionalno, pristojno, razumljivo, strpljivo, omogućujući drugoj strani da izrazi svoje mišljenje i izražavajući razumijevanje za njen položaj, razvijajući pritom suradnički odnos.
            Službenici i namještenici neće dopustiti da njihovo eventualno nezadovoljstvo, bez obzira potječe li iz poslovne ili privatne sfere, utječe na komunikaciju s građanima.
 
Članak 10.
Građane se ne smije izvrgavati nepotrebnom čekanju prilikom uspostavljanja i nastavka komunikacije, niti na pribavljanje isprava koja su dužna pribaviti upravna tijela Međimurske županije.
Na podneske građana službenici i namještenici odgovaraju što je moguće prije, a svakako u propisanim rokovima.
            Osobito kada komunikacija sadrži negativan odgovor na traženje građana, taj odgovor mora biti dovoljno obrazložen, a kada je moguće sadržavat će i savjet o eventualnome drugom dopuštenom načinu ostvarivanja interesa građana.
 
Članak 11.
            U službenom ophođenju s građanima službenici i namještenici se služe hrvatskim jezikom i razumljivim rječnikom.
            U ophođenju s građanima službenici i namještenici moraju poštivati načelo nediskriminacije i jamčiti ravnopravnost bez obzira na njihovu političku opredijeljenost, nacionalnost, spol, rasu, vjeru, uvjerenje, dob, spolnu opredijeljenost, jezično ili rasno podrijetlo, invalidnost, socijalni položaj, obiteljski status ili bilo koju drugu osnovu.
            Službenici i namještenici u odnosu prema građanima dužni su postupati u interesu Međimurske županije pružajući građanima kvalitetnu i stručnu uslugu.
Službenici i namještenici dužni su zaštititi privatnost i osobne podatke do kojih dođu u radu te sukladno propisima čuvati povjerljivost predmeta.
 
Članak 12.
            Službenici i namještenici dužni su s posebnom pažnjom postupati prema osobama s invaliditetom i drugim osobama s posebnim potrebama.
            Službenici i namještenici dužni su u obavljanju službene dužnosti pomoći neukim strankama.
 
MEĐUSOBNI ODNOSI SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA
Način postupanja službenika i namještenika prema drugim službenicima i namještenicima
 
Članak 13.
            Međusobni odnosi službenika i namještenika, odnosno svi oblici komunikacije temelje se na uzajamnom poštovanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti, odgovornosti i strpljenju.
 
Članak 14.
            Službenici i namještenici u obavljanju službe razmjenjuju mišljenja i informacije o pojedinim stručnim pitanjima. Postupajući u skladu s etičkim načelima, u međusobnim odnosima službenici i namještenici ne ometaju jedni druge u izvršavanju službenih dužnosti.
 
Članak 15.
            Nadređeni službenici potiču službenike i namještenike na kvalitetno i učinkovito obavljanje službe, usavršavanje i stjecanje novih znanja i vještina, međusobno uvažavanje, poštovanje i suradnju te primjeran odnos prema građanima i pravnim osobama.
 
IMENOVANJE POVJERENIKA ZA ETIKU
Način imenovanja povjerenika za etiku
 
Članak 16.
            Povjerenika za etiku imenuje Župan Međimurske županije iz redova službenika i namještenika Županije, na vrijeme od 4 godine.
            U slučaju duže odsutnosti iz službe povjerenika za etiku, Župan će imenovati zamjenika povjerenika za etiku koji će preuzeti dužnosti odsutnog povjerenika sve do njegovog povratka.
            Povjerenikom za etiku ne može se imenovati službenik kojemu je izrečena kazna za povredu službene dužnosti.
 
