KLASA: 021-05/15-03/1
URBROJ:2109/1-02-15-01
Čakovec, 09.03.2015.
Na osnovi članka 97. stavka 1. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst),

s a z i v a m
12. sjednicu Skupštine Međimurske županije
za 19. ožujka 2015. godine (četvrtak) u 9,00 sati

Sjednica će se održati u velikoj vijećnici Međimurske županije u Čakovcu, Ruđera Boškovića 2.
Za sjednicu predlažem sljedeći
D N E V N I      R E D

1. IZVJEŠĆE O RADU ŽUPANA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag. ing., župan

2. PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI NAGRADE „ZRINSKI“ MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
– predlagatelj je Odbor za dodjelu javnih priznanja Međimurske županije
– izvjestitelj zadužen za davanje obrazloženja je Matija Posavec, mag. ing., župan i predsjednik Odbora

3. PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA REDOVITO GODIŠNJE FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA U SKUPŠTINI MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Vjeran Vrbanec, dipl. iur., pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove

4. a) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2015. GODINI
b) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA OSNOVNE ŠKOLE KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2015. GODINI
c) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2015. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti

5. a) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA I MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2015. GODINI TE UČENIČKIH DOMOVA U 2015. GODINI
b) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ZA SREDNJE ŠKOLE I UČENIČKOG DOMA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U 2015. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti

6. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POPISU PRIORITETA ZA RASPORED DODIJELJENIH SREDSTAVA IZMEĐU ZDRAVSTVENIH USTANOVA U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti

7. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ZA 2015. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti

8. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB I POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA U 2015. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti

9. PRIJEDLOG ODLUKE O MINIMALNIM FINANCIJSKIM STANDARDIMA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČAKOVEC U VLASNIŠTVU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti

10. PRIJEDLOG PLANA NABAVE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. godinu
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Alen Kajmović, mag. soc. i pead., pročelnik Upravnog odjela za poslove župana i Goran Gotal, dipl. iur., voditelj Odsjeka za javnu nabavu

11. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA ISKAZ INTERESA ZA KUPNJU NEKRETNINA NA PODRUČJU GOSPODARSKE ZONE „POSLOVNI PARK MEĐIMURJE“
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Vjeran Vrbanec, dipl. iur., pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove

12. INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Krunoslav Gosarić, načelnik Policijske uprave međimurske

13. INFORMACIJA O STANJU I MOGUĆNOSTIMA DALJNJEG RAZVOJA TURIZMA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Darko Radanović,dipl. inf., privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti

14. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O RADU OBRANE OD TUČE ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU U 2014. GODINI
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i mr.sc. Ivan Čačić, ravnatelj Državnog hidrometeorološkog zavoda

15. IZVJEŠĆE O RADU „PIŠKORNICA“ d.o.o. ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Mladen Jozinović, direktor „Piškornica“ d.o.o. Regionalni centar za gospodarenje otpadom Sjeverozapadne Hrvatske

16. IZVJEŠĆE O OBAVLJENIM OBDUKCIJAMA I RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE ZA 2014. GODINU,
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti

17. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI,
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Branko Sušec, prof., pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti

18. a) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU ANALIZE STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U 2014. GODINI ZA MEĐIMURSKU ŽUPANIJU.
b) PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Vjeran Vrbanec, dipl. iur., pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove

19. a) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DONOŠENJU PROCJENE UGROŽENOSTI OD POŽARA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE
b) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DONOŠENJU PLANA ZAŠTITE OD POŽARA
– predlagatelj je župan Međimurske županije
– izvjestitelji zaduženi za davanje obrazloženja su Matija Posavec, mag. ing., župan i Vjeran Vrbanec, dipl. iur., pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove

 

 

Uvid u cjeloviti materijal uz točku 19. a) i b) predloženog dnevnog reda možete izvršiti na internetskim stranicama Međimurske županije i u Upravnom odjelu za poslove Skupštine i opće poslove.

Molim Vas da sjednici budete nazočni, a izostanak da opravdate na telefon broj 374-116.

S poštovanjem,

 

PREDSJEDNIK

Mladen Novak, dipl.ing.

 

IZVOD IZ ZAPISNIKA SA 11. SJEDNICE SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE (PDF)


Za pregled priloženih dokumenata potreban Vam je preglednik dokumenata PDF koji možete skinuti besplatno sa stranica Adobe.com (ovdje)