Odbor za prosvjetu, kulturu i sport
KLASA: 600-01/15-03/2
URBROJ: 2109/1-02-15-01
Čakovec, 9. 03. 2015.

Na temelju članka 39. Poslovnika Skupštine Međimurske županije («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 26/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst i 8/13),

s a z i v a m
5. sjednicu Odbora za prosvjetu, kulturu i sport
za utorak – 17. ožujka 2015. godine u 9,00 sati

Sjednica će se održati u maloj vijećnici Međimurske županije, u Čakovcu, R. Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći

D N E V N I R E D
1. a) Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2015. godini

b) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za osnovne škole kojima je osnivač Međimurska županija u 2015. godini

c) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih i srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2015. godini

2. a) Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola kojima je osnivač Međimurska županija u 2015. godini te učeničkih domova u 2015. godini

b) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja za srednje škole i Učeničkog doma kojima je osnivač Međimurska županija u 2015. godini

3. Informacije, pitanja i prijedlozi.

 

Molim članove Odbora da sjednici prisustvuju, a eventualnu spriječenost opravdaju u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove Međimurske županije, na telefon broj 374-254.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK ODBORA
Mr.sc. Bruno Trstenjak, v. r.