Članak 17.
            Odluka o imenovanju povjerenika za etiku sadrži: ime i prezime, radno mjesto na koje je raspoređen, broj telefona i adresu elektroničke pošte.
            Odluka iz stavka 1. ovog članka mora se objaviti na službenim web stranicama i na oglasnoj ploči Međimurske županije.
Prava povjerenika za etiku
Članak 18.
            Povjerenik za etiku prati primjenu Etičkog kodeksa u upravnim tijelima Međimurske županije, promiče etično ponašanje u međusobnim odnosima službenika i namještenika te odnosima prema građanima, zaprima pritužbe službenika i građana na neetično ponašanje i postupanje službenika, provodi postupak ispitivanja osnovanosti prituže te vodi evidenciju o zaprimljenim pritužbama.
PODNOŠENJE PRITUŽBE
Način podnošenja pritužbi na ponašanje službenika i namještenika
Članak 19.
            Građani i pravne osobe te službenici i namještenici mogu povjereniku za etiku podnijeti pritužbu na ponašanje službenika odnosno namještenika za koje smatraju da je protivno odredbama Etičkog kodeksa.
            Pritužba iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti pisanim putem ili usmenim putem na zapisnik te putem elektroničke pošte.
            Ukoliko pritužbu zaprimi Župan, pročelnik upravnog tijela ili neko drugo nenadležno tijelo, bez odlaganja će pritužbu proslijediti povjereniku na etiku.
 
ISPITIVANJE OSNOVANOSTI PRITUŽBE
Ispitivanja osnovanosti pritužbe
Članak 20.
            Povjerenik za etiku dužan je u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe.
            Povjerenik za etiku dužan je provesti postupak ispitivanja osnovanosti pritužbe i na temelju anonimne prijave.
Članak 21.
            U postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe, povjerenik za etiku će zatražiti pisanu izjavu službenika odnosno namještenika na kojeg se odnosi pritužba, izjave drugih službenika koji imaju neposredna saznanja o sadržaju pritužbe, izvješća nadležnih tijela u slučaju sumnje na moguća kaznena djela, te poduzeti i druge radnje potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja.
            O provedenom postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe povjerenik za etiku dužan je podnijeti pisano izvješće nadležnom pročelniku upravnog tijela odnosno Županu, te pripremiti prijedlog odgovora podnositelju pritužbe.
            U slučaju dvojbe o tome predstavlja li neko ponašanje županijskog službenika odnosno namještenika povredu Etičkog kodeksa, povjerenik za etiku će zatražiti mišljenje Etičkog povjerenstva.
Način postupanja prema županijskim službenicima i namještenicima na temelju rezultata postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe
 
Članak  22.
            Ukoliko povjerenik u postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe na temelju prikupljenih dokaza ocijeni da su navodi iz pritužbe osnovani, u izvješću nadležnom pročelniku upravog tijela odnosno Županu predložit će poduzimanje odgovarajućih postupaka i radnji.
            Na temelju dostavljenog izvješća povjerenika za etiku, pročelnik upravnog tijela odnosno Župan može, ovisno o vrsti i težini povrede, pokrenuti postupak zbog povrede službene dužnosti ili pisanim putem upozoriti službenika odnosno namještenika na neetično postupanje i potrebu pridržavanja odredbi Etičkog kodeksa.
 
Rok za dostavu odgovora podnositelju pritužbe
Članak 23.
            Pročelnik upravnog tijela odnosno Župan dužan je dati odgovor podnositelju pritužbe u roku od 15 dana od dana zaprimanja pisanog izvješća povjerenika za etiku te ga izvijestiti o poduzetim radnjama.
            Podnositelj pritužbe ima pravo podnijeti pritužbu Etičkom povjerenstvu u roku od 30 dana od dana isteka roka za davanje odgovora na pritužbu, odnosno od dana primitka odgovora na pritužbu u slučaju kada podnositelj pritužbe nije zadovoljan dostavljenim odgovorom.
Pritužba na neetično ponašanje povjerenika za etiku
Članak 24.
            Pritužbu na neetično ponašanje povjerenika za etiku potrebno je u roku od 15 dana proslijediti Etičkom povjerenstvu.
            Etičko povjerenstvo je dužno u roku od 30 dana od primitka pritužbe dostaviti odgovor na pritužbu podnositelju pritužbe i o tome izvijestiti Župana Međimurske županije.
            Ukoliko Župan Međimurske županije  na temelju dostavljenog izvješća Etičkog povjerenstva o provedenom postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe ocijeni da je povjerenik za etiku počinio povredu Etičkog kodeksa, postupit će sukladno članku 22. stavak 2. ovog Kodeksa.
 
Pritužba na neetično ponašanje pročelnika upravnog tijela
Članak 25.
            Pritužbu na neetično ponašanje pročelnika upravnog tijela, povjerenik za etiku dužan je u roku 15 dana dostaviti Etičkom povjerenstvu.
            Etičko povjerenstvo dužno u daljnjih 30 dana od dana primitka pritužbe dostaviti odgovor na pritužbu podnositelju pritužbe i o tome obavijestiti Župana Međimurske županije.
            Ukoliko Župan Međimurske županije  na temelju dostavljenog izvješća Etičkog povjerenstva o provedenom postupku ispitivanja osnovanosti pritužbe ocijeni da je pročelnik upravnog tijela počinio povredu Etičkog kodeksa, postupit će sukladno članku 22. stavak 2. ovog Kodeksa.
 
ZAŠTITA POVJERENIKA ZA ETIKU
Neovisnost rada povjerenika za etiku
Članak 26.
            Povjerenik za etiku ne može zbog obavljanja svoje dužnosti biti pozvan na odgovornost i doveden u nepovoljniji položaj u odnosu na druge županijske službenike i namještenike.
            Na zahtjev povjerenika za etiku, za vrijeme postupka ispitivanja osnovanosti pritužbe, pročelnik upravnog tijela dužan je povjerenika za etiku osloboditi obavljanja poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.
            Povjerenik za etiku može Etičkom povjerenstvu podnijeti pritužbu na neetično ponašanje drugih županijskih službenika i namještenika prema povjereniku za etiku.
            Etičko povjerenstvo dužno je u roku od 30 dana od dana primitka pritužbe dostaviti odgovor na pritužbu povjereniku i o tome izvijestiti pročelnika upravnog tijela i Župana.
 
NADZOR NAD PROVEDBOM ETIČKOG KODEKSA
Članak 27.
            Nadzor nad provedbom Etičkog kodeksa obavlja Etičko povjerenstvo.
Etičko povjerenstvo sastoji se od predsjednika i dva člana. Jedan član Etičkog povjerenstva imenuje se iz redova službenika i namještenika, jedan član iz redova sindikata, a predsjednik se imenuje iz redova članova Skupštine Međimurske županije.
 
Članove Etičkog povjerenstva imenuje i razrješava Župan Međimurske županije.
Mandat članovima Etičkog povjerenstva traje četri godine.
Etičko povjerenstvo prati primjenu Etičkog kodeksa i daje mišljenja vezano uz njegovu primjenu te prati primjenu međunarodnih standarda te primjenu propisa u području etičkog postupanja i predlaže izmjene i dopune Etičkog kodeksa.
            Povjerenstvo promiče i predlaže mjere za jačanje etičkih standarda u službi s obzirom na osobno ponašanje službenika, mogući sukog interesa, primanje darova
            Administrativnu potporu radu Etičkog povjerenstva pružaju nadležna upravna tijela Međimurske županije.
 
Djelokrug rada Etičkog povjerenstva
 
Članak 28.
            Etičko povjerenstvo pored poslova iz članka 27. Kodeksa obavlja i slijedeće poslove:

 • odgovara na pritužbe građana, pravnih osoba i službenika i namještenika zbog činjenice što u roku od 30 dana nisu dobili odgovor na pritužbu ili u slučaju kada podnositelj pritužbe nije zadovoljan odgovorom,
 • provodi postupak osnovanosti pritužbe na ponašanje povjerenika za etiku, te pritužbe povjerenika na neetično ponašanje drugih službenika i namještenika prema povjereniku za etiku,
 • daje odgovor na pritužbu podnositelju pritužbe,
 • podnosi Županu godišnje izvješće o svom radu, najkasnije do kraja veljače za prethodnu godinu te izvanredno izvješće o radu na zahtjev Župana.

 
Članak 29.
            Etičko povjerenstvo izdaje mišljenja, preporuke i upozorenja povodom pritužbe, na zahtjev građana ili službenika odnosno namještenika, zatim na zahtjev Župana odnosno pročelnika upravnog tijela, kao i na vlastitu inicijativu.
O prigovoru na ponašanje koje podnositelj pritužbe smatra pritivnom Etičkom kodeksu, Etičko povjerenstvo obavješćuje pročelnika upravnog tijela u kojem su raspoređeni službenici i namještenici na koje se prigovor odnosi, odnosno Župana, ako se prigovor odnosi na pročelnika upravnog tijela.
Pročelnik upravnog tijela odnosno Župan omogućuje službenicima odnosno namještenicima na koje se prigovor odnosi da se o prigovoru očituju u roku od 8 dana.
            Upravna tijela te službenici i namještenici dužni su surađivati s Etičkim povjerenstvom u prikupljanju informacija potrebnih za njegovo odlučivanje.
 
Članak 30.
            Mišljenja, preporuke i upozorenja Etičkog povjerenstva dostavljaju se Županu, povjereniku za etiku, podnositelju pritužbe i nadležnom pročelniku upravnog tijela i službenicima i namještenicima na koje se pritužba podnosi.
 
Članak 31.
Postupanje Etičkog povjerenstva ne priječi provedbu mjera iz nadležnosti Župana i pročelnika upravnog tijela u vezi s odgovornošću službenika i namještenika za povrede službene dužnosti, kao ni drugih propisanih oblika odgovornosti službenika i namještenika te u vezi s unutarnjim nadzorom, kada su pojedinim ponašanjem ispunjene pretpostavke za provedbu tih mjera.
 
JAVNOST ETIČKOG KODEKSA
 
Članak 32.
            Etički kodeks objavljuje se u »Službenom glasniku Međimurske županije«, na oglasnoj ploči te službenoj web stranici Međimurske županije.
 
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 
Članak 33.
            Župan stvara uvjete i donosi mjere koje omogućuju i olakšavaju ostvarivanje standarda postavljenih Etičkim kodeksom, uključujući mjere nepristranoga, pravičnog i učinkovitog stimuliranja, odnosno sankcioniranja službenika i namještenika te omogućavanja njihova profesionalnog razvitka.
            U pripremi i provedbi mjera iz stavka 1. ovoga članka Župan u obzir uzima i mišljenje službenika i namještenika, kao i građana.
            Službenici i namještenici dužni su se upoznati s ovim Etičkim kodeksom te ga u dobroj vjeri provoditi i primjenjivati u svakodnevnom radu.
            Pročelnici upravnih tijela ili osobe koje oni ovlaste dužni su upoznati službenike i namještenike  koji se primaju u službu, odnosno u radni odnos s odredbama ovoga Etičkog kodeksa.
Članak 34.
            Danom stupanja na snagu ovog Etičkog kodeksa prestaje važiti Etički kodeks službenika i namještenika upravnih tijela i Jedinice za unutarnju reviziju Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 13/11).
 
Članak 35.
Ovaj Etički kodeks stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom glasniku Međimurske županije“.
 
KLASA: 023-01/17-02/4
URBROJ: 2109/1-01-17-01
ŽUPAN
Matija Posavec, mag.ing.

homecrossmenuchevron-down
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram Skip to content